dostawa przeciwciał i odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
10-748 Olsztyn
ul. Tuwima 10,
Tel. 48 89 539 31 69
Fax. 089 539-31-47.
E-mail r.jozwiak@pan.olsztyn.pl
WWW bip.pan.olsztyn.pl/index.php/zamowienia-dla-nauki/1434-dostawa-przeciwcial-i-odczynnikow-do-kontynuacji-prac-naukowo-badawczych-na-potrzeby-zipr-w-irzibz-pan-w-olsztynie-dn-d-2018-08-32

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

olsztyński + Olsztyn

Treść zamówienia

dostawa przeciwciał i odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest s dostawa przeciwciał i odczynników wyspecyfikowanych wg
katalogu producenta ABcam. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera poniższa
tabela. Zamówienie nie zostało podzielone na części.

Specyfikacja

http://bip.pan.olsztyn.pl/index.php/zamowienia-dla-nauki/1434-dostawa-pr...

LINK do SIWZ

http://bip.pan.olsztyn.pl/index.php/zamowienia-dla-nauki/1434-dostawa-przeciwcial-i-odczynnikow-do-kontynuacji-prac-naukowo-badawczych-na-potrzeby-zipr-w-irzibz-pan-w-olsztynie-dn-d-2018-08-32

Załączniki do spec.

ząłacznik

CPV

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

1) Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:
1.1) Dostawa powinna odbyć się w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym.
1.2) Wykonawca wraz z dostawą odczynników i przeciwciał załącza karty charakterystyki i/lub
specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne.
2) Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego:
Termin udzielonej gwarancji na przeciwciała stanowi nie może być krótszy niż 75% terminu
standardowo oferowanego przez producenta, licząc od dnia jego dostawy. Procedura sprawdzania i
potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia, oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z
zapisami we wzorze umowy.

Osoba do kontaktu

48 89 539 31 69

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin dostawy zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Maksymalny termin dostawy –
30 dni od podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
10-748 Olsztyn
ul. Tuwima 10, godz 11:15

2018-08-13

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

5. Termin związania ofertą: 30 dni (od dnia składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

a) cena 70 %
b) termin dostawy 30 %

Data dodania

2018-08-08