DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-901 Kraków
Wrocławska 1-3
Tel. (12) 63 08 031
Fax. (12) 63 08 016
E-mail szpital@5wszk.com.pl
WWW www.5wszk.com.pl

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a/ Przedmiotem postępowania jest: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.
b/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
c/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
d/Zamawiający określił maksymalną ilość oraz określi w umowie maksymalną wartość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji – możliwość zakupu nie więcej niż 50 % ilości maksymalnej, co może być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane przedmioty i nie rodzi odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
e/Ilości określone w poszczególnych pozycjach mają charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnej zmiany ilości w poszczególnych pozycjach z zastrzeżeniem niezmienności maksymalnej wartości przedmiotu umowy.

Specyfikacja

www.5wszk.com.pl/auctions/ogloszenia/

LINK do SIWZ

http://www.5wszk.com.pl/auctions/ogloszenia/

Załączniki do spec.

ogłoszenie

Wymagania

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
a/Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według załączonego formularza.
b/Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
a/ O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który : 
1.Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2.Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
3.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
6. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:
a/ Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – według załącznika nr 1.
b/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

Osoba do kontaktu

Robert Wojtasz – Kierownik Apteki, fax (12) 633-16-60, zagadnienia merytoryczne,

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres 18 (słownie: osiemnaście) miesięcy z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnego zamówienia (fax), złożonego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
30-901 Kraków
Wrocławska 1-3 do godz. 11:30

2018-07-12

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena – 100% znaczenia

Uwagi

Ofertę należy złożyć e-mailem na adres: zam@5wszk.com.pl
do dnia 12 lipca 2018 roku, do godz. 11:30

Data dodania

2018-07-09