Dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Photo HiTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Zamawiający)
miejsc. Kraków, kod 30-348
ul. Bobrzyńskiego, nr 14,
Tel. 12 297 47 97
WWW photohitech.com/

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Specyfikacja

photohitech.com/

LINK do SIWZ

http://photohitech.com/

Załączniki do spec.

ogl

Wymagania

SPOSÓB OCENY:
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu
metodą spełnia/nie spełnia.
2. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie kopii (skanu)
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
3. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do
weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków
udziału w postepowaniu na podstawie właściwych dokumentów
potwierdzających oświadczenia Oferenta.
4. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i
kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru
wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,¾
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,¾
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,¾
prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub¾
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku
występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiących załącznik nr 4 do
Zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu

Osobą odpowiedzialną do kontaktu
jest Joanna Ortyl, prezes zarządu Photo HiTech sp. z o.o.

Wymagany termin realizacji zamówienia

14 dni

Miejsce i termin składania ofert

Photo HiTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Zamawiający)
miejsc. Kraków, kod 30-348
ul. Bobrzyńskiego, nr 14,

2018-05-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cenę zakupu netto (w PLN) – 100%

Data dodania

2018-05-14