Dostawa odczynników laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieokreślona

Dane organizatora

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
90-419 Łódź
al. Tadeusza Kościuszki 4
Tel. 42 272 59 43
Fax. 422725806
E-mail jacek.swierczak@umed.lodz.pl
WWW https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1093076

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Odczynnik będzie wykorzystywany w warsztatach naukowo - badawczych dla studentów. Odczynnik zostanie wykorzystany w projekcie "Synteza liposomów oraz enkapsulowanie związków czynnych stosowanych w kosmetologii. Opracowanie receptury kosmetyków z wykorzystaniem wcześniej otrzymanych liposomów. Projektowanie nowego składnika aktywnego dla skóry problemowej".
Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynnika do celów naukowo badawczych projektu Farm@Bio. Nazwa odczynnika: Węglan sodu bezwonny, ilość 1 kg. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Jakość: czysty do analizy. Wzór: Na2CO3. Nr CAS: 497-19-8, Gęstość i stan skupienia : 2,53 g/cm³; ciało stałe.
Opis: Dostawa odczynników laboratoryjnych do celów naukowo badawczych projektu Farm@Bio. Nazwa produktu: Węglan sodu bezwonny, ilość 1 kg. dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15).
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1093076

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

Wypełniony formularz ofertowy.
Zamawiający informuje, a Wykonawca, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy:
1. przewidujące karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
2. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
3. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
4. zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy.
5. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
6. zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia w realizacji dostawy.
Wypełniony formularz ofertowy.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: jacek.swierczak@umed.lodz.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Świerczak
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 42 272 59 43

Wymagany termin realizacji zamówienia

Wybór wykonawcy na podstawie otrzymanych ofert nastąpi w dniu 13.03.2018r.
Podpisanie umowy z wykonawca nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru.
Dostawa produktu: Nazwa produktu: Węglan sodu bezwonny, ilość 1 kg. powinna nastąpic do 30.03.2018r.

Miejsce i termin składania ofert


jacek.swierczak@umed.lodz.pl

2018-03-12

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryterium: 100% cena, wybór oferty z najniższą ceną.
Oferta powinna zawierać: wartość brutto i netto obejmującą cały przedmiot zamówienia, wyrażoną w złotych polskich (PLN) oraz gwarancję wyrażoną w miesiącach.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Elektronicznie.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-03-02