dostawa sprzętów laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieokreślona

Dane organizatora

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "DEMPOL-ECO" MARIAN PŁACZEK
45-125 Opole
Składowa 9
Tel. Pani Justyna Grondys, telefon: 784 905 018
Fax. 774066066
E-mail justyna.grondys@dempol.com.pl
WWW https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1093715

Województwo

opolskie

Powiat

opolski + Opole

Treść zamówienia

dostawa sprzętów laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego- przedmioty fabrycznie nowe, o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia.
2) Szczegółowe dane oraz wymagania zostały przedstawione w Załączniku nr 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego- przedmioty fabrycznie nowe, o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia.
2) Szczegółowe dane oraz wymagania zostały przedstawione w Załączniku nr 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia.
Grupa 1
1. Cieplarka laboratoryjna (1 sztuka)
2. Łaźnia ultradźwiękowa (1 sztuka)
3. Eksykator (2 sztuki)
4. pH-metr do pożywek (1 sztuka)
5. Stacja pogodowa (5 sztuk)
6. Łaźnia wodna I (1 sztuka)
7. Łaźnia wodna II (2 sztuki)
8. Termohigrometr (3 sztuki)
9. Wytrząsarka typu vortex (3 sztuki)
10. Licznik kolonii bakterii (1 sztuka)
11. Lampa UV – urządzenie do sterylizacji pomieszczeń (2 sztuki)
12. Fotometr - urządzenie do pomiaru chloru (1 sztuka)
13. Palnik laboratoryjny – urządzenie do sterylizacji (2 sztuki)
14. Lampa UV – urządzenie do wizualizacji próbek (1 sztuka) oraz ciemnia - urządzenie do odczytów testów mikrobiologicznych (1 sztuka)
15. Dozownik (4 sztuki)
16. pH-metr przenośny (1 sztuka)
17. Termoreaktor do mineralizacji próbek (1 sztuka)
18. Biureta elektroniczna (3 sztuki)
19. Densytometr do pomiaru mętności zawiesiny komórkowej (1 sztuka)
Grupa 2
20. Waga (1 sztuka)
21. Wagosuszarka (1 sztuka )
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną wybraną grupę lub na obie grupy. Na każdą z powyższych grup Zamawiający dokona odrębnego wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferta częściowa musi obejmować całość danej grupy, oferty niekompletne będą odrzucane.
Opis: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego- przedmioty fabrycznie nowe, o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia.
2) Szczegółowe dane oraz wymagania zostały przedstawione w Załączniku nr 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 38500000-0
Nazwa CPV: Aparatura kontrolna i badawcza

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1093715

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza

Wymagania

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Umowie Zamówienia, finansowych kar umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego przez wybranego Oferenta w ofercie.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: justyna.grondys@dempol.com.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Osobą upoważnioną, przez Właściciela P.U.T. DEMPOL-ECO, do udzielania informacji w zakresie prowadzonego postępowania ofertowego jest Pani Justyna Grondys, telefon: 784 905 018, email: justyna.grondys@dempol.com.pl
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Pani Justyna Grondys, telefon: 784 905 018

Wymagany termin realizacji zamówienia

1) Maksymalny całkowity czas realizacji nie może przekroczyć daty: 30.06.2018r.
2) Zamawiający zastrzega, że dostawa musi odbyć się w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00 (z wyłączeniem dni świątecznych). Za dzień wykonania dostawy uważa się dzień, w którym zostanie podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy.
3) Koszty transportu (na adres Zamawiającego w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz ubezpieczenia pokrywa Dostawca.
4) Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu kompletnej dostawy dla danej grupy, skutkować będzie to naliczeniem kar umownych za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% wartości oferty na grupę, dla której dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.
5) Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu kompletnej dostawy dla danej grupy, Zamawiający uprawniony jest także do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dla danej grupy, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. W takim przypadku zostanie wybrany następny Dostawca, który otrzymał najwięcej punktów, po wybranym pierwotnie Dostawcy, w postępowaniu ofertowym dla danej grupy. Będzie to także skutkować naliczeniem kar umownych za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% wartości oferty na grupę. Jako zwłoka będzie liczony czas od wymaganej przez Zamawiającego daty dostawy do daty w jakiej nowy Dostawca dostarczy sprzęt.
6) Wymagane świadectwa wzorcowania zostaną dostarczone przez Dostawcę w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy. W przypadku nie dostarczenia świadectw w wymaganym terminie zostaną naliczone kary umowne w wysokości 0,05% wartości zamówienia dla danej grupy za każdy dzień zwłoki.

