dostawa odczynników laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
00-791 Warszawa
ul. Chocimska 24
Tel. (+48 22) 54-21-400
Fax. (+48 22) 849-74-84, (+48 22) 849-35-13 
E-mail dyrektor@pzh.gov.pl
WWW bip.pzh.gov.pl/public/?id=176204

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

dostawa odczynników laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych firm A&A Biotechnology, Sigma- Aldrich, Bio-Rad, Bionovo, Syngen, Bioron
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia- formularz ofertowy.

LINK do SIWZ

http://bip.pzh.gov.pl/public/?id=176204

Załączniki do spec.

zal2
ogłoszenie
zal1

Wymagania

Wymagania dotyczące ceny:
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w ofercie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty (m.in. podatki, opakowanie, transport z ubezpieczeniem - dostawa do siedziby Zamawiającego)

Zaoferowana cena w ofercie zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru oferty.

Zasady wyboru oferty:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1, przedstawia najniższa cenę, oraz najkrótszy termin dostawy.

Produkty równoważne muszą posiadać parametry takie same lub lepsze od tych jakie chce zamówić Zamawiający. Do oferty równoważnej muszą być załączone dodatkowe informację w języku polskim takie jak: foldery/katalogi/certyfikaty i karty charakterystyki lub inne informacje producenta, celem potwierdzenia zgodności dostawy z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny, czy zaproponowana oferta równoważna spełnia wymagania Zamawiającego.

Osoba do kontaktu

Pan/Pani Rafał Kielan
nr tel: (22) 54 21 318
adres email: rkielan@pzh.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawa do 29 grudnia 2017 r.

Miejsce i termin składania ofert

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
00-791 Warszawa
ul. Chocimska 24 na adres rkielan@pzh.gov.pl do godz. 14:00

2017-12-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, które nie spełnią wymagań określonych w Zaproszeniu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Niedopuszczalne jest nanoszenie przez Oferenta poprawek lub innego rodzaju adnotacji, które zmieniają treść ogłoszenia, formularza ofertowego lub umowy.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Data dodania

2017-12-15