Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
80-952 Gdańsk
ul. Dębinki 7
Tel. 583 491 248
Fax. 58 3492074, 3461178
E-mail ajarocka@uck.gda.pl
WWW uck.pl

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga odczynników dla Pracowni Zgodności Tkankowej zgodnie z opisem w załączniku nr 5 do SIWZ oraz poniżej. 3. Dla pakietu 1 Zamawiający wymaga: a) Polimeraza HotStart o koncentracji 5u/ul w opakowaniu 10000U zawierającym MgCl2 ( 60x1.2ml), polimerazę Hot Start (20x500U), bufor bezbarwny bez magnezu (80x1ml) oraz bufor barwny bez magnezu (80x1ml): - blokowana przeciwciałem, nieaktywna poniżej 70°C, - o czasie aktywacji max.2min w temperaturze 94°C - 95°C, - wykazująca aktywność egzonukleazy 5 →3, - dostarczana z bezbarwnym oraz barwnym barwnikiem obciążającym o pH 8.5, rozdzielającym się podczas elektroforezy na dwa odrębne frakcje monitorujące przebieg elektroforezy, bufor nie zawiera MgCl2, - MgCl2 o stężeniu 25nM dostarczany w odrębnym opakowaniu. b) Izolacja DNA na aparacie Maxwell 16, Ilość: min 9600 izolacji, opakowania nie mniejsze niż 48 oznaczeń. Specyfikacja: Tylko zestawy kompatybilne do aparatu Maxwell 16, Promega stanowiącego wyposażenie Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej. Zestawy do izolacji DNA w systemie zamkniętym Maxwell 16 oparty na jednokierunkowym transporcie kulek magnetycznych w obrębie kartridża, bez transferu cieczy . Ilość: ilość potrzebna do przeprowadzenia izolacji DNA z nie mniej niż 9600 13000 próbek krwi pełnej (objętość krwi pełnej do badania: 400 µl). Warunki: Ø Uzyskane stężenie DNA: 36ng/µl – przy objętości początkowej 400µl próbki Ø Wymagana czystość DNA do typowania: A260 /280 >1,8 Ø Przechowywanie: temperatura pokojowa Ø Data ważności dostarczonego produktu nie może być niższa niż 1 rok od daty dostarczenia odczynnika do Laboratorium Ø Gotowe do użycia, kompatybilne z urządzeniem Maxwell 16, który jest własnością UCK. Czas izolacji: nie dłuższy niż 40 min 4. Dla pakietu 2 Zamawiający wymaga: a) Odczynniki do typowania metodą PCR SSP alleli DQ2 /DQ8 HLA powiązanych z zachorowalnością na celiakię. Wymagania: Ø weryfikacja obecności alleli mających zastosowanie w diagnostyce celiakii (allele kodujące antygeny HLA-DQ2 /DQ8 ) w dwóch reakcjach PCR na próbkę badaną Ø w pojedynczym typowaniu min. 32 oznaczenia Ø W opakowaniu załączone kontrolne DNA pozytywne dla badanych alleli oraz negatywne Ø Wzorzec molekularny mający zastosowanie w ocenie swoistych dla reakcji produktów Ø Optymalna koncentracja DNA na próbkę: 50 ng / µl, czystość A 260/280 > 1,7 Ø Test zwalidowany na stosowanie z termocyklerem Applied Biosystem GeneAmp PE 9700 (ramp 1°C) b) Wipe Test - Odczynniki do testów kontaminacji powierzchni. Wymagania: Ø Ilość: min. 192 oznaczenia Ø Kontrola pozytywna DNA (min. 50 ng /µl) Ø Granica wykrywalności: 50 kopii DNA w badanej próbce Ø Wzorzec molekularny mający zastosowanie w ocenie swoistych dla reakcji produktów Ø Test zwalidowany na stosowanie z termocyklerem Applied Biosystem GeneAmp PE 9700 (ramp 1°C) c) Komplement liofilizowany do badania cytotoksyczności zależnej od dopełniacza w zakresie wykrywania ludzkich przeciwciał typu IgG swoistości anty-HLA: Ø Ilość: 1600 ml. Jednostkowe opakowanie o objętości nie większej niż 5 ml, pojedyncze fiolki odczynnika nie większe niż 1 ml d) Woda wolna od nukleaz Wymagania: odczynnik uzupełniający do testów firmy Immucore, typowanie HLA metodą PCR SSO odczynnikami „LIFECODES HLA SSO Typing – RAPID” Opakowanie jednostkowe nie większe niż 20 ml e) Streptawidyna /Fikoerytryna Ø Wymagania: odczynnik uzupełniający do testów firmy Immucore, typowanie HLA metodą PCR SSO odczynnikami „LIFECODES HLA SSO Typing – RAPID” 5. Dla Pakietu 3 Zamawiający wymaga Płytki typu Terasaki do przeprowadzenia testu mikrolimfocytotoksyczności zależnej od dopełniacza materiał pomocniczy, znak IVD nie jest wymagany. 6. Dla Pakietu 4 Zamawiający wymaga odczynnika do izolacji limfocytów B, odczynnik pomocniczy, znak IVD nie jest wymagany. 7. Dla Pakietu 5 Zamawiający wymaga: barwnika interkalujący DNA /RNA nie będący kancerogenem, w opakowaniu po 1 ml. Emisja śwaitła przy długości fali 270 nm, 290 nm (RNA) oraz silne pobudzenie przy dł fali 490 nm. Stężenie barwnika w żelu agarozowym: (0,8 - 3,0) 4-6 ul. znak IVD nie jest wymagany. 8. Dla Pakietu 6 Zamawiający wymaga: Wymazówki do pobierania materiału biologicznego do badań molekularnych. Bawełniane wymazówki z 5ml probówką i wieczkiem, indywidualnie pakowane, sterylizowane promieniami gamma do celów pobierania ludzkiego materiału biologicznego z błony śluzowej policzka do badań molekularnych. Znak IVD nie jest wymagany. 9. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określone w załączniku nr 5 do SIWZ są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w poszczególnych pozycjach o 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość oferty wybranego Wykonawcy nie zostanie przekroczona. 10. Dostawa odczynników będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych.. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt. 11. Wymienione w pkt. 1 odczynniki muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pakiety ustalone w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub na kilka pakietów. 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: część 1 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wielkość i zakres określona w zapisach SIWZ oraz załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 270000,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 36
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCENA60,00TERMIN DOSTAWY40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Część 21) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wielkość i zakres określona w zapisach SIWZ oraz załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 147310,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 36
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCENA60,00TERMIN DOSTAWY40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: Część 31) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wielkość i zakres określona w zapisach SIWZ oraz załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10300,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 36
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCENA60,00TERMIN DOSTAWY40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: cześć 41) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wielkość i zakres określona w zapisach SIWZ oraz załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2000,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 36
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCENA60,00TERMIN DOSTAWY40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5Nazwa: część 51) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wielkość i zakres określona w zapisach SIWZ oraz załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6100,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 36
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCENA60,00TERMIN DOSTAWY40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6Nazwa: część 61) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wielkość i zakres określona w zapisach SIWZ oraz załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20000,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 36
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCENA60,00TERMIN DOSTAWY40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
1/PN/2019

