Dostawa odczynników laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
14-300 Morąg
ul. Dąbrowskiego 16
Tel. 897 574 231
Fax. 897 574 593
E-mail dzp@szpitalmorag.pl
WWW www.szpitalmorag.pl

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

ostródzki

Treść zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o. o. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie częściowe nr: Opis: 1 Pakiet I. Odczynniki lateksowe i kasetkowe 2 Pakiet II. KOAGULOLOGIA - odczynniki do analizatora COAG CHROM 3003 3 Pakiet III. HEMATOLOGIA - odczynniki do analizatora SYSMEX KX21N 4 Pakiet IV. Odczynniki biochemiczne - odczynniki do analizatora ACCENT 200 5 Pakiet V. Gazometria, elektrolity – odczynniki do analizatorów RAPIDLAB 348 , RAPIDCHEM 744 6 Pakiet VI. Odczynniki do immunochemii Wspólny Słownik Zamówień: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne Szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w Formularzu cenowym - załącznik nr 2 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Odczynniki lateksowe i kasetkowe1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Odczynnik lateksowy RF + kontrole a, 100 oznaczeń 600 2. Odczynnik lateksowy ASO + kontrole a, 100 oznaczeń 200 3. Odczynnik lateksowy Waalera Rosego + kontrole a, 100 oznaczeń 200 4. Komórki LE(SLE) a, 25 oznaczeń 200 5. Mononukleoza test lateksowy 50 6. ADENO i ROTA WIRUSY w kale Test kasetkowy 100 7. FOB –krew utajona w kale (bez diety,test kasetkowy o najwyższej czułości) 300 8. Narkotyki w moczu test kasetkowy (5-7 parametrowe) 80 9. Próby ciążowe w moczu test kasetkowy 30 10. Mukoproteidy (zestaw)300 11. Strep test kasetkowy 20 12. Clostridium Difficile test kasetkowy 60 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: KOAGULOLOGIA - ( COAG CHROM 3003)1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zestaw do oznaczania czasu kaolinowo-kefalinowego APTT 7850 2. Zestaw do oznaczania czasów PT 16000 3. Osocze kontrolne NORMAL 1 ml 120 fiol 4. Osocze kontrolne HIGH 1 ml 120 fiol 5. Osocze kontrolne D-dimer N 1 ml 32 fiol 6. Osocze kontrolne D-dimer P 1 ml 32 fiol 7. Kuwety a 500 51 op 8. Kalibrator 3 op 9. Zestaw do D-dimery 25 op 10. Chlorek wapnia 25 ml 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy0,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: HEMATOLOGIA - / odczynniki do aparatu SYSMEX K X 21 N /1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Diluent a 20L 35 2 Lizat 500 ml 37 3 Krew kontrolna LOW 2,5 ml 4 fiol 4 Krew kontrolna NORMAL 2,5 ml 8 fiol 5 Krew kontrolna HIGH 2,5 ml 4 fiol 6 Odczynnik myjący (5x100 ml) 500 ml 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: Odczynniki biochemiczne - ACCENT 2001) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zestaw do oznaczania glukozy Metoda z oksydazą glukozową. 8000 2 Albuminy Metoda z BCG 500 3 Alkohol etylowy Metoda enzymatyczna 570 4 Zestaw do oznaczania mocznika Metoda z ureazą GLDH . 1890 5 Zestaw do oznaczania kwasu moczowego Metoda z urykazą/POD. 3240 6 Zestaw do oznaczania HDL Cholesterol metoda bezpośrednia 3120 7 Zestaw do oznaczania białka całkowitego Metoda biuretowa. 750 8 Zestaw do oznaczania bilirubiny całkowitej Metoda z wanadanem sodu. 3780 9 Zestaw do oznaczania kreatyniny Metoda enzymatyczna. 10 530 10 Zestaw do oznaczania cholesterolu całkowitego Metoda z esterazą i oksydazą . 5000 11 Zestaw do oznaczania trójglicerydów Metoda z peroksydazą 3780 12 Zestaw do oznaczania bilirubiny bezpośredniej Metoda z wanadanem sodu 320 13 ASAT Metoda IFCC bez fosf. pirydoksalu. 5580 14 ALAT Metoda IFCC. bez fosf. pirydoksalu 5270 15 AMYLAZA Metoda z CNP-G3. . 1680 16 GGTP Metoda z gamma-glutamylokarboksynitro-anilidem. 1820 17 CK Metoda IFCC. 1140 18 Wapń całkowity Metoda z arsenazo 1890 19 FOSFOR NIEORGANICZNY Metoda z fosforomolibdenianem. 990 20 Fosfataza alkaiczna Metoda IFCC z dod.AMP. 1560 21 Żelazo Metoda z ferrozyną. 2560 22 Magnez Metoda z blękitem ksylidylowym. 4000 23 CRP ilościowo Liniowość do 30 mg/dl Ciekły odczynnik . 8640 MATERIAŁY KONTROLNE I KALIBRATORY 24 Surowica kontrolna N po 5 ml Liofilizowana; na bazie surowicy ludzkiej; m.in. z poziomem dla HDL bezpośredniego i bilirubiny całkowitrej i bezpośredniej. 