dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "DEMPOL-ECO" MARIAN PŁACZEK
45-125 Opole
Składowa 9
Tel. 784 905 018
Fax. 774066066
E-mail justyna.grondys@dempol.com.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1103849

Województwo

opolskie

Powiat

opolski + Opole

Treść zamówienia

dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest dostawa odczynników.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników.
Opis: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników - przedmioty fabrycznie nowe, 
o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia.
2) Szczegółowe dane oraz wymagania zostały przedstawione w Załączniku nr 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia. W załączniku także znajduje się określona ilość sztuk zamówienia dla danej grupy.
Kod CPV 33696300-8 Odczynniki chemiczne 
Grupa 1 Odczynniki do barwienia Neissera
Grupa 2 Odczynniki do barwienia Grama
Grupa 3 CRM THM
Grupa 4 Odważka analityczna nadmanganianu potasu
Grupa 5 Odważka analityczna kwasu solnego
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną wybraną grupę, na kilka wybranych grup lub na wszystkie grupy. Na każdą z powyższych grup Zamawiający dokona odrębnego wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferta częściowa musi obejmować całość danej grupy, oferty niekompletne będą odrzucane.
Oferent wypełnia załączoną do zaproszenia specyfikację przedmiotu zamówienia według wzoru zawartego w załączniku numer 1, ponosząc pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w niej dane, w tym za poświadczenie nieprawdy. Oferty bez wypełnionych załączników numer 1, 2 oraz 3 zostaną odrzucone.
Jednocześnie informujemy iż oferty w których którykolwiek z parametrów technicznych nie będzie spełniony zostaną odrzucone.
Wraz ze złożeniem oferty oferent zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w weryfikacji i wskazaniu spełnienia kryterium parametrów technicznych i przyjmuje do wiadomości, iż podanie w ofercie informacji o spełnieniu kryterium któregokolwiek z parametrów technicznych wbrew prawdzie, potraktowane zostanie jako czyn karalny, stosowne do treści art. 286 Kodeksu Karnego. Wobec powyższego, oferent zobowiązuje się pod groźbą odpowiedzialności karnej, do podawania wyłącznie informacji odpowiadających rzeczywistemu stanowi faktycznemu w odniesieniu do oferowanych urządzeń.
Niniejsze zapytanie jest związane z zapotrzebowaniem Zamawiającego na dostawę odczynników, w ramach realizowanego przez P.U.T. DEMPOL-ECO projektu, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W przypadku, gdy z powodu podania przez oferenta nieprawdziwych danych dotyczących parametrów technicznych przedmiotu zamówienia dojdzie do braku udzielenia lub cofnięcia ww. dofinansowania na przedmiot zamówienia oferent może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1103849

Załączniki do spec.

zaproszenie do skladania ofert ODCZYNNIKI 5.10.pdf
zaproszenie do skladania ofert zal. 1.pdf
zaproszenie do skladania ofert zal. 3.pdf
zaproszenie do skladania ofert zal. 2.docx

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

Warunki formalne, jakie musi spełniać oferta, by została uznana za ważną (wymagane elementy oferty):

1) Ofertę należy sporządzić na załączniku nr 2 Formularz oferty.
2) Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik numer 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego.
3) Złożenie Oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany Ofertą do końca terminu jej ważności.
4) Należy również dostarczyć załącznik nr 3 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych. 
5) Zawierać pełną nazwę oferenta (lub oferentów, jeżeli składają ofertą łącznie), adres oferenta, numer telefonu oraz podatkowy numer identyfikacyjny (np. NIP, bądź REGON lub w przypadku oferenta zagranicznego równoważne);
6) Być opatrzona pieczątką firmową oferenta, posiadać datę sporządzenia, być podpisana przez oferenta;
7) Określać cenę przedmiotu na którą oferent składa ofertę, podaną w PLN, w wysokości netto za opakowanie.
8) W przypadku podania w ofercie ceny w innej walucie niż PLN, cena zostanie na potrzeby porównania ofert przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wyznaczony termin składania ofert;
9) Zawierać wypełniony załącznik numer 1 do Zaproszenia do składania ofert.
10) Zamawiający dopuszcza możliwość nie złożenia zamówienia na daną grupę/ grupy, na które jest prowadzone postępowanie ofertowe. 


Ponadto, dla niniejszego postępowania ofertowego:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjmowania zapytań (do 23.04.2018r do godziny 12.00 włącznie), dotyczących przedmiotu zamówienia jak i samego zaproszenia do składania ofert. Pytania mogą być kierowane wyłącznie drogą mailową na podany poniżej adres. Odpowiedzi na zapytania będą umieszczane w Bazie konkurencyjności, jednakże w przypadku zapytań zgłoszonych po 18.04.2018r. Zamawiający nie gwarantuje zamieszczenia odpowiedzi przed terminem zakończenia składania ofert. 
2. O wyniku postępowania ofertowego oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie w Bazie Konkurencyjności. Telefonicznie informacje nie będą udzielane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od oferentów dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do rzetelnej oceny złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania przed wyznaczonym terminem składania ofert, bez podawania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu poprzez niedokonanie wyboru oferenta, bez podawania przyczyn.
1) PUT DEMPOL-ECO zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania w dowolnym momencie, bez podania przyczyny. Zamówienie będzie realizowane dopiero po złożeniu zamówienia.
2) Ewentualne zmiany zapisów zamówienia będą zawierane w formie pisemnej, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych
3) Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartego zamówienia w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru zamówienia i zostały spełnione łączni następujące warunki:
- konieczność zmiany zamówienia spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w zamówieniu.
Warunki formalne, jakie musi spełniać oferta, by została uznana za ważną (wymagane elementy oferty):

