Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
00-930 Warszawa
Wspólna 30
Tel. +48 226232953
E-mail przetargi@ijhars.gov.pl
WWW www.ijhars.gov.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Lokalizacje

podlaskie / białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku. Zamówienie będzie udzielone w 2 częściach. Częścią zamówienia jest rozdział: Rozdział 1 – dostawa aparatu do nanoszenia (aplikacji) próbek w chromatografii cienkowarstwowej na płytki TLC/HPTLC (1 sztuka) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku, Rozdział 2 – dostawa modułowego chromatografu jonowego do analizy anionów i kationów oraz cukrów prostych i złożonych w próbkach artykułów spożywczych (1 sztuka) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w formularzu warunków technicznych, stanowiącym odpowiednio załącznik 2a-b do SIWZ.

Specyfikacja

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
015294620
ul. Wspólna 30
Warszawa
00-930
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Niedźwiedzka-Rozkosz
Tel.: +48 226232953
E-mail: przetargi@ijhars.gov.pl
Kod NUTS: PL Adresy internetowe: 
Główny adres: www.ijhars.gov.pl
W odniesieniu do Rozdziałów 1 Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W odniesieniu do Rozdziału 2 Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny ofertowej brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zawarte w pkt 15 SIWZ.

LINK do SIWZ

http://ijhars.gov.pl/zamowienia-publiczne.html

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38432200-4: Chromatografy

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej (dotyczy Rozdziału 2); zdolności technicznej lub zawodowej (dotyczy Rozdziału 1-2) oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt. 5.1.1. SIWZ musi spełniać co najmniej 1 Wykonawca, natomiast warunki z pkt. 5.1.2. SIWZ musi spełniać każdy Wykonawca z osobna. Zamawiający, na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Badanie to zostanie przeprowadzone na podstawie załączonego do oferty oświadczenia złożonego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zwanego dalej „JEDZ”, oraz na podstawie złożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wzór JEDZ został określony w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016 r., str. 16). Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty aktualny na dzień składania ofert JEDZ, zgodnie z pkt 6 SIWZ. Badaniu będzie podlegał tylko JEDZ złożony przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Zgodnie z art. 22a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.Zobowiązanie podmiotu trzeciego oraz inne dokumenty potwierdzające udostępnienie zasobów winny zostać złożone odpowiednio w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
(dotyczy Rozdziału 2) – za spełniających warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, iż posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: Rozdział 2 – 430 000,00 zł brutto. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w niniejszym punkcie SIWZ, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca, na podstawie art. 25a ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy, dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ. Ponadto Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów trzecich w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby) składa także odrębne JEDZ dotyczące tych podmiotów (dla każdego podmiotu z osobna).
Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/ lub http://espd.uzp.gov.pl Wykonawca składając JEDZ wypełnia:Cześć II – Informacje dotyczące wykonawcy, Część III – Podstawy wykluczenia, Część IV – Kryteria kwalifikacji (do wypełnienia tylko sekcja α - „ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”), Część VI – Oświadczenie końcowe. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, odrębne JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie tych warunków). Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ustawy) wskazać w JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie niniejszego pkt SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, tj.:1)wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (załącznik nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2)informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (dotyczy Rozdziału 2) potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę nie mniejszą niż 430 000,00 PLN brutto, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 3)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;5)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;6)odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 7)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;8)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;9)oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dn 12.1.1991 r
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
(dotyczy Rozdziału 1-2) – za spełniających warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że zrealizowali co najmniej 2 dostawy sprzętu laboratoryjnego (każdą z nich zrealizowaną na podstawie odrębnej umowy) o wartości nie mniejszej niż:Rozdział 1 – 29 000,00 PLN brutto każda,Rozdział 2 – 430 000,00 PLN brutto każda, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 rozdział, na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej niezbędnej do realizacji zamówienia, może wskazać tę samą dostawę dla kilku części zamówienia, pod warunkiem, że spełnia ona wymagania dla tych części. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w niniejszym punkcie SIWZ powołuje się na umowę, której wartość podana jest w walucie obcej, należy wyrazić równowartość tej kwoty w PLN według kursu waluty NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.
c.d. dokumentów jakich będzie żądał Zamawiający: 10)dokumentów wymienionych w ppkt. 3-9 w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać, że Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego w pkt 5 SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4., składa: 1) [ppkt 3)] - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. 2) [ppkt 4)-6)] – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Szczegółowe informacje w powyzszym zakresie zostały zawarte w pkt 6 SIWZ.
W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1)Rozdział 1: 840,00 PLN (słownie: osiemset czterdzieści złotych 00/100);2)Rozdział 2: 12 600,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych 00/100);
W przypadku składania ofert na więcej niż 1 rozdział, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie odpowiadającej sumie wadiów przewidzianych dla poszczególnych rozdziałów, na które Wykonawca składa ofertę. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w dokumencie wadium numer rozdziału, którego wadium dotyczy. Szczegółowe informacje na temat wadium zostały zawarte w pkt. 8 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
Oferta bezwzględnie musi zawierać:1)wypełniony i podpisany formularz oferty - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,2)wypełniony i podpisany formularz warunków technicznych - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a-b do SIWZ.Oferta wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami musi być złożona u Zamawiającego za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Wraz z ofertą muszą zostać złożone:1)oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ (JEDZ) - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, Wykonawca powinien wypełnić JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, w szczególności w formacie .xml lub jednym z dopuszczonych w pkt 7.1.5. SIWZ formatów. Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania, a także edytowalnej wersji formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) lub Elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ, do których linki zostały zamieszczone przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresami: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia http://espd.uzp.gov.pl/ Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca winien podpisać ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.jeżeli dotyczy:2)pełnomocnictwo lub inne dokumenty (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poświadczona notarialnie elektroniczna kopia opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym), z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570, ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, 3)pełnomocnictwo (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poświadczona notarialnie elektroniczna kopia opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym), do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą zostać oznaczone w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty skompresowane do 1 pliku archiwum (ZIP). Brak jednoznacznego zastrzeżenia będzie traktowany jako równoważny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi odpowiednio załącznik nr 4a (Rozdział 1) i 4b (Rozdział 2) do SIWZ. Do wzoru umowy zostaną wprowadzone wszystkie zobowiązania Wykonawcy wybranego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty oraz zgodne z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
015294620
ul. Wspólna 30
Warszawa
00-930
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Niedźwiedzka-Rozkosz
Tel.: +48 226232953
E-mail: przetargi@ijhars.gov.pl
Kod NUTS: PL Adresy internetowe: 
Główny adres: www.ijhars.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


09;30

2019-06-12

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


10;00

2019-06-12

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
W odniesieniu do Rozdziałów 1 Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W odniesieniu do Rozdziału 2 Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny ofertowej brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zawarte w pkt 15 SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec
Czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06/05/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215111-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-05-10