Dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
60-166 Poznań
Grunwaldzka 250
Tel. +48 618684748
Fax. +48 616619360
E-mail zamowienia@wiw.poznan.pl
WWW http://www.wiw.poznan.pl

Województwo

wielkopolskie

Powiat

poznański + Poznań

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych zgodnie z SIWZ.

Specyfikacja

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Grunwaldzka 250
Poznań
60-166
Polska
Tel.: +48 618684748
E-mail: zamowienia@wiw.poznan.pl
Faks: +48 616619360
Kod NUTS: PL Adresy internetowe:
Główny adres: www.wiw.poznan.pl
I.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

LINK do SIWZ

http://wiw.poznan.pl/aktualne

CPV

24000000-4: Produkty chemiczne
19500000-1: Guma i tworzywa sztuczne

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia wykonawcy, wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg formuły spełnia/nie spełnia.
1.Wypełniony załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy oraz załącznik nr 2 lub/i nr 3 lub/i nr 4 lub/i nr 5 lub/i nr 6 lub/i nr 7 lub/i nr 8 lub/i nr 9 lub/i nr 10 lub/i nr 11 lub/i nr 12 lub/i nr 13 lub/i nr 14 lub/i nr 15 lub/i nr 16 lub/i nr 17 lub/i nr 18 lub/i nr 19 lub/i nr 20 lub/i nr 21 lub/i nr 22 lub/i nr 23 tj. opis przedmiotu zamówienia. Wymaga się, aby formularz ofertowy i opisy przedmiotu zamówienia były sporządzone na oryginalnych drukach zamawiającego. Wszelkie istotne zmiany dotyczące treści spowodują odrzucenie oferty jako sprzecznej z SIWZ.
2.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia „JEDZ”) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 24.
1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców,
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
Zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 Ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
A następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 Ustawy zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
O których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.
1.Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Ciąg dalszy pkt III.1.1 - 2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem.
W sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
5.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt. 1, 2 i 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) pkt. 3 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. b i pkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 2), składa dokument, o którym mowa w pkt. 2), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia zastępczych dokumentów nie ulegają zmianie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Ciąg dalszy pkt III.1.1 - 6. Przykładowa specyfikacja, przykładowe zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz karta charakterystyki zgodna z obowiązującymi przepisami dla pożywek suchych: Agarowa pożywka zmodyfikowana Rappaport - Vassiliadis (MSRV) (poz. 7) i Agar DST (poz.3) dotyczy wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie pakietu XIX (załącznik nr 20 do SIWZ) tj. pożywki mikrobiologiczne „BC”.
7.Próbki końcówek jednorazowych do pipet automatycznych „BC” wraz z dokumentacją:
–Końcówki do reakcji PCR z filtrem polietylenowym, o pojemności 100-1000 μl, długość końcówki maksymalnie do 76mm, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3111 000.165, 3120 000.062 wraz z zaświadczeniem producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami i informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności (załącznik nr 21 do SIWZ, pakiet XX, pozycjanr 1).
–Końcówki do reakcji PCR z filtrem polietylenowym, o pojemności 1-20 μl, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf o nr kat. 3120 000.038 wraz z zaświadczeniem producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami i informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności (załącznik nr 21 do SIWZ, pakiet XX, pozycja nr 2).
–Końcówki o pojemności 0,5-250 μl, wysokość końcówki 52-53 mm, wysokość osadzenia 10 mm, wysokość stożka 42-43 mm; kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette i pudełkami do końcówek Finntips (załącznik nr 21 do SIWZ, pakiet XX, pozycja nr 3).
Dostarczone próbki służą do analizy oferty pod względem jakości oferowanego produktu i zgodności z dokumentacją. Próbki muszą być dostarczone w najmniejszych, dostępnych opakowaniach, w których końcówki będą dostarczane do zamawiającego. Dotyczy Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie pakietu XX (załącznik nr 21 do SIWZ) tj. końcówki jednorazowe do pipet automatycznych „BC”. Próbki nie podlegają zwrotowi.
8.Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
Ciąg dalszy pkt III.1.1 - 9. Podwykonawstwo:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
2) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców,
3) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia,
4) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia,
6) Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom,
W celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.
10.Dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Niezłożenie ww. dokumentów w toku postępowania lub złożenie ich w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Grunwaldzka 250
Poznań
60-166
Polska
Tel.: +48 618684748
E-mail: zamowienia@wiw.poznan.pl
Faks: +48 616619360
Kod NUTS: PL Adresy internetowe:
Główny adres: www.wiw.poznan.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
60-166 Poznań
Grunwaldzka 250,08;00

2018-04-12

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
60-166 Poznań
Grunwaldzka 250,09;00

2018-04-12

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 07/03/2018
Link do ogłoszenia: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104892-2018:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2018-03-09