Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Dane organizatora

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
55-200 Oława
K.Baczyńskiego 1
Tel. +48 713132638
Fax. +48 713132638
E-mail zamowienia@zozolawa.wroc.pl
WWW www.zozolawa.wroc.pl

Województwo

dolnośląskie

Powiat

oławski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego,
Zamówienie obejmuje swoim zakresem 10 zadań:
Zadanie nr: 1 - Laboratorium - Sprzęt drobny.
Zadanie nr: 2 - Bakteriologia – Paski do oznaczania minimalnego stężenia antybiotyku MIC.
Zadanie nr: 3 - BAKTERIOLOGIA - krążki antybiotykowe.
Zadanie nr: 4 - BAKTERIOLOGIA - Surowice diagnostyczne.
Zadanie nr: 5 - Laboratorium /bakteriologia/.
Zadanie nr: 6 - Testy diagnostyczne laboratoryjne.
Zadanie nr: 7 - Odczynniki /Laboratorium/.
Zadanie nr: 8 - Odczynniki do gazometrii do analizatora Rapidpoint 405.
Zadanie nr: 9 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do pomiaru parametrów krytycznych.
Zadanie nr: 10 - Odczynniki wraz z dzierżawą aparatu do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej – system mikrometoda kolumnowa.
Ilości, charakterystykę oraz parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określono.
W Załącznikach nr 1, 2-9, 2-10, 5, 5d, 9 do SIWZ.

Specyfikacja

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
9121650658
55-200 Oława, ul.K.Baczyńskiego 1, pok 5
Oława
55-200
Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Kamińska - Wolak
Tel.: +48 713132638
E-mail: zamowienia@zozolawa.wroc.pl
Faks: +48 713132638
Kod NUTS: PL518 Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozolawa.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zozolawa.wroc.pl/zam%C3%B3wienia-publiczne/przetargi.html
Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Informacje na temat wadium opisano w rozdz. XII SIWZ.

LINK do SIWZ

http://www.zozolawa.wroc.pl/zam%C3%B3wienia-publiczne/przetargi.html

CPV

33696000-5: Odczynniki i środki kontrastowe
33192500-7: Probówki
38437000-7: Pipety i akcesoria laboratoryjne

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
Nie dotyczy.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Nie dotyczy.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Nie dotyczy.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Zgodnie z Załącznikiem nr 5 i 5d do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
9121650658
55-200 Oława, ul.K.Baczyńskiego 1, pok 5
Oława
55-200
Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Kamińska - Wolak
Tel.: +48 713132638
E-mail: zamowienia@zozolawa.wroc.pl
Faks: +48 713132638
Kod NUTS: PL518 Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozolawa.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zozolawa.wroc.pl/zam%C3%B3wienia-publiczne/przetargi.html

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
55-200 Oława
K.Baczyńskiego 1,12;00

2018-03-20

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
55-200 Oława
K.Baczyńskiego 1,12;10

2018-03-20

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Informacje na temat wadium opisano w rozdz. XII SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza
Ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-670
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06/02/2018
Link do ogłoszenia: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56334-2018:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2018-02-07