Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

ADAMED GRUPA
05-152 Czosnów
Pieńków 149
Tel. 0048 698 439 126
E-mail ewelina.goluchowska@adamed.com.pl
WWW platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/73394

Województwo

mazowieckie

Powiat

nowodworski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Numer postępowania: RFQ 11832
ZAPYTANIE OFERTOWE RFQ 11832 – BIOCON – Odczynniki     W związku z realizacją projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, objętego dofinansowaniem w ramach Programu INNOMED, działając na podstawie §7 ust. 4 Umowy o dofinansowanie nr INNOMED/I/8/NCBR/2014 Beneficjent - Adamed Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie poniżej zdefiniowanego przedmiotu zamówienia.     Przedmiot postępowania 1.     Przedmiotem postępowania jest dostawa odczynników na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym: 1.1.   Recombinant Mouse IFN-gamma Protein, CF 1.2.   Recombinant Human IFN-gamma R1 Protein, CF 1.3.   Recombinant Human IFN-gamma Protein CF   2.     Miejsce dostawy zamówienia: Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów k/W-wy.   Warunki udziału w postępowaniu: 1.      Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na: a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego Oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). 2.      Warunkiem udziału w postępowaniu jest bezpłatna rejestracja w systemie Platformy Zakupowej eB2B https://adamed.eb2b.com.pl oraz wczytanie dokumentów rejestrowych (KRS, EDG). Dodatkowe informacje znajdują się poniżej w sekcji: Informacje dotyczące udziału w postępowaniu.   Termin i sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 2.     Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3.     Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania. 4.     Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w Platformie Zakupowej Adamed pod adresem https://adamed.eb2b.com.pl. W celu złożenia Oferty należy wypełnić i zapisać elektroniczny formularz. Wypełnione Załączniki należy wczytać do systemu. 5.     Dodatkowo Oferent może przygotować również ofertę w swoim formacie. 8.     Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, cenę (PLN lub EUR), termin realizacji (czas potrzebny na dostawę podany w dniach), Ilość (zakres oferty, ilość przedmiotów zawartych w ofercie, podany w postaci liczby całkowitej), termin płatności. 9.     Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu kursu  4,3117 PLN/EUR, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 10.  Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 11.  Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 11.1.   wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert, 11.2.   zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.   Kryteria wyboru i sposób oceny złożonych ofert: 1.      Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna z niniejszym zapytaniem. 2.      Kryteria wyboru ofert: a.     Cena netto (PLN) , waga kryterium - 60% całościowej oceny. b.     Termin realizacji (deklarowany czas potrzebny na dostawę, wyrażony w dniach) - 20% całościowej oceny. c.     Termin płatności - 20% całościowej oceny. 3.      Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację: Kryterium
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka
Cena netto Recombinant Mouse IFN-gamma Protein, CF 1 opk.
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka
Termin płatności Recombinant Mouse IFN-gamma Protein, CF 1 opk.
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka
Termin realizacji Recombinant Mouse IFN-gamma Protein, CF 1 opk.
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka
Cena netto Recombinant Human IFN-gamma R1 Protein, CF 1 opk.
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka
Termin płatności Recombinant Human IFN-gamma R1 Protein, CF 1 opk.
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka
Termin realizacji Recombinant Human IFN-gamma R1 Protein, CF 1 opk.
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka
Cena netto Recombinant Human IFN-gamma Protein CF 1 opk.
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka
Termin płatności Recombinant Human IFN-gamma Protein CF 1 opk.
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka
Termin realizacji Recombinant Human IFN-gamma Protein CF 1 opk.

Specyfikacja

platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/73394

LINK do SIWZ

http://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/73394

Załączniki do spec.

zapytanie_ofertowe_rfq_11832.docx
zalacznik_1_rfq_11832.docx

CPV

-

Wymagania

-

Wadium

brak

Osoba do kontaktu

EWELINA GOŁUCHOWSKA
0048 698 439 126
ewelina.goluchowska@adamed.com.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

-

Miejsce i termin składania ofert

ADAMED GRUPA
05-152 Czosnów
Pieńków 149 22:00

2018-08-14

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

90 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena 60%
Termin realizacji 20%
Termin płatności 20%

Uwagi

-

Data dodania

2018-08-08