Dostawa odczynników laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

PRACELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
53-135 Wrocław
Kutnowska 1-3/14
Tel. +48 602 629 12
E-mail office@pracelo.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1083894

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup odczynników laboratoryjnych: część I: certyfikowane referencyjne szczepy mikroorganizmów niezbędne do przeprowadzenia walidacji metod mikrobiologicznych zgodnie z farmakopeą europejską 9.2; część II: koronawirus
Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych: część I: certyfikowane referencyjne szczepy mikroorganizmów niezbędne do przeprowadzenia walidacji metod mikrobiologicznych zgodnie z farmakopeą europejską 9.2; część II: koronawirus
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych, których szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Dostawa będzie zrealizowana na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. pocztą elektroniczną.
3. Zamawiający zastrzega, iż ostatecznym użytkownikiem szczepów/wirusa będzie laboratorium mikrobiologiczne i laboratorium analiz genetycznych świadczące na rzecz Zamawiającego usługi śródprocesowych badań kontroli jakości. Szczepy zostaną przekazane podmiotowi realizującemu analizy w ramach umowy o przekazaniu materiału (Material Transfer Agreement).
Kod CPV: 33696500-0
Nazwa CPV: Odczynniki laboratoryjne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1083894

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa wsparcia przez Instytucję Pośredniczącą.
2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją udzielającą wsparcia, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: office@pracelo.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marta Tuzel
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Maksymalnie 21 dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce i termin składania ofert

PRACELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
53-135 Wrocław
Kutnowska 1-3/14

2018-02-01

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1. Kryteria oceny ofert: 
• 80 % - cena,
• 10 % - termin realizacji dostawy na podstawie złożonego zamówienia (zgodnie z zapisami umowy - Zamawiający dopuszcza maksymalnie 15 dniowy termin dostawy),
• 10 % - termin realizacji wymiany wadliwego produktu na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego (zgodnie z zapisami umowy - Zamawiający dopuszcza maksymalnie 21 dniowy termin realizacji wymiany).
2. Sposób dokonywania oceny: 
• Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 
Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt 1. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego wzoru: P = C + Td + Tr, gdzie: 
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Cena oferty;
Td – oznacza liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium termin realizacji dostawy na podstawie złożonego zamówienia jednostkowego;
Tr – oznacza liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium termin realizacji wymiany wadliwego produktu na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego.
• Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i otrzyma największą łączną liczbę punktów w danej części.
• Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.
• Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie ze wzorem: C = Cmin x 80 / Co, gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
C min - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
Co - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
80 - waga kryterium „Cena oferty”.
• Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium termin realizacji dostawy na podstawie złożonego zamówienia, zgodnie z poniższym wzorem: 
Td = Tdmin x 10 / Tdo, gdzie:
Td - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin realizacji dostawy na podstawie złożonego zamówienia. 
Td min – najniższa wartość terminu realizacji dostawy na podstawie złożonego zamówienia, zaoferowana w nieodrzuconych ofertach, złożonych w postępowaniu;
Tdo - termin realizacji dostawy na podstawie złożonego zamówienia wykazany w ofercie ocenianej;
10 - waga kryterium „ termin realizacji dostawy na podstawie złożonego zamówienia”.
• Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium termin realizacji wymiany wadliwego produktu na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego, zgodnie z poniższym wzorem: 
Tr = Trmin x 10 / Tro, gdzie:
Tr - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin realizacji wymiany wadliwego produktu na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego. 
Tr min – najniższa wartość terminu realizacji wymiany wadliwego produktu na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego, zaoferowana w nieodrzuconych ofertach, złożonych w postępowaniu;
Tro - termin realizacji wymiany wadliwego produktu na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego, wykazany w ofercie ocenianej;
10 - waga kryterium „termin realizacji wymiany wadliwego produktu na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego”.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 1. Termin składania ofert: 01.02.2018r.
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@pracelo.pl, w terminie podanym w pkt. 1
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-01-26