Miejsce i termin składania ofert

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "DEMPOL-ECO" MARIAN PŁACZEK
45-125 Opole
Składowa 9, do godziny 15.00

2018-03-15

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1.Cena netto - 80 punktów (najwyższą ocenę otrzyma oferta z najniższą ceną netto, wyrażoną
w PLN)
2.Warunki gwarancji – 20 punktów (najwyższą ocenę otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji, jednak nie krótszym niż okres 2 lat i nie dłuższym niż 5 lat, który jest liczony po bezusterkowym (bez zastrzeżeń) odbiorze sprzętu przez zamawiającego potwierdzonym protokołem odbioru).
1. Zasady nadawania punktacji dla kryterium „Cena netto”.
Oferent z najniższą ceną netto otrzyma 80 punktów. Wyższe oferty będą liczone zgodnie z algorytmem:
Wartość oferty netto
=
Współczynnik A
Wartość najniższej oferty netto
80 punktów
=
Punkty za kryterium cena netto
Współczynnik A
2. Zasady nadawania punktacji dla kryterium „Warunki gwarancji”.
Punkty za kryterium „Warunki gwarancji” będą przyznawane zgodnie z tabelą poniżej:
Okres gwarancji
Punkty 5 lat - 20,0
4 lata - 15 
3 lata -10
2 lata - 5
Podsumowanie Oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena + warunki gwarancji). Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100.
W Ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium Oferta zostanie uznana za nieważną.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 1) Oferty należy składać w terminie do dnia 15.03.2018r.
2) Oferty na dostawę można składać osobiście w siedzibie firmy P.U.T. DEMPOL-ECO (pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych DEMPOL-ECO, ul. Składowa 9, 45-125 Opole) lub przesyłać pocztą/kurierem do dnia 15.03.2018r. do godziny 15.00 (o ważności oferty decyduje data wpływu oferty do firmy DEMPOL-ECO).
3) Oferty, jakie wpłyną po tej dacie, uznaje się za nieważne.
4) W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.
Jednocześnie PUT DEMPOL-ECO zastrzega sobie możliwość przedłużenia postępowania ofertowego, a o tym fakcie potencjalni oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie w Bazie Konkurencyjności ogłoszenia o przedłużeniu postępowania.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną wybraną grupę, na kilka wybranych grup lub na wszystkie grupy. Na każdą z powyższych grup Zamawiający dokona odrębnego wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferta częściowa musi obejmować całość danej grupy, oferty niekompletne będą odrzucane.
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, musi być opieczętowana pieczęcią firmową oferenta, mieć ponumerowane wszystkie strony oraz zawierać termin ważności oferty (nie krótszy niż 90 dniod daty sporządzenia oferty), co stanowi warunek uznania oferty za poprawnie złożoną. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być sporządzone w języku polskim (chyba że zapisy Zamawiającego dopuszczają inny język dla danego dokumentu), czytelnie, zaś każdy z dokument oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta – opatrzoną imienną pieczęcią osoby podpisującej ofertę lub czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej ofertę. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania na końcu dokumentu, zamiast na każdej ich stronie. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa do oferty.
Cena oferty ma być podana w kwocie netto (bez podatku VAT) dla każdej z grup odrębnie i obejmować całość danej grupy (nie należy podawać cen poszczególnych elementów). Cena netto oferty ma obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których Oferent nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia.
Informujemy, że przegląd ofert i wybór dostawcy odbędzie się w siedzibie firmy PUT DEMPOL-ECO, pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych DEMPOL-ECO, ul. Składowa 9, 45-125 Opole. Rozstrzygnięcie porównania ofert ma charakter ostateczny, zaś od wyników przeprowadzonego przez PUT DEMPOL-ECO postępowania ofertowego nie przysługuje droga odwoławcza.
PUT DEMPOL-ECO zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania w dowolnym momencie przed podpisaniem umowy z dostawcą, bez podania przyczyn. Zamówienie będzie realizowane dopiero po podpisaniu umowy.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-03-05