Dostawa odczynników laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
ul. Rybacka 1
Fax. (91) 48-00-731 
E-mail dzakupow@pum.edu.pl 
WWW http://bip.pum.edu.pl/artykul/210/980/dostawa-odczynnikow-laboratoryjnych-dla-pomorskiego-uniwersytetu-medycznego-w-szczecinie-dz-267-09-18

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

Szczecin

Treść zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

„Dostawę odczynników laboratoryjnych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie DZ-267-09/18”

Specyfikacja

http://bip.pum.edu.pl/artykul/210/980/dostawa-odczynnikow-laboratoryjnyc...

LINK do SIWZ

http://bip.pum.edu.pl/artykul/210/980/dostawa-odczynnikow-laboratoryjnych-dla-pomorskiego-uniwersytetu-medycznego-w-szczecinie-dz-267-09-18

Wymagania

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym właściwym dokumencie rejestrowym. 
4. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.
5. Wraz z ofertą Wykonawca przedkłada aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
6. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.
7. Zaoferowane ceny powinny być wyrażone w polskiej walucie (PLN). 
8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
9. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości uwzględniania wariantów.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym właściwym dokumencie rejestrowym. 
4. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.
5. Wraz z ofertą Wykonawca przedkłada aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
6. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.
7. Zaoferowane ceny powinny być wyrażone w polskiej walucie (PLN). 
8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
9. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości uwzględniania wariantów.

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
Maksymalnie do 14 dni od daty podpisania umowy, przy czym rozliczenie dostawy odczynników winno nastąpić do 28.03.2018 r.

Miejsce i termin składania ofert

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
ul. Rybacka 1, Kancelaria Ogólna, I piętro, godz. 09:00

2018-03-08

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1. Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium ceny - 100%.
2. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia, w tym:
a) dostarczenie przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
b) koszt opakowań,
c) podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające Wykonawcę do zastosowania innej stawki podatku, co Wykonawca powinien udokumentować w swojej ofercie przez złożenie dokumentu /oświadczenia/ uprawniającego do jego zastosowania,
d) inne niewymienione.
3. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wezwania do złożenia oferty uzupełniającej. Cena w ofercie uzupełniającej nie może być wyższa niż w ofercie pierwotnej.

Uwagi


1. Oferta powinna zawierać opis (na kopercie lub w tytule e-maila, faksu): 
„Dostawę odczynników laboratoryjnych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, sygn. DZP-267-09/2018.”

2. Termin składania ofert upływa w dniu 08.03.2018 r. godz. 09:00.
3. Oferta powinna być przesłana w jednej z poniższych form:
•    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dzakupow@sci.pum.edu.pl (w takim przypadku prosimy o upewnienie się, że wiadomość dotarła),
•    faksem na nr: 91 40 00 731,
•    pocztą, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – Kancelaria Ogólna, I piętro, 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1.
1. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w formie publikacji na stronie internetowej bip.pum.edu.pl, przy czym Sprzedawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.

Data dodania

2018-03-05