Dostawa odczynników laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
45-367 Opole
ul. Mickiewicza 1
Tel. 077 442-69-01
E-mail przetargi@wsseopole.pl
WWW bipwsse.e-wojewoda.pl/pl/c/przetargi-nieograniczone.html

Województwo

opolskie

Powiat

opolski + Opole

Lokalizacje

opolskie / kędzierzyńsko-kozielski;opolskie / kluczborski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych określonych w załączniku nr 6 do SIWZ do siedziby zamawiającego w Opolu i do oddziałów laboratoryjnych w Kędzierzynie - Koźlu i Kluczborku transportem na koszt wykonawcy. 
"Numer referencyjny:
OA.272.01.2019.BL

Specyfikacja

http://www.bipwsse.e-wojewoda.pl

LINK do SIWZ

http://bipwsse.e-wojewoda.pl/pl/c/przetargi-nieograniczone.html

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Tak III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
W celu potwierdzenia, że oferowane produktu odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca przedłoży do oferty w formie papierowej stosowne dokumenty (dokumenty w języku polskim lub tłumaczone na język polski): 1. przykładowych certyfikatów jakości dla wszystkich produktów przetargowych a w przypadku dostaw pożywek certyfikaty jakości serii powinny zawierać: datę ważności produktu, informację o żyzności, specyficzności, selektywności, wartości pH zgodnie z normami, zaleceniami, potwierdzenie kontroli pożywek przy użyciu szczepów referencyjnych z kolekcji międzynarodowych zgodnie z normami i zaleceniami, 2. karty charakterystyki substancji niebezpiecznej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH (DZ. Urz. WE. L 2006.396.1 z późniejszymi zmianami) lub oświadczenie, że karta charakterystyki nie jest wymagana, 3. dokumenty zawierające właściwości produktu, instrukcje wykonania a w przypadku pożywek dodatkowo informacje o terminie przechowywania pożywki po przygotowaniu, 4. oferta powinna zawierać informacje o składzie pożywki, skład winien być umieszczony na certyfikacie lub dokumencie zawierającym właściwości produktu. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 5 do SIWZ).

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Mickiewicza 1
45-367 Opole

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 12
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
45-367 Opole
ul. Mickiewicza 1,godzina: 11:30

2019-01-15

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Oferowana cena 60,00 
Oferowany termin realizacji zamówienia częściowego 40,00

Uwagi

Adres:
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-15
godzina: 11:30
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 5 do SIWZ).


Ogłoszenie nr 540003356-N-2019 z dnia 08-01-2019 r.

Ogłoszenie nr 540003356-N-2019 z dnia 08-01-2019 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500993-N-2019
Data: 07/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza 1, 45367 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 442-69-01, e-mail przetargi@wsseopole.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.bipwsse.e-wojewoda.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W tym zakresie zastosowanie na art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracji państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument. 2.Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ).

Data dodania

2019-01-07

Ostatnia modyfikacja

2019-01-08