Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Dane organizatora

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
00-930 Warszawa
Wspólna 30
Tel. +48 226232953
Fax. +48 226232991
E-mail przetargi@ijhars.gov.pl
WWW http://www.ijhars.gov.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Lokalizacje

podlaskie / białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku. Zamówienie będzie udzielone w 3 częściach. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Częścią zamówienia jest rozdział:

Specyfikacja

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
015294620
ul. Wspólna 30
Warszawa
00-930
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Niedźwiedzka-Rozkosz
Tel.: +48 226232953
E-mail: przetargi@ijhars.gov.pl
Faks: +48 226232991
Kod NUTS: PL Adresy internetowe:
Główny adres: www.ijhars.gov.pl
W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Rozdział 1: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100); Rozdział 2: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100); Rozdział 3: 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100). Szczegółowe informacje na temat wadium zamieszczone zostały w pkt. 8 SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.4, składa: [pkt 2)] - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; [pkt 3-5] – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały zawarte w pkt. 6 SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,

LINK do SIWZ

http://www.ijhars.gov.pl/index.php/zamowienia-publiczne.html

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38510000-3: Mikroskopy

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 5.1.1) SIWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca, natomiast warunek z pkt 5.1.2) SIWZ musi spełniać każdy Wykonawca z osobna.Za spełniających warunek zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że zrealizowali co najmniej dwie dostawy sprzętu laboratoryjnego (każdą z nich zrealizowaną na podstawie odrębnej umowy) o wartości nie mniejszej niż: Rozdział 1 – 50 000,00 PLN brutto, Rozdział 2 – 50 000,00 PLN brutto, Rozdział 3 – 30 000,00 PLN brutto, każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, powołuje się na umowę, której wartość podana jest w walucie obcej, należy wyrazić równowartość tej kwoty w PLN według kursu waluty NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 22a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca, na podstawie art. 25a ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy, dołącza do oferty aktualny na dzień składania ofert JEDZ. Ponadto, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby) składa także odrębne JEDZ dotyczące tych podmiotów (dla każdego podmiotu z osobna). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie tych warunków). Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy) wskazać w JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.Oferta bezwzględnie musi zawierać: wypełniony i podpisany formularz oferty, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ (JEDZ), wypełniony i podpisany formularz warunków technicznych - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a-c do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.: 1) wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (załącznik nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawarte zostały w pkt. 6 SIWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Do wzoru umowy zostaną wprowadzone wszystkie zobowiązania Wykonawcy wybranego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty oraz zgodne z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
015294620
ul. Wspólna 30
Warszawa
00-930
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Niedźwiedzka-Rozkosz
Tel.: +48 226232953
E-mail: przetargi@ijhars.gov.pl
Faks: +48 226232991
Kod NUTS: PL Adresy internetowe:
Główny adres: www.ijhars.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
00-930 Warszawa
Wspólna 30,09;30

2018-05-21

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
00-930 Warszawa
Wspólna 30,10;00

2018-05-21

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Rozdział 1: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100); Rozdział 2: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100); Rozdział 3: 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100). Szczegółowe informacje na temat wadium zamieszczone zostały w pkt. 8 SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.4, składa: [pkt 2)] - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; [pkt 3-5] – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały zawarte w pkt. 6 SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 09/04/2018
Link do ogłoszenia: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158989-2018:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2018-04-13