dostawa sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Dane organizatora

PRACELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
53-135 Wrocław
Kutnowska 1-3/14
Tel. 667 796 661
E-mail office@pracelo.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1053674

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

dostawa sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup sprzętu laboratoryjnego: Cytometr (w ramach leasingu z opcją wykupu)
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego: Cytometr (w ramach leasingu z opcją wykupu)
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego - cytometru, którego szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. W ramach zawieranej z Wykonawcą umowy planowane jest zastosowanie takiego modelu płatności, w którym dostawca zawrze umowę leasingową z bankiem wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający jest na etapie negocjacji biznesowych z potencjalnymi leasingodawcami tym samym zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy 
z Wykonawcą w przypadku nienawiązania współpracy z leasingodawcą do dnia 10.10.2017r.
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1053674

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

Oferta musi: zawierać następujące załączniki:
- wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- wypełniony załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
- skan polisy potwierdzającej spełnienie warunku wraz z dowodem opłacenia składki,
- skan referencji potwierdzających wcześniejsze doświadczenie w realizacji dostaw sprzętu laboratoryjnego, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Ponieważ Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych referencji, na dokumentach referencyjnych powinny znaleźć się dane podmiotu udzielającego referencji, umożliwiające skuteczną ich weryfikację. Referencje, których Zamawiający nie będzie w stanie potwierdzić – nie będą brane pod uwagę podczas oceny oferty. W treści referencji powinna się znaleźć informacja o tym, że: 
a) dostawa została wykonana w sposób terminowy,
b) jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpiła awaria sprzętu: serwis i naprawa zostały wykonane terminowo
c) udzielający referencji mógł liczyć na wsparcie techniczne ze strony dostawcy.
Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Oferenta ogólnych referencji wraz
z oświadczeniem Oferenta, w którym szczegółowo oświadczy on, że rzetelnie wykonuje lub wykonywał czynności: dostawa została wykonana w sposób terminowy; jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpiła awaria sprzętu: serwis i naprawa zostały wykonane terminowo; udzielający referencji mógł liczyć na wsparcie techniczne ze strony dostawcy.
Jednak Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych oświadczeń,
w związku z tym na dokumentach referencyjnych, do których będą dołączone oświadczenia również powinny znaleźć się dane podmiotu udzielającego referencji, umożliwiające skuteczną weryfikację.

Oferta musi: zawierać następujące załączniki:
- wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- wypełniony załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
- skan polisy potwierdzającej spełnienie warunku wraz z dowodem opłacenia składki,
- skan referencji potwierdzających wcześniejsze doświadczenie w realizacji dostaw sprzętu laboratoryjnego, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Ponieważ Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych referencji, na dokumentach referencyjnych powinny znaleźć się dane podmiotu udzielającego referencji, umożliwiające skuteczną ich weryfikację. Referencje, których Zamawiający nie będzie w stanie potwierdzić – nie będą brane pod uwagę podczas oceny oferty. W treści referencji powinna się znaleźć informacja o tym, że: 
a) dostawa została wykonana w sposób terminowy,
b) jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpiła awaria sprzętu: serwis i naprawa zostały wykonane terminowo
c) udzielający referencji mógł liczyć na wsparcie techniczne ze strony dostawcy.
Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Oferenta ogólnych referencji wraz
z oświadczeniem Oferenta, w którym szczegółowo oświadczy on, że rzetelnie wykonuje lub wykonywał czynności: dostawa została wykonana w sposób terminowy; jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpiła awaria sprzętu: serwis i naprawa zostały wykonane terminowo; udzielający referencji mógł liczyć na wsparcie techniczne ze strony dostawcy.
Jednak Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych oświadczeń,
w związku z tym na dokumentach referencyjnych, do których będą dołączone oświadczenia również powinny znaleźć się dane podmiotu udzielającego referencji, umożliwiające skuteczną weryfikację.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: office@pracelo.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marta Tuzel
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 667 796 661

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Miejsce i termin składania ofert

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@pracelo.pl

2017-10-06

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1. Kryteria oceny ofert: 
• 85% - cena,
• 10% - okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (OPZ), maksymalny okres gwarancji jaki może wskazać oferent to 60 miesięcy),
• 5% - termin realizacji zamówienia (od momentu podpisania umowy do momentu uruchomienia sprzętu w siedzibie Zamawiającego). 
2. Sposób dokonywania oceny: 
• Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 
Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt 1. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego wzoru: P = C + S + T, gdzie: 
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Cena oferty;
S - okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego)
T – Termin realizacji zamówienia
• Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i otrzyma największą łączną liczbę punktów.
• Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.
• Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie ze wzorem: C = Cmin x 85 / Co, gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
C min - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
Co - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
85 - waga kryterium „ Cena oferty”.
• Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego), zgodnie z poniższym wzorem: S = So x 10 / Smax, gdzie:
S - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego);
Smax – najdłuższy okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego ), wykazana przez Oferentów;
So - okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego)wykazany w ofercie ocenianej;
10 - waga kryterium „okres gwarancji sprzętu wraz z okresem wsparcia technicznego w okresie gwarancji (zwiększenie okresu gwarancji oraz wsparcia technicznego ponad wymagane oczekiwania minimalne Zamawiającego)”.
• Zamawiający obliczy liczbę punktów za Termin realizacji, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie ze wzorem: T = Tmin x 5 / To, gdzie:
T - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin realizacji zamówienia;
Tmin – najkrótszy termin realizacji, wykazana przez Oferentów;
To – termin realizacji zamówienia, wykazany w ofercie ocenianej;
5 - waga kryterium „termin realizacji zamówienia”.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 1. Termin składania ofert: 06.10.2017 r.
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@pracelo.pl, w terminie podanym w pkt. 1.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2017-09-06