Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
20-950 Lublin
Al. Racławickie 14
Tel. (81) 445 41 59
Fax. (81) 445 41 63
E-mail dzp@kul.pl
WWW www.kul.pl/

Województwo

lubelskie

Powiat

lubelski + Lublin

Treść zamówienia

Dostawa odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części. W zakresie przedmiotu zamówienia w częściach 1 - 8 wymagana jest sprzedaż i dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia do pomieszczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zlokalizowanych w Lublinie. 2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad. 3. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Zamówienie zostało podzielone na 8 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 1.1-1.8 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby dostarczane przez Wykonawcę odczynniki były opatrzone czytelną etykietą zawierającą informacje dotyczące w szczególności: firmy producenta, nazwy odczynnika, numeru serii, daty ważności, temperatury i warunków przechowywania. 6. Zamawiający zastrzega, że dostarczone przez Wykonawcę odczynniki muszą mieć określoną datę końca ich okresu ważności. 7. Zamawiający wymaga, aby okres ważności na odczynniki – w dniu dostawy nie był krótszy niż 80% czasu oferowanego przez producenta. 8. Oferowane odczynniki muszą spełniać wymagania w zakresie parametrów opisanych w załącznikach nr 1.1-1.8 do SIWZ. Oferowane odczynniki muszą być dopuszczone do obrotu na terenie RP lub UE. 9. Podane w opisie przedmiotu zamówienia w załącznikach nr 1.1-1.8 do SIWZ nazwy odczynników określają wymagany przez Zamawiającego standard. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na odczynniki równoważne. W przypadku złożenia oferty na odczynniki równoważne, Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników w zakresie zamówienia o standardach określonych w załącznikach 1.1-1.8 do SIWZ. 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Dostawa Rat KEAP1 ELISA Kit na potrzeby Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa Rat KEAP1 ELISA Kit na potrzeby Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN, zgodnie z załącznikiem numer 1.1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 33696500-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2719,83
Waluta: 
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy od daty zawarcia umowy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Minimalny termin dostawy wynosi 14 dnia kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Maksymalny termin dostawy wynosi 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Część nr: 2Nazwa: Dostawa Rat Nfe2l2 ELISA Kit na potrzeby Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa Rat Nfe2l2 ELISA Kit na potrzeby Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN, zgodnie z załącznikiem numer 1.2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 33696500-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1694,70
Waluta: 
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy od daty zawarcia umowy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Minimalny termin dostawy wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Maksymalny termin dostawy wynosi 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Część nr: 3Nazwa: Dostawa Rat GSH ELISA Kit na potrzeby Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa Rat GSH ELISA Kit na potrzeby Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN, zgodnie z załącznikiem numer 1.3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 33696500-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1720,00
Waluta: 
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy od daty zawarcia umowy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Minimalny termin dostawy wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Maksymalny termin dostawy wynosi 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Część nr: 4Nazwa: Dostawa zestawu do oznaczania nadtlenku wodoru metodą kolorymetryczną i fluorymetryczną na potrzeby Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa zestawu do oznaczania nadtlenku wodoru metodą kolorymetryczną i fluorymetryczną na potrzeby Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN, zgodnie z załącznikiem numer 1.4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 33696500-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3604,09
Waluta: 
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 17
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00Termin dostawy od daty zawarcia umowy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Minimalny termin dostawy wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Maksymalny termin dostawy wynosi 17 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Część nr: 5Nazwa: Dostawa Powdered milk na potrzeby Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa Powdered milk na potrzeby Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN, zgodnie z załącznikiem numer 1.5 do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 33696500-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 129,60
Waluta: 
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin płatności20,00Termin dostawy od daty zawarcia umowy20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Minimalny termin dostawy wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Maksymalny termin dostawy wynosi 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Minimalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin płatności wynosi 21 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin płatności wynosi 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. 
Część nr: 6Nazwa: Dostawa DNeasy PowerLyzer PowerSoil Kit na potrzeby Katedry Biochemii i Chemii Środowiska.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa DNeasy PowerLyzer PowerSoil Kit na potrzeby Katedry Biochemii i Chemii Środowiska, zgodnie z załącznikiem numer 1.6 do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 33696500-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2228,92
Waluta: 
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin płatności20,00Termin dostawy od daty zawarcia umowy20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Minimalny termin dostawy wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Maksymalny termin dostawy wynosi 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Minimalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin płatności wynosi 21 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin płatności wynosi 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. 
Część nr: 7Nazwa: Dostawa odczynnika Bradforda na potrzeby Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin oraz ICBN.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa odczynnika Bradforda na potrzeby Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin oraz ICBN, zgodnie z załącznikiem numer 1.7 do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 33696500-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2704,78
Waluta: 
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin płatnosci20,00Termin dostawy od daty zawarcia umowy20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Minimalny termin dostawy wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Maksymalny termin dostawy wynosi 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Minimalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin płatności wynosi 21 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin płatności wynosi 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. 
Część nr: 8Nazwa: Dostawa zestawu testowego oraz inhibitora na potrzeby Katedry Fizjologii Zwierząt i Toksykologii.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa zestawu testowego oraz inhibitora na potrzeby Katedry Fizjologii Zwierząt i Toksykologii, zgodnie z załącznikiem numer 1.8 do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 33696500-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2802,80
Waluta: 
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin płatności20,00Termin dostawy od daty zawarcia umowy20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Minimalny termin dostawy wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Maksymalny termin dostawy wynosi 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Minimalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin płatności wynosi 21 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin płatności wynosi 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.
"Numer referencyjny:
AZP-240/PN-p30/082/2018

