Dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

 

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Zamawiający określił przedmiot zamówienia w 18 Zadaniach: Zadania nr 1-18 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sukcesywną przez okres obowiązywania umowy. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie materiałów na własny koszt i własnym transportem. Adres dostawy: do siedziby Zamawiającego – jednostki organizacyjne Wydziału Chemicznej Politechniki Wrocławskiej, zlokalizowane na terenie Wrocławia, każdorazowo określone w zamówieniu. Kod CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3.1 – 3.18 do SIWZ - OPZ. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ. 2. PRAWO OPCJI: 2W ramach niniejszego postępowania Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości zamawianego asortymentu w następujących sytuacjach: Zamówienia opcjonalne dopuszczalne są do wysokości kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zgodnie z art. 86 ust. 1 uPzp – kwota ta zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert). Zamówienia opcjonalne dopuszczalne są do 50% wartości brutto umowy (wynagrodzenie wykonawcy zgodne z przedstawioną ofertą). Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji - złożenie odpowiedniego zamówienia opcjonalnego. Szczegóły dotyczące prawa opcji znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w OPZ. Zamawiający w ramach prawa opcji może złożyć zamówienie w całym okresie obowiązywania umowy. 
"Numer referencyjny:
ZP/BZP/003/2019

Specyfikacja

przetargi.pwr.edu.pl/zamowienia-publiczne-lista/zp-bzp-003-2019-943.html

LINK do SIWZ

http://przetargi.pwr.edu.pl/zamowienia-publiczne-lista/zp-bzp-003-2019-943.html

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy wraz z ofertą winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień składania ofert: 1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.2 (jeżeli dotyczy) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a uPzp – Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów (w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia), które określają w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 1.3 (jeżeli dotyczy) Wykonawca, które powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w art. 22a uPzp w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa Oświadczenie (Załącznik nr 4) dotyczące tych podmiotów. 1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). Wzór stanowi druk Załącznika nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 uPzp Zamawiający żąda następujących dokumentów: 3.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 4. (jeżeli dotyczy) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt 3.1 niniejszego rozdziału. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.1 niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający samodzielnie pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7. Forma dokumentów: 7.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7.2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Oferta musi składać się z: 1. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ; 2. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SIWZ; 3. wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 7 poniżej (jeżeli dotyczy); 4. pełnomocnictwo zgodnie z pkt 3 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy); 5. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej oferowanych odczynników – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi odpowiednio w Załączniku nr 3 (3.1-3.18) do SIWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 (odpowiednio 3.1 - 3.18) do SIWZ OPZ. Zamawiający wymaga, aby Załącznik nr 3 (odpowiednio 3.1 - 3.18) do SIWZ OPZ (formularz asortymentowo-cenowy) został złożony wraz z ofertą w formie papierowej podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, oraz jednocześnie na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/DVD) w edytowalnym formacie xls.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia 2020-12-31

Miejsce i termin składania ofert


2019-01-17

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Całkowita cena brutto za całość przedmiotu zamówienia 100,00

Uwagi

Adres:
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, bud. A-5 - pok. 409, 50-370 Wrocław
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-17
godzina: 10:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi składać się z: 1. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ; 2. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SIWZ; 3. wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 7 poniżej (jeżeli dotyczy); 4. pełnomocnictwo zgodnie z pkt 3 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy); 5. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej oferowanych odczynników – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi odpowiednio w Załączniku nr 3 (3.1-3.18) do SIWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 (odpowiednio 3.1 - 3.18) do SIWZ OPZ. Zamawiający wymaga, aby Załącznik nr 3 (odpowiednio 3.1 - 3.18) do SIWZ OPZ (formularz asortymentowo-cenowy) został złożony wraz z ofertą w formie papierowej podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, oraz jednocześnie na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/DVD) w edytowalnym formacie xls.

Data dodania

2019-01-09