Specyfikacja

http://uck.pl/przetargi/konkursy.html

LINK do SIWZ

http://uck.pl/przetargi/konkursy.html

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy odczynników o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż: Pakiet 1: 54.000,00 zł Pakiet 2: 29.500,00 zł Pakiet 3: 2.100,00 zł Pakiet 4: 400,00 zł Pakiet 5: 1.220,00 zł Pakiet 6: 4.000,00 zł W przypadku złożenia ofert na kilka pakietów, wartość dostaw stanowi sumę dostaw brutto ustalonych dla poszczególnych pakietów Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 3 do SIWZ. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykaz dostaw - według wzoru załącznika nr 7 do SIWZ - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
a) Certyfikat CE dla odczynników z pakietu 1-6 b) Certyfikat IVD dla odczynników z pakietu 1,2 c) Próbki dla: • pakietu 2 pozycja 3 - ilość 1 opakowanie • pakiet 6 – 3 wymazówki. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

tel. 583 491 248, e-mail ajarocka@uck.gda.pl, faks 58 3492074, 3461178.
Adres strony internetowej (URL): www.uck.p

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 36
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
80-952 Gdańsk
ul. Dębinki 7, godzina: 09:30

2019-01-17

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
cena 60,00 
termin dostawy 40,00

Uwagi

Adres:
Kancelaria Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w 80- 952 Gdańsku, ul. Dębinki 7, bud. nr 9 –parter, pok. 100
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-17
godzina: 09:30

Data dodania

2019-01-09