Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Instytut Kardiologii
04-628 Warszawa
ul. Alpejska 42
Tel. 228 120 440
Fax. 228 126 732
E-mail dh@ikard.pl
WWW bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d6e7a030-db6e-4f91-acfa-64c19357f720

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego - 7 części
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Część nr 11) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Część nr 21) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 2 - 6 pozycji
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: Część nr 31) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 3 - 3 pozycje
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: Część nr 41) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 4 - 2 pozycje
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5Nazwa: Część nr 51) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 5 - 22 pozycje
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6Nazwa: Część nr 61) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 6 - 1 pozycja
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7Nazwa: Część nr 71) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 7 - 3 pozycje
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
ZP 074/2017

Specyfikacja

www.ikard.pl

LINK do SIWZ

http://bip.ikard.pl/zamowienia-publiczne-1516.html

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne
38437000-7: Pipety i akcesoria laboratoryjne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12÷23 oraz ust.5 pkt 1) ustawy Pzp; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1b dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunki w tym zakresie; 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12÷23 oraz ust.5 pkt 1) ustawy Pzp; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1b dotyczące: b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunki w tym zakresie ; 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12÷23 oraz ust.5 pkt 1) ustawy Pzp; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1b dotyczące: c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunki w tym zakresie ; 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp, III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów wyszczególnionych poniżej w ust.2.1÷ 2.2 niniejszej SIWZ: 1. Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 876 z późn. zm.) tj. dla wszystkich wyrobów medycznych: 1) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium; 2) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych; 3) deklaracja zgodności potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi; 4) przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia, potwierdzającego wymagania Zamawiającego. UWAGA: • Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien dołączyć do oferty jedynie dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego rozdziału. • Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego rozdziału. • Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), wówczas Wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego rozdziału. • Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), wówczas Wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego rozdziału. 2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający wymagania zawarte w Załącznik nr 2 do SIWZ (prospekt/ katalog/ folder/ karta (formularz) danych technicznych) – w języku polskim z zaznaczeniem nr części oraz pozycji oferowanego asortymentu. 3. Próbki w ilości wskazanej w Załączniku Nr 2 do SIWZ w oryginalnych opakowaniach jednostkowych z etykietą handlową spełniające wymagania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. a) Każda próbka wyrobu medycznego musi być oznakowana w języku polskim lub za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. b) Każda próbka powinna być dodatkowo opisana przez Wykonawcę poprzez podanie nazwy Wykonawcy lub producenta, której części zamówienia i pozycji dotyczy. c) Wszystkie próbki powinny być złożone w odrębnym opakowaniu opatrzonym opisem jak dla oferty z zaznaczeniem że są to PRÓBKI, wraz z pisemnym wykazem asortymentowo-ilościowym. d) Zamawiający oświadcza, że nie będzie zwracał próbek, które zostaną zużyte do przeprowadzenia testu zamawianego towaru i nie będzie zwracana ich równowartość. 4. W przypadku złożenia oferty na dostawę produktów równoważnych, Wykonawca oprócz powyższych dokumentów i oświadczeń, składa dokumenty wymienione w rozdz. III pkt 1 ppkt 6. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej: 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, 2) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 24
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Kardiologii
04-628 Warszawa
ul. Alpejska 42 sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Klinicznych, pokój nr 22 I piętro godzina: 10:30

2017-09-25

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena 100,00

Uwagi

Adres:
Instytut Kardiologii, 04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42, sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Klinicznych, pokój nr 22 I piętro.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-25
godzina: 10:30
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej: 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, 2) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Data dodania

2017-09-15