Dostawa odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrociepłownia Rzeszów
35-959 Rzeszów
ul. Ciepłownicza 8 
Tel. 17 8756752
Fax. 17 8756785
E-mail Renata.Rzucidlo(at)gkpge.pl
WWW swpp.gkpge.pl

Województwo

podkarpackie

Powiat

rzeszowski + Rzeszów

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów
Numer postępowania GEK/PMR-ECR/12312/2017
Opis zamówienia Przedmiotem zadnia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych do wykonania analiz. Wykaz wymaganych odczynników określono w załączniku nr 1 do ogłoszenia Formularz oferty.
Wykonawca powinien złożyć ofertę na wszystkie wymienione pozycje.
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia Dostawy

Specyfikacja

swpp.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails¬iceIdentity=17467

LINK do SIWZ

http://swpp.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails¬iceIdentity=17467

Załączniki do spec.

Załacznik nr 2 do ogłoszenia- szczególowe warunki dostawy.pdf

Wymagania

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający może wykluczyć z postępowania:
1. Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w Postępowaniu zakupowym,
2. Wykonawców, którzy nie wykonali umowy zawartej z Zamawiającym lub inną Spółką z GK PGE lub wykonał ją nienależycie, bądź znajduje się w sporze ze Spółką GK PGE,
3. Wykonawców, którzy znajdują się na liście Wykonawców niekwalifikowanych zgodnie z Procedurą Ogólną Systemu Oceny i Kwalifikacji Wykonawców obowiązującą w GK PGE,
4. Wykonawców, których likwidację bądź upadłość ogłoszono lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
5. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego,
6. Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, przeciwko których odpowiednio wspólnikom spółki jawnej, partnerom, członkom zarządu, komplementariuszom lub urzędującym członkom organu zarządzającego prowadzone jest postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa przeciwko środowisku, przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwa skarbowe lub przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, nie daje rękojmi należytego wykonania zamówienia z uwagi na wyżej wymienione okoliczności. Powyższe dotyczy również wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
7. Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika spółki jawnej, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Powyższe dotyczy również wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę.
Wymagania:
Dostawa odczynników chemicznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.:
Uprawnienia - 100,00%
Wiedza, doświadczenie oraz potencjał techniczny - 100,00%
Sytuacja ekonomiczno-finansowa - 100,00%
Brak podstaw wykluczenia z postępowania - 100,00%

Wadium

nie wymaga wniesienia wadium

Osoba do kontaktu

Renata Rzucidło
Telefon kontaktowy 17 87 56 752

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 3 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrociepłownia Rzeszów
35-959 Rzeszów
ul. Ciepłownicza 8 12:00

2017-09-20

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena - 100,00%

Uwagi

 

Data dodania

2017-09-11