Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
42-612 Tarnowskie Góry
ul. Pyskowicka 47-51
Tel. 32 285 40 58
Fax. 32 384 54 04
E-mail zp@wspsa.pl
WWW bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e6693574-4981-44dc-b985-20949cb94fd7

Województwo

śląskie

Powiat

tarnogórski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do badań biochemicznych w okresie 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający ilości badań oraz wymagania w zakresie analizatora określony został w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3 do SIWZ. 
"Numer referencyjny:
WSP-DZP-2100-36/2017

Specyfikacja

zp.wspsa.pl
załączniki

LINK do SIWZ

http://zp.wspsa.pl/node/117

Załączniki do spec.

Załączniki

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne
38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
33696200-7: Odczynniki do badania krwi
33124130-5: Wyroby diagnostyczne
33124100-6: Urządzenia diagnostyczne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje w/w warunku 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje w/w warunku 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 – Załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) Dokumenty podmiotów zagranicznych: Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: - Dokument potwierdzający spełnianie przez oferowany w dzierżawę analizator parametrów granicznych określonych przez Zamawiającego w SIWZ np. katalog producenta, opis techniczno - eksploatacyjny lub inny wiarygodny dokument (w języku polskim), dla oferowanego analizatora: - Deklarację zgodności producenta, -Certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną, - Dla odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych metodyki oznaczeń w języku polskim, na podstawie których Zamawiający oceni zgodność parametrów granicznych oraz prawidłowość wyliczenia ww. asortymentu, - Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom: W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010r Nr 107, poz. 679). tj. Certyfikat zgodności z dyrektywą 98/79/EC-CE lub deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i - o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Oferta powinna zawierać: a) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1, b) Formularz cenowy– Załącznik Nr 2, c) Parametry techniczne analizatora do badań biochemicznych – Załącznik 3 d) Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 – Załącznik nr 4 do SIWZ, e) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
ul. Pyskowicka
42-612 Tarnowskie Góry

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 36
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
42-612 Tarnowskie Góry
ul. Pyskowicka 47-51, 10:00

2017-09-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Parametry techniczne analizatora 40,00

Uwagi

Adres:
ul.Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-18
godzina: 10:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta powinna zawierać: a) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1, b) Formularz cenowy– Załącznik Nr 2, c) Parametry techniczne analizatora do badań biochemicznych – Załącznik 3 d) Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 – Załącznik nr 4 do SIWZ, e) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.

Data dodania

2017-09-08