dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
53-439 Wrocław
ul. Grabiszyńska 105
Tel. 071 3349520, 410
E-mail tpodsiadlo@o2.pl
WWW www.dcchp.pl

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

dostawa odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

dostawa odczynników dla potrzeb pracowni patomorfologii i cytologii DCCHP we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety: PAKIET 8 – Odczynniki chemiczne. PAKIET 8A – Formaldehyd i formalina 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: pakiet nr 81) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odczynniki chemiczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: pakiet nr 8A1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Formaldehyd i formalina
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
BZP.3810.39.2018.JK

Specyfikacja

www.dcchp.pl 

LINK do SIWZ

http://bip.dcchp.pl/index.php/zamowienia-publiczne/postpowania-w-trybach-pzp

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
2) W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) o wyrobach medycznych aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie RP, - Deklaracje Zgodności, że wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, - Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną , - Certyfikat i oznaczenie IVD, - powiadomienia/wpisy do Krajowego Rejestru Wyrobów medycznych. 3) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (jeżeli dotyczy zaoferowanych wyrobów). 4) Dla potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez Zamawiającego w SIWZ, opisy oferowanych produktów w formie materiałów firmowych, folderów, katalogów, prospektów. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane). Uwaga! Wymagana jest forma pisemna i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności, a przede wszystkim do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu (w zależności od dokonywanej czynności prawnej, w tym do podpisania oferty) albo do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 12
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
53-439 Wrocław
ul. Grabiszyńska 105 godzina: 11:30

2018-06-04

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
cena 60,00 
termin dostawy 40,00

Uwagi

Adres:
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-04
godzina: 11:30
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane). Uwaga! Wymagana jest forma pisemna i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności, a przede wszystkim do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu (w zależności od dokonywanej czynności prawnej, w tym do podpisania oferty) albo do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Data dodania

2018-05-25