DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
41-803 Zabrze
ul. Zamkowa 1
Tel. 322 710 041
Fax. 322 710 809
E-mail zamowieniapubliczne@ichpw.pl
WWW bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=df1b085c-4c48-4819-a516-cc71e3e17d9b

Województwo

śląskie

Powiat

Zabrze

Treść zamówienia

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

334.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych. 4.2. Zamówienie podzielono na jedenaście (11) części, w tym: 4.2.1. Część I – Materiały laboratoryjne I 4.2.2. Część II – Odczynniki chemiczne I 4.2.3. Część III – Testy kuwetowe 4.2.4. Część IV – Stojak na testy 4.2.5. Część V – Materiały laboratoryjne II 4.2.6. Część VI – Materiały laboratoryjne III 4.2.7. Część VII – Węże 4.2.8. Część VIII – Tygle 4.2.9. Część IX – Wzorce 4.2.10. Część X – Odczynniki chemiczne II 4.2.11. Część XI – Odczynniki i materiały 4.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja asortymentowo-cenowa, stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ (zwanej dalej „specyfikacją”). 4.4. Przedmiot zamówienia musi być nowy i oryginalnie zapakowany. 4.5. Przedmiot zamówienia winien posiadać kartę charakterystyki/świadectwo jakości lub certyfikat. Dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. 4.6. Termin ważności dla zaoferowanych odczynników w Części II, IX, X i XI powinien wynosić minimum 24 m-ce od daty dostawy do Zamawiającego chyba, że termin przydatności określony przez producenta jest krótszy ze względu na specyfikę produktu. 4.7. Termin ważności dostarczonych materiałów laboratoryjnych wyspecyfikowanych w Częściach I, III, IV, V, VI, VII, VIII i XI musi być zgodny z gwarancją producenta. 4.8. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21) zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 poz. 888). 4.9. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony przez Wykonawcę w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem oraz umożliwiającym przechowywanie w okresie trwałości gwarancyjnej określonej przez Wykonawcę lub producenta. 4.10. Wykonawca będzie odpowiadał za wyrządzoną Zamawiającemu szkodę wynikającą z przekazania przedmiotu zamówienia niezgodnie z postanowieniami SIWZ albo z naruszeniem staranności lub przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 4.11. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. 4.12. W przypadku zastosowania w specyfikacji asortymentowo-cenowej nazw dostawców, producentów, materiałów, urządzeń lub ich elementów, Zamawiający traktuje takie użycia – zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP- jako określenie minimalnych wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu. Równocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych odpowiedników rynkowych, równoważnych ze wskazanymi z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych, oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 4.13. W przypadku zastosowania produktu równoważnego Wykonawca powinien wykazać równoważność w stosunku do produktu wskazanego w SIWZ, w formie pisemnej, a w szczególności: 4.13.1. wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń, 4.13.2. wykazać, że nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych materiałów zużywalnych, 4.13.3. przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego produktu równoważnego, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. 4.14. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o właściwościach (cechach, parametrach) spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji. 4.15. W przypadku równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dane umożliwiające jego porównanie z właściwościami (cechami, parametrami) produktu wymienionego w specyfikacji (opisy, foldery, ulotki, certyfikaty, świadectwa jakości etc). 4.16. Przedmiot zamówienia będzie realizowany po cenach określonych w ofercie. 4.17. Wykonawca zobowiązuje się, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przekazać Zamawiającemu wykaz substancji niebezpiecznych lub preparatów niebezpiecznych oraz substancji lub preparatów nie zakwalifikowanych, jako niebezpieczne, które zawierają co najmniej jedną substancję stwarzającą zagrożenia dla zdrowia człowieka lub środowiska. 4.18. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33696300-8 – Odczynniki chemiczne, 38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne, 33793000-5 – Laboratoryjne wyroby szklane. 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Materiały laboratoryjne I1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 33793000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin realizacji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Odczynniki chemiczne I1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin realizacji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: Testy kuwetowe1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin realizacji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: Stojak na testy1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin realizacji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5Nazwa: Materiały laboratoryjne II1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 33793000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin realizacji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6Nazwa: Materiały laboratoryjne III1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 33793000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin realizacji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7Nazwa: Węże1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin realizacji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8Nazwa: Tygle1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin realizacji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9Nazwa: Wzorce1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin realizacji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 10Nazwa: Odczynniki chemiczne II1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00termin realizacji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 11Nazwa: Odczynniki i materiały1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 38437000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin realizacji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
11/ichpw/2018

Specyfikacja

www.bip.ichpw.pl

LINK do SIWZ

http://www.bip.ichpw.pl/index.php?id=133,115,0,0,0,185

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne
38437000-7: Pipety i akcesoria laboratoryjne
33793000-5: Laboratoryjne wyroby szklane

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy PZP muszą być spełnione odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do załączenia do oferty oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10.3.1.1. SIWZ. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10.3.1.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.4.Na zawartość oferty składa się: 4.1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – wzór druku stanowi zał. nr 1 do SIWZ, 4.2. wypełnione i podpisane Oświadczenie – wzór druku stanowi zał. nr 2 do SIWZ, 4.3. wypełniona i podpisana Specyfikacja asortymentowo-cenowa – wzór druku stanowi zał. nr 3 do SIWZ, 4.4. w przypadku równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 4.15 SIWZ, 4.5. stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru Wykonawcy (jeżeli dotyczy), 4..6. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika zgodnie z zapisami pkt. 11.2. SIWZ (jeżeli dotyczy), 4.7. dowody, o których mowa w pkt. 10.3.1.2. SIWZ (jeżeli dotyczy). 5.Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.6.Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej. 7.Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 8.Zgodnie zaś z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, to jest: nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Stosownie do powyższego, jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z Ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9. Stosownie do § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.3.1.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 21
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, zamowieniapubliczne@ichpw.pl
41-803 Zabrze
ul. Zamkowa 1, pok. nr 107 godzina: 10:00

2018-12-10

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Termin realizacji 40,00

Uwagi

Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, pok. nr 107 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-10
godzina: 10:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy PZP muszą być spełnione odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do załączenia do oferty oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10.3.1.1. SIWZ. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10.3.1.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.4.Na zawartość oferty składa się: 4.1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – wzór druku stanowi zał. nr 1 do SIWZ, 4.2. wypełnione i podpisane Oświadczenie – wzór druku stanowi zał. nr 2 do SIWZ, 4.3. wypełniona i podpisana Specyfikacja asortymentowo-cenowa – wzór druku stanowi zał. nr 3 do SIWZ, 4.4. w przypadku równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 4.15 SIWZ, 4.5. stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru Wykonawcy (jeżeli dotyczy), 4..6. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika zgodnie z zapisami pkt. 11.2. SIWZ (jeżeli dotyczy), 4.7. dowody, o których mowa w pkt. 10.3.1.2. SIWZ (jeżeli dotyczy). 5.Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.6.Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej. 7.Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 8.Zgodnie zaś z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, to jest: nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Stosownie do powyższego, jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z Ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9. Stosownie do § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.3.1.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

Data dodania

2018-11-30