Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
Żwirki i Wigury 61
Tel. 225720366, 225720373
Fax. 225720363
E-mail aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl
WWW www.wum.edu.pl/informacje-i-ogloszenia/z-zycia-uczelni

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa zestawów do przygotowania bibliotek egzomowych na potrzeby Zakładu Genetyki edycznej WUM, Pakiet 2 - Dostawa linii komórkowych z komponentami na potrzeby Laboratorium Badawczego- Bank Komórek WUM. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2.1- 2.2 - Formularz cenowy, o którym mowa w części II SIWZ. Ze względu na powtarzalność i wiarygodność wyników badań konieczna jest optymalizacja protokołów badań z zastosowaniem odpowiednich odczynników. Przedmiot zamówienia znajduje zastosowanie w opracowanych już procedurach, wykorzystywanych w badaniach naukowych i realizowanych obecnie zadaniach prowadzonych przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający oczekuje zaoferowania odczynników referencyjnych wskazanych w Załącznikach nr 2.1-2.2. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy dostosować się do wymagań wskazanych w SIWZ w zakresie kompatybilności zaoferowanych produktów. W zakresie Pakietu 1 Referencyjne sondy do wzbogacania bibliotek: SSELXT Human All Exon v7, połączone z biotyną służą do hybrydyzacji z DNA w celu ukierunkowania sekwencjonowania następnej generacji. Zestaw musi umożliwiać wykonanie 96 hybrydyzacji i uzyskanie biblioteki o rozmiarze do 48.2Mb pokrywających cały egzom. Uzyskane biblioteki muszą być kompatybilne z sekwencjonowaniem przez syntezę, zgodnie z technologią wykorzystywaną będącego w posiadaniu Zamawiającego urządzenia HiSeq1500 (Illumina). Referencyjny zestaw do przygotowania bibliotek DNA: SureSelect QXT Reagent Kit NSQ winien umożliwiać przygotowanie 96 wzbogaconych bibliotek do NGS. Zestaw musi być kompatybilny z technologią SureSelect. Wymagana ilość materiału startowego to 50ng. Zestaw fragmentuje gDNA za pomocą stabilnej transpozazy. Zestaw winien umożliwiać przeprowadzenie hybrydyzacji w maksimum 2 godziny. Zestaw musi być kompatybilny i działać w sposób zautomatyzowany na stacji pipetującej Bravo firmy Agilent Technologies, bedacej w posiadaniu Zamawiającego. Uzyskane biblioteki muszą być kompatybilne z sekwencjonowaniem przez syntezę, zgodnie z technologią wykorzystywaną przez posiadane przez Zamawiającego urządzenie HiSeq1500 (Illumina). W zakresie Pakietu 2 Przedmiotem zamówienia jest 5 linii komórkowych, które powinny spełniać następujące wymagania: wyizolowane z szpiku kostnego pobranego od zdrowych dorosłych osób, komórki powinny być zamrożone na maksymalnie 2 pasażu, ilość komórek w jednym mrożaku powinna wynosić nie mniej niż 1x106, linie powinny zostać sprawdzone pod względem obecności bakterii, grzybów, mikoplazmy, wirusowego zapalenia wątroby oraz HIV, linie powinny zostać dostarczone z dedykowanymi pożywkami (wraz z suplementami), które gwarantowały by utrzymanie gwarancji jakości linii. 3. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnionym w Formularzu cenowym ( Załącznik nr 2.1 - 2.2), zobowiązany jest: 1)wykazać, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń. 2) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. 3) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. 4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia do jednostek organizacyjnych WUM 1) Pakiet 1 - Zakład Genetyki Medycznej, ul. Pawińskiego 3c, 02-106 Warszawa; 2) Pakiet 2 - Laboratorium Badawcze – Bank Komórek, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa; 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Pakiet 1 - Dostawa zestawów do przygotowania bibliotek egzomowych na potrzeby Zakładu Genetyki Medycznej WUM1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zestawów do przygotowania bibliotek egzomowych na potrzeby Zakładu Genetyki Medycznej WUM. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696000-5, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Pakiet 2 - Dostawa linii komórkowych z komponentami na potrzeby Laboratorium Badawczego- Bank Komórek WUM. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa linii komórkowych z komponentami na potrzeby Laboratorium Badawczego- Bank Komórek WUM . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2.2 do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696000-5, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
AZP/Z-047/2018

Specyfikacja

www.wum.edu.pl

LINK do SIWZ

http://www.wum.edu.pl/informacje-i-ogloszenia/z-zycia-uczelni

CPV

33696000-5: Odczynniki i środki kontrastowe

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku gdy w prowadzonym postępowaniu: - zostanie złożona jedna oferta Wykonawca może odstąpić od złożenia ww. dokumentu. - Wykonawca nie złoży ww. dokumentu z zachowaniem terminu określonego w art. 24 ust. 11, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, wezwie do uzupełnienia tego dokumentu wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 42
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
Żwirki i Wigury 63, II piętro, pok. 207, godzina: 10:30

2018-08-17

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
cena 100,00

Uwagi

Adres:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Zakupów Projektowych, Centrum Biblioteczno-Informacyjne ul. Żwirki i Wigury 63, 02–091 Warszawa, II piętro, pok. 207
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-17
godzina: 10:30
Informacje dodatkowe:
I. Zamawiający wymaga z oświadczeń wyszczególnionych w części III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI wyłącznie Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. II. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego: Zamawiający informuje, że w przypadku: -osób fizycznych, - osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, -pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, -członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, -osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje Panią/Pana, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa Reprezentowany przez Rektora WUM; 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować: adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 320; 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zasady oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów operacyjnych krajowych, regionalnych, jak i w zawieranych umowach o dofinansowanie; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8.Posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9.nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. III. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie. W świetle powyższego Wykonawca, na druku Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Data dodania

2018-08-08