dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

SPIN-US sp. z o.o.
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12
Tel. 577 000 296
E-mail kbednarczyk@us.edu.pl
WWW spinus.pl/11052018/

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych zgodnie ze specyfikacją zawartą zapytaniu ofertowego dla
realizacji pracy przedwdrożeniowej nr 9/NAB3/II+/2017 i 8/NAB3/II+/2017
Tabela 1. Zestawienie zakresu dostawy
Nr
Nazwa
pozycji
1.
2-propanol, suchy,
THF, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
≥99.9%
NMP ( 1-Methyl-2-pyrrolidone)
tert-butanol, CZDA
metanol, CZDA
1-butanol, CZDA
chloroform-d, 99,8% atom D
dimetylosulfotlenek-d6, 99,9% atom D
woda-d2, 99,9% atom D
metanol-d4 >99,8% atom D
eter tert-butylowo-glicydolowy (tert-butyl glicydyl ether)
tert-butyl peroxide (Luperox)
Chlorek sodu (NaCl) cz.d.a.
Ilość
6 L
36 L
6 L
3 L
6 L
2 L
250g
50g
100g
10x0,75ml ampułki
10 L
1 L
15 kg
1Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych
rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne do
przedmiotu oferty jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych,
użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od produktów
wymienionych w Tabeli nr 1.. Ze względu na kontynuację prac badawczych w ramach przedmiotowego
projektu ich specyfikę i unikalny
charakter stosowane w procesie badawczym
odczynniki/materiały/posiadane urządzenia w istotnym stopniu wpłyną na kształt prowadzonych prac
B+R, w opisie przedmiotu zamówienia z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze
podano nr katalogowy produktu/ów /bądź ich nazwę. Przez jakość zamawianych produktów
Zamawiający rozumie wszelkie parametry określone w specyfikacji jakościowej, świadectwie kontroli
jakości, certyfikatach bądź innych równoważnych dokumentach. Parametry te Zamawiający określa
poprzez odniesienie do specyfikacji zawartych w katalogach i na stronach internetowych wskazanych w
postępowaniu ofertowym produktów (nazwy własne, numery katalogowe).

Specyfikacja

spinus.pl/11052018/

LINK do SIWZ

http://spinus.pl/11052018/

Załączniki do spec.

Zaproszenie_do_składania_ofert_odczynniki_11_05_2018.pdf
Załącznik_nr_1_formularz-oferty.doc

Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego:
 w kwestiach merytorycznych : mgr Katarzyna Bednarczyk , e-mail: kbednarczyk@us.edu.pl·
 w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail:·
przemyslaw.ziemski@us.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 22.06.2018 r.

Miejsce i termin składania ofert

SPIN-US sp. z o.o.
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12 do godziny 15:00

2018-05-21

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena całkowita za realizację usługi;
Waga - 100%

Data dodania

2018-05-11