Dostawa odczynników laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
24100 Puławy
Al. Partyzantów 57
Tel. 818 893 000
Fax. 818 862 595
E-mail agata.wawer@piwet.pulawy.pl
WWW www.piwet.pulawy.pl

Województwo

lubelskie

Powiat

puławski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników laboratoryjnych w 2017 roku do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz do Oddziału PIWet-PIB – Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli – postępowanie powtórzone
Rodzaj zamówienia: dostawy
dostawa odczynników laboratoryjnych z podziałem na części
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-- -Informacje dotyczące ofert częściowychCZĘŚĆ 1
Nazwa: zadanie nr 1.2
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : odczynniki laboratoryjne wg kat. Kolchem lub równoważneCZĘŚĆ 2
Nazwa: zadanie 1.7
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : odczynniki laboratoryjne wg kat. United Quantum Factory lub równoważneCZĘŚĆ 3
Nazwa: zadanie 1.8.a
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : odczynniki laboratoryjne wg kat. bioMerieux lub równoważneCZĘŚĆ 4
Nazwa: zadanie 1.20
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : substancje promieniotwórcze wg kat. PerkinElmer lub równoważneCZĘŚĆ 5
Nazwa: zadanie 1.21.b
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : odczynniki laboratoryjne wg kat. Sigma-Aldrich lub równoważneCZĘŚĆ 6
Nazwa: zadanie 1.28
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : odczynniki laboratoryjne wg kat. Mar-Four lub równoważneCZĘŚĆ 7
Nazwa: zadanie 1.38
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : odczynniki laboratoryjne wg kat. Pourquier lub równoważneCZĘŚĆ 8
Nazwa: zadanie 2.1.2
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ krążki antybiotykowe bioMerieux lub równoważneCZĘŚĆ 9
Nazwa: zadanie 2.1.3
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ krążki antybiotykowe Rosco lub równoważneCZĘŚĆ 10
Nazwa: zadanie 2.2.7
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygeny Idexx lub równoważneCZĘŚĆ 11
Nazwa: zadanie 2.3.1
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne Lab-Mlek lub równoważneCZĘŚĆ 12
Nazwa: zadanie 2.3.3.a
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczne bioMerieux lub równoważneCZĘŚĆ 13
Nazwa: zadanie 2.3.7
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : odczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/testy mikrobiologiczne ID VET lub równoważneCZĘŚĆ 14
Nazwa: zadanie 4.2
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : surowice i antygeny do analiz serologicznych/wirusologicznych Becton Dickinson lub równoważneCZĘŚĆ 15
Nazwa: zadanie 4.3
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : surowice i antygeny do analiz serologicznych/wirusologicznych Virion lub równoważneCZĘŚĆ 16
Nazwa: zadanie 5.5
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Inorganic Ventures lub równoważneCZĘŚĆ 17
Nazwa: zadanie 5.6
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Romerlabs lub równoważneCZĘŚĆ 18
Nazwa: zadanie 5.14.a
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : wzorce i CRM stosowane w analizach chemicznych Sigma-Aldrich, Fluka, Riedel-de-Haën, Supelco lub równoważneCZĘŚĆ 19
Nazwa: zadanie 7.1.4
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - zestawy Svanova lub równoważneCZĘŚĆ 20
Nazwa: zadanie 7.1.6
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - zestawy Miltenyi Biotech lub równoważneCZĘŚĆ 21
Nazwa: zadanie 7.4.2
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynniki Miltenyi Biotech lub równoważneCZĘŚĆ 22
Nazwa: zadanie 7.13.7
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty Miltenyi Biotech lub równoważneCZĘŚĆ 23
Nazwa: zadanie 7.13.8
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty CALTAG Laboratories lub równoważneCZĘŚĆ 24
Nazwa: zadnie 7.13.9
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty Perkin Elmer lub równoważneCZĘŚĆ 25
Nazwa: zadanie 7.13.10.a
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty Invitrogen lub równoważneCZĘŚĆ 26
Nazwa: zadanie 7.13.13
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : hodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugaty Abcam lub równoważne

Specyfikacja


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.piwet.pulawy.pl

LINK do SIWZ

http://www.piwet.pulawy.pl

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie określa warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej równą sumie wartości zadań, na które wykonawca składa ofertę, jednakże nie wymaga się, aby wartość ta była wyższa niż 2.000,00 zł.
Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda od wykonawcy informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odczynników laboratoryjnych lub: zestawów diagnostycznych, materiałów pomocniczych, szkła laboratoryjnego, aparatury laboratoryjnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert.

Wadium

nie

Osoba do kontaktu

818 893 000

Wymagany termin realizacji zamówienia

data zakończenia: 31/12/2017

Miejsce i termin składania ofert

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
24100 Puławy
Al. Partyzantów 57, 13:00

2017-05-12

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie
cena 90
termin dostawy 10

Data dodania

2017-05-02