Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Dane organizatora

PRACELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
53-135 Wrocław
Kutnowska 1-3/14
E-mail office@pracelo.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1074308

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup sprzętu laboratoryjnego: Część I – System do znakowania opakowań bezpośrednich farmaceutyków; Część II – Przyrząd do ręcznego zaciskana kapsli 13mm na opakowaniach bezpośrednich farmaceutyków przeznaczonych do przechowywania kriogenicznego; Część III – 2 sztuki Lodówko-zamrażarka laboratoryjna ; Część IV – Szafa mroźnicza; Część V - Zgrzewarka folii EVA (w ramach leasingu z opcją wykupu).
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego: Część I – System do znakowania opakowań bezpośrednich farmaceutyków; Część II – Przyrząd do ręcznego zaciskana kapsli 13mm na opakowaniach bezpośrednich farmaceutyków przeznaczonych do przechowywania kriogenicznego; Część III – 2 sztuki Lodówko-zamrażarka laboratoryjna ; Część IV – Szafa mroźnicza; Część V - Zgrzewarka folii EVA (w ramach leasingu z opcją wykupu).
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, którego szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. W ramach zawieranej z Wykonawcą umowy planowane jest zastosowanie takiego modelu płatności, w którym dostawca zawrze umowę leasingową z bankiem wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający jest na etapie negocjacji biznesowych z potencjalnymi leasingodawcami tym samym zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy 
z Wykonawcą w przypadku nienawiązania współpracy z leasingodawcą do dnia 28.02.2018r.
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1074308

Załączniki do spec.

Zalacznik nr 3 - Oswiadczenie o braku powiazan z Zamawiajacym do ZO nr 11_Pracelo_2017.pdf
Zalacznik nr 2 - Formularz ofertowy do ZO nr 11_Pracelo_2017.docx
Zalacznik nr 1 - OPZ do ZO nr 11_Pracelo_2017.pdf
Zapytanie ofertowe nr 11_Pracelo_2017.pdf

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

 

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: office@pracelo.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marta Tuzel
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Miejsce i termin składania ofert

PRACELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
53-135 Wrocław
Kutnowska 1-3/14

2018-01-14

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
• złożenie oferty w terminie; 
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części V zapytania ofertowego;
2. Kryteria oceny ofert: 
• 85% - cena,
• 10% - okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego, wskazane we właściwej części przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (OPZ), maksymalny okres gwarancji jaki może wskazać oferent to 60 miesięcy)
• 5% - termin realizacji zamówienia (od momentu podpisania umowy do momentu uruchomienia sprzętu w siedzibie Zamawiającego). 
3. Sposób dokonywania oceny: 
• Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 
Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt VI.2. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego wzoru: P = C + S + T, gdzie: 
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Cena oferty;
S - okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego – dla właściwej części )
T – Termin realizacji zamówienia
• Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i otrzyma największą łączną liczbę punktów w danej części.
• Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.
• Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie ze wzorem: C = Cmin x 85 / Co, gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
C min - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
Co - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
85 - waga kryterium „ Cena oferty”.
• Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego – dla właściwej części ), zgodnie z poniższym wzorem: S = So x 10 / Smax, gdzie:
S - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego – dla właściwej części );
Smax – najdłuższy okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego – dla właściwej części ), wykazana przez Oferentów;
So - okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego – dla właściwej części )wykazany w ofercie ocenianej;
10 - waga kryterium „okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego – dla właściwej części )”.
• Zamawiający obliczy liczbę punktów za Termin realizacji, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie ze wzorem: T = Tmin x 5 / To, gdzie:
T - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin realizacji zamówienia;
Tmin – najkrótszy termin realizacji, wykazana przez Oferentów;
To – termin realizacji zamówienia, wykazany w ofercie ocenianej;
5 - waga kryterium „termin realizacji zamówienia”.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 1. Termin składania ofert: 14.01.2018 r.
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@pracelo.pl, w terminie podanym w pkt. 1.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2017-12-11