Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
35-055 Rzeszów
ul. Szopena 2
Tel. +48 17 8666 096
Fax. +48 17 8666 097
E-mail jozefber@poczta.onet.pl
WWW www.bip.szpital.rzeszow.pl/15186/15186/

Województwo

podkarpackie

Powiat

rzeszowski + Rzeszów

Treść zamówienia

Dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do diagnostyki z zakresu chemii klinicznej oraz dzierżawa analizatorów biochemicznych: a). automatycznego, wolnostojącego, wieloparametrowego analizatora o wydajności min. 750 oznaczeń na godzinę z opcją wykonywania badań pilnych, rok produkcji nie starszy niż 2018 – 1 szt., b). automatycznego, wolnostojącego, wieloparametrowego analizatora o wydajności min. 750 oznaczeń na godzinę z opcją wykonywania badań pilnych, analizator back up system, rok produkcji nie starszy niż 2013 – szt.1, dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Dokładny opis przedmiotów zamówienia, szacunkową ilość oraz wymagania przedstawiają: Formularze cenowe – ofertowe (Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ), Zestawienie parametrów granicznych/wymaganych dla 2-ch analizatorów biochemicznych i odczynników (Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz Warunki serwisowania analizatorów biochemicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ) będące integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo-ofertowych, będących integralną częścią SIWZ przez okres 12 miesięcy. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 
"Numer referencyjny:
ZP.261.31-Z.2018, Postępowanie nr 93

Specyfikacja

www.bip.szpital.rzeszow.pl

LINK do SIWZ

http://www.bip.szpital.rzeszow.pl/15186/15186/

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne
38434000-6: Analizatory

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
I. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp: A. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt. 3 Pzp): 1. Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (§ 5 pkt 4 Rozp.); 2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (§ 5 pkt 2 Rozp.); 3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (§ 5 pkt 3 Rozp.); 4. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów – potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; (§ 5 pkt 5 Rozp.). 5. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716). (§ 5 pkt 9 Rozp.). II. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody,że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.11 Pzp oraz § 5 pkt 10 Rozp) - wg wzoru Załącznik nr 7 do SIWZ. III. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (§7 Rozp.): 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt VI.5A ppkt 5.1 – 5.3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt 1) lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust.1 pkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, z wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione w terminie jak wyżej. Przepis ust. 2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. IV. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (§8 ust. 1 Rozp.) – Jeżeli dotyczy w postępowaniu: 1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wymagane dokumenty zgodnie z tym przepisem, – jeżeli dotyczy w tym postępowaniu. 2. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. V. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, (jeżeli dotyczy) na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający w oparciu o §9 ust. 1 Rozporządzenia nie żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2. Sposób wykorzystania innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 4. Czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. VI. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VI.5A ppkt 5.1 - 5.5 SIWZ, (jeżeli dotyczy w danym postępowaniu). VII. Zamawiający w oparciu o §9 ust. 3 Rozporządzenia nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt VI.5A ppkt 5.1 - 5.5 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych art. 22a Pzp. VIII. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust.3 Pzp). IX. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust.3a Pzp). X. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp (art.26 ust.4 Pzp). XI. Zgodnie z art.23 Pzp: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt.1 powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać, jakich Wykonawców dotyczy, wskazywać ustanowionego Wykonawcę – pełnomocnika oraz czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania w postępowaniu czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z reprezentacją. 3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt.1. 4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z liderem (pełnomocnik, partner wiodący). 6. Rozliczenia dokonywane będą z liderem lub/i partnerem konsorcjum w zależności, który z członków konsorcjum realizować będzie zamówienie. 7. Wadium może być wniesione przez każdego z wykonawców działających wspólnie - według wyboru członków konsorcjum. Ustawa Pzp nie obciąża tym obowiązkiem lidera konsorcjum czy pełnomocnika wykonawców działających wspólnie ani żadnego innego konkretnego członka konsorcjum. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Nie dotyczy w tym postępowaniu. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
1. Zamawiający wymaga, by: a) oferowane przedmioty zamówienia odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu w SIWZ, b) odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, analizatory były wyrobami medycznymi zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 poz. 211, z późn. zm), spełniały wymagania zasadnicze oraz były wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami tej ustawy. 2. W celu potwierdzenia wymagań opisanych powyżej Wykonawca winien na wezwanie Zamawiającego przesłać Oświadczenie według wzoru na Załączniku nr 8 do SIWZ (oryginał). Uwaga: a) W przypadku podpisania umowy, kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017, poz. 211 z późn. zm.) dla zaoferowanych odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz analizatorów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby, Wykonawca dostarczy Kierownikowi Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z pierwszą dostawą przedmiotów zamówienia, a w przypadku dostawy analizatorów wraz z ich dostawą. b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wraz z dostawą dzierżawionych analizatorów dostarczy Kierownikowi Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ich instrukcję obsługi w języku polskim. c) W przypadku braku prawidłowych wymaganych dokumentów opisanych powyżej, zawarta umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy. Kary umowne będą zastosowane. d) W przypadkach spornych Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia dowodów i/lub oświadczeń potwierdzających zgodność oferowanych przedmiotów zamówienia z opisem zawartym w Formularzu/-ach cenowo - ofertowym/-ych i/lub Zestawieniu Parametrów Granicznych/Wymaganych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się składanie wspólnego oświadczenia o treści jak wyżej i dokumentów. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) I. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć zgodnie z treścią art. 25a ust. 1 pkt 1 Pzp: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Załącznika nr 6 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – Załącznik nr 6 do SIWZ – jeżeli dotyczy w postępowaniu. 3. Zamawiający w oparciu o przepisy art. 25a ust. 5 Pzp nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – w Załączniku nr 6 do SIWZ. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie – Załącznik nr 6 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. II. Oprócz wypełnionego Oświadczenia wg Załącznika nr 6 do SIWZ do oferty należy dołączyć: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wg wzoru załączonego do SIWZ – Załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy: a. Formularze cenowo – ofertowe (Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ), b. Zestawienie zbiorcze (Załącznik nr 3 do SIWZ), c. Zestawienie parametrów granicznych/wymaganych dla 2-ch analizatorów biochemicznych i odczynników (Załącznik nr 4 do SIWZ), d. Warunki serwisowania analizatorów biochemicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Potwierdzenie wniesienia wadium – kserokopia wniesionego wadium wpięta do oferty w kolejności. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie, w taki sposób, by można było zrealizować dyspozycję zawartą w art. 46 ustawy Pzp dot. zwrotu wadium. 4. Jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to należy dołączyć do oferty. W swojej treści winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji podmiotu/Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