72 fiol 25 Surowica kontrolna P po 5 ml Liofilizowana; na bazie surowicy ludzkiej; m.in. z poziomem dla HDL bezpośredniego i bilirubiny całkowitrej i bezpośredniej. 72 fiol 26 Multikalibrator LEVEL 1 Liofilizowany; na bazie surowicy ludzkiej; także z poziomem dla bilirubiny całkowitej i bezpośredniej. 12 fiol 27 Multikalibrator LEVEL 2 Liofilizowany; na bazie surowicy ludzkiej; także z poziomem dla bilirubiny całkowitej i bezpośredniej. 12 fiol 28 Kontrola do CRP 3 op 29 Kalibrator do CRP 3 op 30 Kalibrator do etanolu. 2 op 31 Kontrola do etanolu. 2 op 32 Kalibrator HDL 3 op CZĘSCI ZUŻYWALNE,PŁYNY MYJĄCE INNE 33 Kuwety pomiarowe opakowania po 2500 szt do aparatu Accent -200 w segmentach po 10szt 31op 34 Lampa 5 szt 35 Płyn myjący do analizatora kwaśny 6 op 36 Płyn myjący do analizatora zasadowy 6 op 37 Filtr wodny 2 szt 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5Nazwa: Jonogramy, gazometria ,paski do moczu1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Moduł reakcyjny Na,K,CL 13 2 Roztwór myjący 5 3 Elektroda referencyjna 2 szt 4 Pompka 2 szt 5 Elektroda chlorkowa 1 szt 6 Moduł zaworów 1 szt GAZOMETRIA RAPIDLAB 348 1 Cal PACK BUFOR lub równoważny 7 2 CAL PACK WASH lub równoważny 7 3 Butla z gazami (komplet) 4 4 Kontrola LEVEL 1 po 30 ampułek 5 5 Kontrole LEVEL 2 po 30 ampułek 5 6 Kontrole LEVEL 3 po 30 ampułek 5 7 Roztwory uzupełniające elektrody (Na K CL ) 2 8 Roztwór uzupełniający elektrodę pH 2 9 Elektroda p O2 1szt 10 Elektroda p CO2 1szt 11 Elektroda referencyjna 1szt 12 Pompka 4 szt 13 Roztwór uzupełniający do elektrody referencyjnej 2szt 14 Roztwór odbiałczający x 10szt 4 op 15 Roztwór kondycjonujący x 10 szt 3 op 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6Nazwa: Odczynniki do immunochemii1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. TSH a 200 oznaczeń 4800 2. Troponina Ths STAT. a 100 oznaczeń 4000 3. HBS a 100 oznaczeń 1900 4. FT3 a 200 oznaczeń 1800 5. FT4 a 200 oznaczeń 1800 6. PSA a 100 oznaczeń 1100 7. ß HCG a 100 oznaczeń 400 8. PRL a 100 oznaczeń 500 9. TOXO IgG a 100 oznaczeń 300 10. TOXO IgM a 100 oznaczeń 400 11. Prokalcytonina a 100 oznaczeń 400 12. Anty TPO a 100oznaczeń 500 13. Anty HCV a 100 oznaczeń 600 14. HIV comb. a 100 oznaczeń 600 15. Witamina D3 a 100 oznaczeń 1200 16. Witamina B12 a 100 oznaczeń 900 17. Pro BNB a 100 oznaczeń 700 18. CK-MB a 100 oznaczeń 600 Kalibratory i Kontrole niezbędne do wykonywania w/w ilości oznaczeń Należy podać nazwy określić ilośc i cenę Materiały eksploatacyjne (płucząco-myjące)wszystkie niezbędne do wykonywania w/w oznaczeń i zaoferowanego do dzierżawy aparatu należy podać nazwy oraz określić ilośc i cenę Dzierżawa analizatora do w/w odczynników
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
1/2018

Specyfikacja

www.szpitalmorag.pl

LINK do SIWZ

http://szpitalmorag.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/aktualne-przetargi/

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1.) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Dotyczy Pakietu III 1.Karty CE odczynników oraz karty charakterystyki dot. substancji niebezpiecznych 2.Ulotki potwierdzające skład chemiczny odczynników Dotyczy Pakietu IV 1.Instrukcje odczynnikowe wraz z aplikacjami na aparat Dotyczy Pakietu V 1.Wyniki precyzji i odtwarzalności dla pomiarów przeprowadzanych na systemie R.348 z użyciem oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych wystawione przez producenta. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy i cenowy – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ 2.W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dąbrowskiego 16
14-300 Morąg

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 12
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
14-300 Morąg
ul. Dąbrowskiego 16, godzina: 10:45

2018-01-24

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
cena 60,00 
termin dostawy 40,00

Uwagi

Adres:
Szpital Miejski w Morągu Społka z ograniczoną odpowiedzialnościąDąbrowskiego 16 14-300 Morąg
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-24
godzina: 10:45
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy i cenowy – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ 2.W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo

Data dodania

2018-01-16