Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Dane organizatora

CAD-MECH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
52-314 Wrocław
Wałbrzyska 26
Tel. 71 797-52-83
Fax. 71 797 52 83
E-mail zapytania@cadmech.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1075769

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Lokalizacje

łódzkie / zgierski

Treść zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Postępowanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia dostawcy sprzętu do laboratorium.
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania
Opis: Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1075769

Załączniki do spec.

SIWZ.pdf
Appendix 2. Detailed description of the subject of the contract.pdf
Zalacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamowienia.pdf
Appendix 5 - Sample agreement.pdf
TOR.pdf
Zalacznik nr 5 - Wzor umowy.pdf
Appendix 1. Sample bid form.docx
Zalacznik nr 1 - Wzor oferty.docx
Appendix 4. List of deliveries.docx
Zalacznik nr 4 - Wykaz dostaw.docx
Zalacznik nr 3 - Oswiadczenie o spelnieniu warunkow.pdf
Appendix 3. Statement of compliance with conditions.pdf

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

- Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
- Podpisany Załącznik nr 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia” - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego. 
- Wykaz dostaw - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
- Podpisany Załącznik nr 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia” - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego. 
- Wykaz dostaw - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: zapytania@cadmech.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Grzegorz Wieczorkiewicz
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 71 797-52-83

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: 02.2018 – 09.2018.

Miejsce i termin składania ofert

CAD-MECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
52-314 Wrocław
ul. Wałbrzyska 26, 

2018-01-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
A. Cena brutto 50% 
B. Termin realizacji 10% 
C. Gwarancja 40% 
A. Kryterium cena - obliczana jest wg wzoru: 
A= (Cmin/Cn) x 50 [%] 
gdzie: Cmin – cenanajniższa, 
Cn – cena z badanej oferty 
B. Kryterium - termin realizacji: 
- Wskazany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż termin określony w punkcie IV Termin wykonania zamówienia. 
Skrócenie terminu realizacji 
B= (Tmin/Tn) x 10 [%] 
gdzie: 
Tmin - najkrótszy termin realizacji, 
Tn - termin z badanej oferty 
C. Kryterium – gwarancja 
- Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczone urządzenia wynosi 36 miesięcy door to door – termin usunięcia usterki 24h. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na dostawy sprzętu lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jako niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia. 
- Maksymalny okres gwarancji na dostarczone urządzenia uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy door to door – termin usunięcia usterki 24h. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja. 
G = (Gn/Gmax) x 40 [%] 
gdzie: 
Gn - okres gwarancji zaproponowany w ofercie ocenianej spośród ważnych ofert 
Gmax - najdłuższy okres gwarancji zaproponowany spośród ważnych ofert 
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy oferent pominie jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną. Spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o największej łącznej wartości punktów oferty A+B+C.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę (na wzorze Załącznik nr 1 Wzór oferty) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną na adres CAD-MECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wałbrzyska 26, 52-314 Wrocław, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: zapytania@cadmech.pl
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Dąbrówka Wielka 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2017-12-18