dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
00-710 Warszawa
al. Aleja Wincentego Witosa 31
Tel. 607 449 597
Fax. 228498055
E-mail jtowpik@synektik.com.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159892

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników dedykowanych do badań nad syntezą kardioznacznika znakowanego 18F przeprowadzanych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Synektik S.A. w Warszawie. 
2. Specyfikacja (przykładowa firma poniżej lub równorzędne): 
1) Xyox 18O enriched water (ROTEM lub równorzędna*) w ilości: 300g 
a) Zawartość 18O ≥ 96% 
b) pH = 5-8 
c) przewodność ≤ 3 μS/cm 
d) sterylna 
e) pirogenność ≤ 0,25 EU/ml 
f) wytworzona zgodnie z GMP dla API 
g) produkt musi być zgodny ze specyfikacją dostawcy 
3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu max. 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku zmiany terminu dostawy, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego. 
4. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek we wskazanym miejscu: Centrum Badawczo-Rozwojowe Synektik S.A., ul. Szaserów 128, 04-349 Warszawa. 
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 
*za równoważne uznaje się towary o co najmniej tych samych parametrach cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych opisanych w karcie charakterystyki produktu. W przypadku składania oferty na produkt równoważny prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających równoważność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych produktu równoważnego, w złożonej ofercie, z cechami technicznymi, jakościowymi lub funkcjonalnymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników dedykowanych do badań nad syntezą kardioznacznika znakowanego 18F przeprowadzanych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Synektik S.A. w Warszawie. 
2. Specyfikacja (przykładowa firma poniżej lub równorzędne): 
1) Xyox 18O enriched water (ROTEM lub równorzędna*) w ilości: 300g 
a) Zawartość 18O ≥ 96% 
b) pH = 5-8 
c) przewodność ≤ 3 μS/cm 
d) sterylna 
e) pirogenność ≤ 0,25 EU/ml 
f) wytworzona zgodnie z GMP dla API 
g) produkt musi być zgodny ze specyfikacją dostawcy 
3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu max. 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku zmiany terminu dostawy, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego. 
4. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek we wskazanym miejscu: Centrum Badawczo-Rozwojowe Synektik S.A., ul. Szaserów 128, 04-349 Warszawa. 
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 
*za równoważne uznaje się towary o co najmniej tych samych parametrach cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych opisanych w karcie charakterystyki produktu. W przypadku składania oferty na produkt równoważny prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających równoważność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych produktu równoważnego, w złożonej ofercie, z cechami technicznymi, jakościowymi lub funkcjonalnymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników dedykowanych do badań nad syntezą kardioznacznika znakowanego 18F przeprowadzanych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Synektik S.A. w Warszawie. 
2. Specyfikacja (przykładowa firma poniżej lub równorzędne): 
1) Xyox 18O enriched water (ROTEM lub równorzędna*) w ilości: 300g 
a) Zawartość 18O ≥ 96% 
b) pH = 5-8 
c) przewodność ≤ 3 μS/cm 
d) sterylna 
e) pirogenność ≤ 0,25 EU/ml 
f) wytworzona zgodnie z GMP dla API 
g) produkt musi być zgodny ze specyfikacją dostawcy 
3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu max. 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku zmiany terminu dostawy, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego. 
4. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni transport oraz rozładunek we wskazanym miejscu: Centrum Badawczo-Rozwojowe Synektik S.A., ul. Szaserów 128, 04-349 Warszawa. 
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 
*za równoważne uznaje się towary o co najmniej tych samych parametrach cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych opisanych w karcie charakterystyki produktu. W przypadku składania oferty na produkt równoważny prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających równoważność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych produktu równoważnego, w złożonej ofercie, z cechami technicznymi, jakościowymi lub funkcjonalnymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159892

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

Z ofertą należy przedłożyć oświadczenie o braku powiązań.

Z ofertą należy przedłożyć oświadczenie o braku powiązań.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: jtowpik@synektik.com.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Towpik
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 607 449 597

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu max. 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku zmiany terminu dostawy, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA, jtowpik@synektik.com.pl
00-710 Warszawa
al. Aleja Wincentego Witosa 31

2019-01-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- Cena (100%),
2. Cenę oferty należy wyrazić;
- w PLN lub EUR lub USD. 
W procesie badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert do ich oceny w kategorii „cena” dla ofert złożonych w walucie zastosowany zostanie średni kurs NBP z dnia upływu terminu składania ofert tj. 16.02.2018 r.
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
Patrz załącznik: Zapytanie ofertowe.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferty należy składać elektronicznie na adres: jtowpik@synektik.com.pl
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-01-11