Specyfikacja

http://www.kul.pl/

LINK do SIWZ

http://bip.kul.lublin.pl/dostawa-odczynnikow-dla-kul-z-podzialem-na-czesci,art_83141.html

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne
33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku spełnienia przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku spełnienia przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp. 2) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), zamiast dokumentów wskazanych w punkcie 1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczeniu Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone w SIWZ wymagania Zamawiającego należy przedłożyć karty charakterystyki i/lub karty produktów i/lub opisy produktu i/lub specyfikacje i/lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w SIWZ dla poszczególnych produktów, zawierające podstawowe dane odczynnika. Dokumenty powinny zawierać co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy, cechy charakterystyczne, wymagania ujęte w opisach przedmiotu zamówienia. Każdy dokument należy opisać, której pozycji tabeli formularza Opisu przedmiotu zamówienia wraz z wyceną dotyczy. Zamawiający, w oparciu o art. 9 ust. 3 ustawy Pzp wyraża zgodę na złożenie dokumentów, o których mowa w ustępie 7 Rozdziału VII SIWZ w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym – języku angielskim. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 2) Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1- 1.8 do SIWZ, odpowiednio do części 1 - 8 na którą Wykonawca składa ofertę; 3) Karty charakterystyki i/lub karty produktu i/lub opisy produktu i/lub specyfikacje i/lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w SIWZ dla poszczególnych produktów, zawierające podstawowe dane odczynnika. Dokumenty powinny zawierać co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy, cechy charakterystyczne, wymagania ujęte w opisach przedmiotu zamówienia. Każdy dokument należy opisać, której pozycji tabeli formularza Opisu przedmiotu zamówienia wraz z wyceną dotyczy. 4) oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; Oświadczenia (dotyczące nie tylko Wykonawcy, ale również podmiotów trzecich) należy złożyć w oryginale. Natomiast dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu (inne niż wskazane powyżej oświadczenia), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
20-950 Lublin
Al. Racławickie 14 o godz. 12.00

2018-11-07

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa Rat KEAP1 ELISA Kit na potrzeby Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN.

Uwagi

Adres:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-07
godzina: 12:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 2) Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1- 1.8 do SIWZ, odpowiednio do części 1 - 8 na którą Wykonawca składa ofertę; 3) Karty charakterystyki i/lub karty produktu i/lub opisy produktu i/lub specyfikacje i/lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w SIWZ dla poszczególnych produktów, zawierające podstawowe dane odczynnika. Dokumenty powinny zawierać co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy, cechy charakterystyczne, wymagania ujęte w opisach przedmiotu zamówienia. Każdy dokument należy opisać, której pozycji tabeli formularza Opisu przedmiotu zamówienia wraz z wyceną dotyczy. 4) oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; Oświadczenia (dotyczące nie tylko Wykonawcy, ale również podmiotów trzecich) należy złożyć w oryginale. Natomiast dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu (inne niż wskazane powyżej oświadczenia), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Data dodania

2018-10-30