1) Ofertę należy sporządzić na załączniku nr 2 Formularz oferty.
2) Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik numer 1 Wymagana specyfikacja przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego.
3) Złożenie Oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany Ofertą do końca terminu jej ważności.
4) Należy również dostarczyć załącznik nr 3 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych. 
5) Zawierać pełną nazwę oferenta (lub oferentów, jeżeli składają ofertą łącznie), adres oferenta, numer telefonu oraz podatkowy numer identyfikacyjny (np. NIP, bądź REGON lub w przypadku oferenta zagranicznego równoważne);
6) Być opatrzona pieczątką firmową oferenta, posiadać datę sporządzenia, być podpisana przez oferenta;
7) Określać cenę przedmiotu na którą oferent składa ofertę, podaną w PLN, w wysokości netto za opakowanie.
8) W przypadku podania w ofercie ceny w innej walucie niż PLN, cena zostanie na potrzeby porównania ofert przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wyznaczony termin składania ofert;
9) Zawierać wypełniony załącznik numer 1 do Zaproszenia do składania ofert.
10) Zamawiający dopuszcza możliwość nie złożenia zamówienia na daną grupę/ grupy, na które jest prowadzone postępowanie ofertowe. 


Ponadto, dla niniejszego postępowania ofertowego:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjmowania zapytań (do 23.04.2018r do godziny 12.00 włącznie), dotyczących przedmiotu zamówienia jak i samego zaproszenia do składania ofert. Pytania mogą być kierowane wyłącznie drogą mailową na podany poniżej adres. Odpowiedzi na zapytania będą umieszczane w Bazie konkurencyjności, jednakże w przypadku zapytań zgłoszonych po 18.04.2018r. Zamawiający nie gwarantuje zamieszczenia odpowiedzi przed terminem zakończenia składania ofert. 
2. O wyniku postępowania ofertowego oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie w Bazie Konkurencyjności. Telefonicznie informacje nie będą udzielane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od oferentów dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do rzetelnej oceny złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania przed wyznaczonym terminem składania ofert, bez podawania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu poprzez niedokonanie wyboru oferenta, bez podawania przyczyn.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: justyna.grondys@dempol.com.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Grondys
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 784 905 018

Wymagany termin realizacji zamówienia

1) Maksymalny całkowity czas realizacji nie może przekroczyć daty: 30.06.2018r. 
Zamawiający zastrzega, że dostawa musi odbyć się w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00 (z wyłączeniem dni świątecznych).

Miejsce i termin składania ofert

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "DEMPOL-ECO" MARIAN PŁACZEK
45-125 Opole
Składowa 9,do godziny 12.00

2018-04-23

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria wyboru ofert zostały określone następująco:
1.Cena netto za opakowanie - 100 punktów (najwyższą ocenę otrzyma oferta z najniższą ceną netto, wyrażoną w PLN)
Zasady nadawania punktacji dla kryterium „Cena netto”:
Oferent z najniższą ceną netto za opakowanie otrzyma 100 punktów. Wyższe oferty będą liczone zgodnie z algorytmem:
Wartość oferty netto za opakowanie = Współczynnik A
Wartość najniższej oferty netto za opakowanie
100 punktów = Punkty za kryterium cena netto
Współczynnik A

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 1) Oferty należy składać w terminie do dnia 23.04.2018r do godziny 12.00 włącznie (o ważności oferty decyduje data wpływu oferty do firmy DEMPOL-ECO). 
Oferty na dostawę można składać osobiście w siedzibie firmy P.U.T. DEMPOL-ECO pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych DEMPOL-ECO, ul. Składowa 9, 45-125 Opole, przesyłać pocztą/kurierem lub przesłać pocztą elektroniczną (na adres email: justyna.grondys@dempol.com.pl).
2) Oferty, jakie wpłyną po tej dacie, uznaje się za nieważne. 
3) W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.
Jednocześnie PUT DEMPOL-ECO zastrzega sobie możliwość przedłużenia postępowania ofertowego, a o tym fakcie potencjalni oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie w Bazie Konkurencyjności ogłoszenia o przedłużeniu postępowania.
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, musi być opieczętowana pieczęcią firmową oferenta oraz zawierać termin ważności oferty (nie krótszy niż 30.06.2018), co stanowi warunek uznania oferty za poprawnie złożoną. 
Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być sporządzone w języku polskim (chyba że zapisy Zamawiającego dopuszczają inny język dla danego dokumentu), czytelnie, zaś każdy 
dokument oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta – opatrzoną imienną pieczęcią osoby podpisującej ofertę lub czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej ofertę. 
W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania na końcu dokumentu, zamiast na każdej ich stronie. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa do oferty.
Cena oferty ma być podana w kwocie netto (bez podatku VAT) za opakowanie. 
Informujemy, że przegląd ofert i wybór dostawcy odbędzie się w siedzibie firmy PUT 
DEMPOL-ECO, pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych DEMPOL-ECO, ul. Składowa 9, 45-125 Opole. Rozstrzygnięcie porównania ofert ma charakter ostateczny, zaś od wyników przeprowadzonego przez PUT DEMPOL-ECO postępowania ofertowego nie przysługuje droga odwoławcza.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-04-13