Dostawa odczynników chemicznych i materiałów

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      środki chemiczne, kwasy 

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy
24-100 PUŁAWY, 
ul. Czartoryskich 8
Tel. 81 47 86 993
WWW http://www.iung.pulawy.pl

Województwo

lubelskie

Powiat

puławski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych i materiałów 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych dla IUNG PIB w Puławach

Specyfikacja

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych dla IUNG PIB w
Puławach, w podziale na 20 pakietów:
• Dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych
- Pakiet nr 1 Materiały zużywalne do analizatora ICP-OES iCAP 6000 Series, Thermo Scientific według Spectro-Lab
- Pakiet nr 2 Materiały zużywalne i części zapasowe do aparatu vario MAX CNS (tryb pracy CNS) wg Elementar
- Pakiet nr 3 Materiały zużywalne do aparatu vario MAX CNS (tryb pracy CNS) według Merck
- Pakiet nr 4 Materiały zużywalne według BIONOVO
- Pakiet nr 5 Drobny sprzęt laboratoryjny wg Alfachem
- Pakiet nr 6 Materiały zużywalne wg VWR
- Pakiet nr 7 Odczynniki chemiczne wg Merck
- Pakiet nr 8 Drobny sprzęt laboratoryjny wg Bionovo
- Pakiet nr 9 Odczynniki chemiczne wg Merck
- Pakiet nr 10 Odczynniki chemiczne wg POCH
- Pakiet nr 11 Odczynniki chemiczne wg Alchem
- Pakiet nr 12 Odczynniki chemiczne wg LGC standards
- Pakiet nr 13 Odczynniki chemiczne wg POCH
- Pakiet nr 14 Odczynniki chemiczne wg Merck
- Pakiet nr 15 Odczynniki chemiczne wg POCH
- Pakiet nr 16 Odczynniki chemiczne wg POCH
• dla Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
- Pakiet nr 17 - Odczynniki wg katalogu CHEMPUR
- Pakiet nr 18 - Akcesoria pomocnicze wg katalogu HYDROLAB, urządzenie HLP5
- Pakiet nr 19 – Odczynniki wg Merck
• dla Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych
- pakiet 20 - Odczynniki chemiczne i materiały wg katalogu AlfaChem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 – (formularz asortymentowo - cenowy).W przedmiotowym postępowaniu dopuszcza się składanie ofert częściowych (nie dopuszcza się jednak dzielenia
poszczególnych pakietów).

LINK do SIWZ

http://www.iung.pulawy.pl//index.php?option=com_content&view=article&id=2035:dostawa-odczynnikow-chemicznych&catid=53:zapytania-ofertowe&Itemid=166

Załączniki do spec.

ZPU07_zał2.xlsx

Wymagania

Dokumenty wymagane:
1. wypełniony druk oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1
2. załącznik nr 2 do zaproszenia – formularz asortymentowo – cenowy
3. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu

Maciej Zakiewicz - Dział Zamówień Publicznych
e-mail: dzp@iung.pulawy.pl, tel. 81 47 86 993

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy
24-100 PUŁAWY, 
ul. Czartoryskich 8 godz. 10.00

2018-03-12

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy
24-100 PUŁAWY, 
ul. Czartoryskich 8 godz. 10.30

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena - 100%

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu
niedostarczonego towaru w innej firmie a kosztami zakupu obciąży Wykonawcę.
- Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty, w przypadku gdy ofertę złoży Wykonawca, który w ciągu ostatnich 6
m-cy nie zrealizował przyjętego zamówienia.
W przypadku wątpliwości, Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań do dnia 07.03.2018 r. do godz. 11:00

Data dodania

2018-03-05