dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
42-200 Częstochowa
Waszyngtona 4/8
Tel. 34 378 41 00 
Fax. 34 378 42 22
E-mail rektor@ajd.czest.pl
WWW www.bip.ajd.czest.pl

Województwo

śląskie

Powiat

częstochowski + Częstochowa

Treść zamówienia

dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału
Matematyczno–Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem zamawianych ilości
został zawarty w załączniku nr 1– formularz cenowy.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od
wad, bez wcześniejszej eksploatacji.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiane odczynniki
wykorzystywane będą do już rozpoczętych badań naukowych prowadzonych w
Instytucie Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii. Badania te muszą być
kontynuowane na odczynnikach o identycznym składzie i właściwościach
fizykochemicznych co odczynniki stosowane dotychczas. Odczynnik równoważny
musi gwarantować uzyskanie powtarzalnych i miarodajnych wyników badań
dających porównać się z badaniami prowadzonymi wcześniej. Zastosowanie
odczynnika równoważnego nie może powodować konieczności powtórzenia badań
przeprowadzonych
na
wcześniej
stosowanych
odczynnikach.
Odczynniki
równoważne muszą pozwalać na kontynuację badań naukowych przeprowadzanych
na odczynnikach producenta wskazanego przez Zamawiającego bez konieczności
wykonania dodatkowych czynności (procedur).
5. Odczynnik równoważny musi posiadać skład oraz parametry takie jak określone w
załączniku nr 1 – formularz cenowy.6. Wykonawca oferując odczynnik równoważny w stosunku do odczynnika
wskazanego przez Zamawiającego musi wyraźnie to zaznaczyć,
podając
w formularzu cenowym dodatkowo informacje: nazwa producenta i nr katalogowy
oferowanego produktu równoważnego oraz dostarczyć wraz z ofertą kopię karty
produktu potwierdzającą spełnienie wymagań (parametrów) odczynnika
równoważnego.
7. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do Zamawiającego zamawianych
odczynników chemicznych na koszt i ryzyko Wykonawcy
Miejsce dostawy: Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Al. Armii
Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, p. 005

Specyfikacja

www.bip.ajd.czest.pl/?idm=19

LINK do SIWZ

http://www.bip.ajd.czest.pl/?idm=19

Załączniki do spec.

zał

Osoba do kontaktu

dr Joanna Kończyk, j.konczyk@ajd.czest.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin realizacji: w ciągu 2 miesięcy licząc od dnia otrzymania zamówienia

Miejsce i termin składania ofert

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
42-200 Częstochowa
Waszyngtona 4/8 godz. 12:00

2018-05-17

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniżej ceny brutto z wagą 100%

Uwagi

Oferty cenowe należy składać na załączniku nr 1 (formularz cenowy), za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: j.konczyk@ajd.czest.pl (dr Joanna Kończyk)

Data dodania

2018-05-14