Wadium

Tak, 8 600,00 zł

Osoba do kontaktu

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
35-055 Rzeszów

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 12
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
35-055 Rzeszów
ul. Szopena 2,pokój nr 3, budynek C, 09:00

2018-11-09

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena brutto oferty zł: 60,00 
Termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych: 20,00 
Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 20,00

Uwagi

Adres:
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów, Kancelaria Ogólna, budynek C, pokój nr 3.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-09
godzina: 09:00
Informacje dodatkowe:
 posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 R§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do diagnostyki z zakresu chemii klinicznej wraz z dzierżawą analizatorów biochemicznych dla potrzeb Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.” ZP.261.31-Z.2018, Postępowanie nr 93 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego; § inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie wyznaczonym w dniu 31.07.2018r. jest Pan Tomasz Nalepa (Zarządzenie Dyrektora Szpitala 8/2018 z 31.07.2018r.) adres e-mail: daneosobowe@szpital.rzeszow.pl, nr telefonu +48 17/ 86 66 001;* § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35 -055 Rzeszów; §1.Termin otwarcia ofert: 09.11.2018r. o godzinie 10:00. 2. Miejsce otwarcia ofert: w pokoju nr 9, bud. J Szpitala, w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szopena 2, w Rzeszowie. 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a. Cena brutto oferty zł: 60%, b. Termin dostawy przedmiotów zamówienia w dniach roboczych: 20%, c. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 20 %. Uwaga: dopuszcza się zaoferowanie terminu dostawy przedmiotów zamówienia w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy, który powinien zawierać się w granicach od 1 do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia. Termin ten nie dotyczy dzierżawionych analizatorów - nie jest oceniany. Uwaga: Oceniany termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia należy podać w Formularzu oferty (Załącznik nr 9 do SIWZ) i powinien zawierać się w granicach od 30 do 60 dni.Termin płatności za dzierżawę analizatorów nie jest oceniany. 4. Klauzula informacyjna Zamawiającego z art. 13 RODO, związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.§ODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć zgodnie z treścią art. 25a ust. 1 pkt 1 Pzp: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Załącznika nr 6 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – Załącznik nr 6 do SIWZ – jeżeli dotyczy w postępowaniu. 3. Zamawiający w oparciu o przepisy art. 25a ust. 5 Pzp nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – w Załączniku nr 6 do SIWZ. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie – Załącznik nr 6 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. II. Oprócz wypełnionego Oświadczenia wg Załącznika nr 6 do SIWZ do oferty należy dołączyć: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wg wzoru załączonego do SIWZ – Załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy: a. Formularze cenowo – ofertowe (Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ), b. Zestawienie zbiorcze (Załącznik nr 3 do SIWZ), c. Zestawienie parametrów granicznych/wymaganych dla 2-ch analizatorów biochemicznych i odczynników (Załącznik nr 4 do SIWZ), d. Warunki serwisowania analizatorów biochemicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Potwierdzenie wniesienia wadium – kserokopia wniesionego wadium wpięta do oferty w kolejności. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie, w taki sposób, by można było zrealizować dyspozycję zawartą w art. 46 ustawy Pzp dot. zwrotu wadium. 4. Jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to należy dołączyć do oferty. W swojej treści winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji podmiotu/Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

Data dodania

2018-10-25