Dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do wykonania 7 800 oznaczeń wraz z dzierżawą 2 analizatorów do parametrów krytycznych

Kategoria

przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
37300 Leżajsk
ul. Leśna 22
Tel. 17 240 47 23
Fax. 17 240 47 23
E-mail zamowienia@spzoz-lezajsk.pl
WWW www.spzoz-lezajsk.pl

Województwo

podkarpackie

Powiat

leżajski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do wykonania 7 800 oznaczeń wraz z dzierżawą 2 analizatorów do parametrów krytycznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do wykonania 7 800 oznaczeń wraz z dzierżawą 2 analizatorów do parametrów krytycznych
Rodzaj zamówienia: dostawy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów niezbędnych do wykonania 7 800 oznaczeń wraz z dzierżawą 2 analizatorów do parametrów krytycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-- -Informacje dotyczące ofert częściowych

Specyfikacja

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://www.spzoz-lezajsk.pl/

LINK do SIWZ

http://www.spzoz-lezajsk.pl/FCK/file/Przetargi/Dostawy/2017/odczyn_par_kryt_siwz.pdf

Załączniki do spec.

specyfikacja

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

Wadium

nie

Osoba do kontaktu

17 240 47 23

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 24

Miejsce i termin składania ofert

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
37300 Leżajsk
ul. Leśna 22, 9:00

2017-01-23

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie
Cena 60.00
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 20.00
Termin dostawy odczynników 20.00

Data dodania

2017-01-13