Dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
81-519 Gdynia
Powstania Styczniowego 1, budynek nr 6, kancelaria szpitala, pokój nr 4, godzina: 10:00
Tel. 58 72 60 124
Fax. 58 72 60 338
E-mail zp@szpital-morski.pl
WWW www.szpitalepomorskie.eu

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdynia

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych oraz innego asortymentu, wykorzystywanych w szczególności przez Zakład Patomorfologii w Gdyni oraz Pracownię Diagnostyki Prątka Gruźlicy w Gdańsku, których szacunkową ilość określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ. 2. Zamówienie obejmuje osiem zadań częściowych: Zadanie nr 1 – Odczynniki chemiczne; Zadanie nr 2 – Parafina granulowana; Zadanie nr 3 – Alkohol etylowy całkowicie skażony; Zadanie nr 4 – Ostrza do mikrotomów; Zadanie nr 5 – Medium do nakrywania preparatów; Zadanie nr 6 – Kasetki histopatologiczne; Zadanie nr 7 – Odczynniki chemiczne dla Pracowni Diagnostyki Prątka Gruźlicy w Gdańsku; Zadanie nr 8 – Drobny sprzęt laboratoryjny dla Pracowni Diagnostyki Prątka Gruźlicy w Gdańsku. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ. 4. Dostawy świadczone będą dla Szpitali Pomorskich Sp. z o. o. dla następujących lokalizacji Zamawiającego: a) 81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1, b) 81-348 Gdynia ul. Wójta Radtkego 1, c) 80-214 Gdańsk ul. Smoluchowskiego 18. 5. Dostawy odbywać się będą w maksymalnym terminie do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia. 6. Dostawa obejmuje transport do magazynu Szpitala wraz z wniesieniem towaru do budynku Magazynu oraz rozładunek do wyznaczonego pomieszczenia. 7. Dostawa obejmuje ubezpieczenie towaru w trakcie transportu do siedziby Zamawiającego oraz w trakcie wnoszenia towaru do budynku i rozładunku w wyznaczonym pomieszczeniu. 8. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z transportem zamówionego asortymentu do Zamawiającego wraz z kosztami utrzymania pojazdów Wykonawcy, ponosi Wykonawca. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji w granicach nie większych niż 25% dla każdej z pozycji w ramach danego pakietu zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Szpitali Pomorskich. Zamawiający będzie uprawniony do zwiększania lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych wyszczególnionych w tabeli, z uwzględnieniem zapisu w pkt. 10, pod warunkiem iż wartość umowy brutto nie ulegnie podwyższeniu. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 75% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach zamówienia. Pozostałe 25% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze. 11. Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta. 12. Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 13. Nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33141000-0 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne), 33696300-8 (Odczynniki chemiczne), 9221200-6 (Parafina), 24322510-5 (Alkohol etylowy), 33169000-2 (Przyrządy chirurgiczne), 38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny, z wyjątkiem szklanego), 33793000-5 (Laboratoryjne wyroby szklane), 38437000-7 (Pipety i akcesoria laboratoryjne). 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1 – Odczynniki chemiczne1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena80,00termin dostawy zamówienia częściowego20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2 – Parafina granulowana1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09221200-6, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena80,00termin dostawy zamówienia częściowego20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: Zadanie nr 3 – Alkohol etylowy całkowicie skażony1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24322510-5, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena80,00termin dostawy zamówienia częściowego20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: Zadanie nr 4 – Ostrza do mikrotomów1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 33169000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena80,00termin dostawy zamówienia częściowego20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5Nazwa: Zadanie nr 5 – Medium do nakrywania preparatów1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena80,00termin dostawy zamówienia częściowego20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6Nazwa: Zadanie nr 6 – Kasetki histopatologiczne1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 33169000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena80,00termin dostawy zamówienia częściowego20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7Nazwa: Zadanie nr 7 – Odczynniki chemiczne dla Pracowni Diagnostyki Prątka Gruźlicy w Gdańsku1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena80,00termin dostawy zamówienia częściowego20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8Nazwa: Zadanie nr 8 – Drobny sprzęt laboratoryjny dla Pracowni Diagnostyki Prątka Gruźlicy w Gdańsku1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0, 38000000-5, 33793000-5, 38437000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena80,00termin dostawy zamówienia częściowego20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
D25P/252/5-15rj/18

Specyfikacja

www.szpitalepomorskie.eu

LINK do SIWZ

http://www.szpitalepomorskie.eu

CPV

33141000-0: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33696300-8: Odczynniki chemiczne
24322510-5: Alkohol etylowy
33169000-2: Przyrządy chirurgiczne
38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
33793000-5: Laboratoryjne wyroby szklane
38437000-7: Pipety i akcesoria laboratoryjne
09221200-6: Parafina

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
a) Wpis/Zgłoszenie do Rejestru produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – dotyczy zadania 4 i 6; b) Deklaracja zgodności – dotyczy zadania nr 4 i 6; c) Próbki: po 5 sztuk z każdego rodzaju kasetek – dotyczy zadania nr 6 Zamawiający zastrzega, iż próbki z uwagi na zanieczyszczenie materiałem biologicznym w trakcie badania spełniania wymogów Zamawiającego nie będą podlegały zwrotowi. Na podstawie próbek członkowie Komisji Przetargowej odpowiedzialni za przedmiot zamówienia będą weryfikowali następujące parametry: poz. 1 - zatrzask pokrywy kasetki ma być dostatecznie mocny - tak aby pokrywa nie otwierała się podczas obróbki materiału; wielkość otworów w kasetce ma umożliwiać przepuszczanie odczynników; struktura przedniej części kasetki ma pozwalać na naniesienie numeru badania bez ryzyka jego zatarcia podczas obróbki materiału, poz. 2 i 3 - zatrzask pokrywy kasetki ma być dostatecznie mocny - tak aby pokrywa nie otwierała się podczas obróbki materiału; struktura przedniej części kasetki ma pozwalać na naniesienie numeru badania bez ryzyka jego zatarcia podczas obróbki materiału. d) Karta techniczna gotowego wyrobu – dotyczy zadania nr 6. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ. 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w cz. IX ust. 1 (załącznik nr 3 do SIWZ), ust. 3 (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz ewentualne pełnomocnictwa. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23), co inni Wykonawcy w tym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.* Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. *Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 16818 i 1634) złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykaże, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 24
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
81-519 Gdynia
Powstania Styczniowego 1, budynek nr 6, kancelaria szpitala, pokój nr 4, godzina: 10:00

2018-04-17

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
cena 80,00 
termin dostawy zamówienia częściowego 20,00

Uwagi

Adres:
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, budynek nr 6, kancelaria szpitala, pokój nr 4
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-17
godzina: 10:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ. 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w cz. IX ust. 1 (załącznik nr 3 do SIWZ), ust. 3 (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz ewentualne pełnomocnictwa. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23), co inni Wykonawcy w tym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.* Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. *Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 16818 i 1634) złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykaże, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data dodania

2018-04-09