Dostawa testów diagnostycznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
20-708 Lublin
ul. Pielęgniarek 6
Tel. 081 7434272 do 75
Fax. 817 434 686
E-mail zampub@wsse.lublin.pl
WWW wsselublin.bip.gov.pl

Województwo

lubelskie

Powiat

lubelski + Lublin

Treść zamówienia

Dostawa testów diagnostycznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów diagnostycznych, szczegółowo opisanych przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”). 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 pakietów: Pakiet I – Surowice i zawiesiny do identyfikacji Shigella i E.coli O157, Pakiet II – Surowice do potwierdzeń Salmonella, Pakiet III – Testy lateksowe, Pakiet IV – Testy do badań serologicznych metodą immunoenzymatyczną, Pakiet V – Testy do metody ELFA i ELISA i do metody immunochromatograficznej, Pakiet VI – Test typu Western Blot, Pakiet VII – Test do wykrywania antygenu Giardia lamblia, Pakiet VIII – Zestawy odczynnikowe foodproof STEC w żywności , Pakiet IX – Testy do Norowirusów, Pakiet X – System zamknięty do badań COLIERT, ENTEROLERT, Pakiet XI – Testy RIDASCREEN Gliadin, Pakiet XII – Zestaw do diagnostyki metodą PCR, Pakiet XIII - Odczynniki do PCR i qPCR. Zamówienie poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018,poz. 1986 z późn. zm.) 
"Numer referencyjny:
DAL-ZP.272.1.3.2019

Specyfikacja

https://wsselublin.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
https://wsselublin.bip.gov.pl/publiccontracts/view/18687

LINK do SIWZ

http://wsselublin.bip.gov.pl/publiccontracts/view/18687

Załączniki do spec.

Zalacznik nr 3.doc
Zalacznik nr 2.xlsx
Zalacznik nr 4.doc
Zalacznik nr 5.pdf
SIWZ(61).pdf
Zalacznik nr 1.doc
Zalacznik nr 6.pdf

CPV

33694000-1: Czynniki diagnostyczne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Oferta wraz z formularzem asortymentowo-cenowym, stanowiącym integralną część oferty Wypełniony dokument „Wzór oferty” wraz z formularzem asortymentowo-cenowym, stanowiącym integralną część oferty, podpisany przez osobę,-by uprawnioną,-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W ofercie należy w szczególności podać cenę brutto oraz termin dostawy dla danego pakietu. 2. Pełnomocnictwo a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Forma dokumentu: oryginał lub notarialnie poświadczona kopia za zgodność z oryginałem b. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Forma dokumentu: oryginał lub notarialnie poświadczona kopia za zgodność z oryginałem 3. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Pielęgniarek 6
20-708 Lublin

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 12
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
20-708 Lublin
ul. Pielęgniarek 6, 10:00

2019-06-25

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Termin dostawy 40,00

Uwagi

Adres:
Sekcja Zamówień Publicznych Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie ul. Pielęgniarek 6 pokój 139, 20-708 Lublin
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-25
godzina: 10:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta wraz z formularzem asortymentowo-cenowym, stanowiącym integralną część oferty Wypełniony dokument „Wzór oferty” wraz z formularzem asortymentowo-cenowym, stanowiącym integralną część oferty, podpisany przez osobę,-by uprawnioną,-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W ofercie należy w szczególności podać cenę brutto oraz termin dostawy dla danego pakietu. 2. Pełnomocnictwo a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Forma dokumentu: oryginał lub notarialnie poświadczona kopia za zgodność z oryginałem b. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Forma dokumentu: oryginał lub notarialnie poświadczona kopia za zgodność z oryginałem 3. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Data dodania

2019-06-12