Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Dane organizatora

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk
M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Tel. +48 583491223
Fax. +48 583491224
E-mail zp@gumed.edu.pl
WWW www.gumed.edu.pl

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w pakietach dla potrzeb GUMed,Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ. 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium została określona w wysokości: Pakiet 1: 120 PLN Pakiet 2: 500 PLN Pakiet 3: 1 000 PLN Pakiet 4: 1 200 PLN Pakiet 5: 80 PLN Pakiet 6: 40 PLN Pakiet 7: 20 PLN Pakiet 8: 1 100 PLN Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu,poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,gwarancjach bankowych,gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Specyfikacja

Gdański Uniwersytet Medyczny
pl
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Gdańsk
80-210
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Żarnowska
Tel.: +48 583491223
E-mail: zp@gumed.edu.pl
Faks: +48 583491224
Kod NUTS: PL Adresy internetowe:
Główny adres: www.gumed.edu.pl
1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak postaw wykluczenia.
3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania barku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt. 1) niniejszego rozdziału.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w ust. 4 pkt 1) powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) w ust. 4 pkt. 2) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 13. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt. 1), 2), 3), 4) powyżej. Przepisy ust. 5 i 7 powyżej stosuje się odpowiednio.


przetargi.gumed.edu.pl/przetargi/pokaz/543
zal

LINK do SIWZ

http://przetargi.gumed.edu.pl/przetargi/pokaz/543

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
30000000-9: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
38434540-3: Sprzęt biomedyczny
42943000-8: Łaźnie termostatyczne i akcesoria
38310000-1: Wagi precyzyjne
38436400-4: Wstrząsarki magnetyczne

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do gwarancji zawarto we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
Zmiany umowy – Zamawiający istotne postanowienia zmian umowy zawarł w paragrafie 8.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Osoba do kontaktu

Gdański Uniwersytet Medyczny
pl
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Gdańsk
80-210
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Żarnowska
Tel.: +48 583491223
E-mail: zp@gumed.edu.pl
Faks: +48 583491224
Kod NUTS: PL Adresy internetowe:
Główny adres: www.gumed.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk
M. Skłodowskiej-Curie 3 A,09:00

2017-10-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk
M. Skłodowskiej-Curie 3 A,11:00

2017-10-18

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry / Waga: 10
Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak postaw wykluczenia.
3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania barku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt. 1) niniejszego rozdziału.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w ust. 4 pkt 1) powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) w ust. 4 pkt. 2) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 13. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt. 1), 2), 3), 4) powyżej. Przepisy ust. 5 i 7 powyżej stosuje się odpowiednio.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Prezes KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Faks: +48 224587800
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 04/09/2017
Link do ogłoszenia: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350028-2017:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2017-09-07