Dostawa odczynników laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Szpital Miejski w Morągu Sp. z o. o
14-300 Morąg
Dąbrowskiego 16
Tel. 89/7574231
Fax. 89/7574593
E-mail dzp@szpitalmorag.pl 
WWW szpitalmorag.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-000-euro/dostawa-odczynnikow-laboratoryjnych-nr-sprawy-32018-z-26-01-2018/

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

ostródzki

Treść zamówienia

 

Dostawa odczynników laboratoryjnych


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o. o.

Specyfikacja

http://szpitalmorag.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-000-eu...

LINK do SIWZ

http://szpitalmorag.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-000-euro/dostawa-odczynnikow-laboratoryjnych-nr-sprawy-32018-z-26-01-2018/

Wymagania

. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Dotyczy Pakietu 3 
1.Karty CE odczynników oraz karty charakterystyki dot. substancji niebezpiecznych. 2.Ulotki potwierdzające skład chemiczny odczynników. 
Dotyczy Pakietu 4 1.Instrukcje odczynnikowe wraz z aplikacjami na aparat

Osoba do kontaktu

89/7574231

Wymagany termin realizacji zamówienia

12 miesięcy

Miejsce i termin składania ofert

Szpital Miejski w Morągu Sp. z o. o
14-300 Morąg
Dąbrowskiego 16, do godziny 11:45

2018-02-01

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Szpital Miejski w Morągu Sp. z o. o
14-300 Morąg
Dąbrowskiego 16 o godzinie 12:00

2018-02-01

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena - 100%

Data dodania

2018-01-29

 

Dostawa odczynników laboratoryjnych