Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
80-952 Gdańsk
ul. Dębinki 7
Tel. 583 491 248
Fax. 58 3492074, 3461178
E-mail ajarocka@uck.gda.pl
WWW http://old.uck.gda.pl/zamowienia.php

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników – białko S w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy wynosi 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 3. Wymieniony w pkt. 1 asortyment musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 4. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do: Centralnego Laboratorium Klinicznego Zamawiającego UCK, ul. Dębinki 7, 5. Wymieniony w pkt. 1 asortyment musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmiany załączniku nr 5 do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy pod rygorem odrzucenia. 7. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określone w załączniku nr 5 do SIWZ są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w poszczególnych pozycjach o 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość umowy nie zostanie przekroczona. 8. Ponadto Zamawiający wymaga, aby asortyment zaoferowany w ramach pakietu nr 1: • był kompatybilny z analizatorem koagulologicznym BCSXP, będącym na wyposażeniu Laboratorium Zamawiającego, • posiadał datę ważności odczynników nie krótszą niż 6 miesięcy od daty dostarczenia odczynników do Laboratorium. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP. 12. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. 13. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne 
"Numer referencyjny:
36/PN/2018

Specyfikacja

http://old.uck.gda.pl/zamowienia.php

LINK do SIWZ

http://old.uck.gda.pl/zamowienia.php

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy odczynników o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż: 16.000,00 zł, Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 3 do SIWZ. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykaz dostaw - według wzoru załącznika nr 8 do SIWZ - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
a. Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia RP- zgodnie z załącznikiem 6 do SIWZ. b. Kopie karty katalogowej zaoferowanego asortymentu III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia 2019-06-23

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
80-952 Gdańsk
ul. Dębinki 7 bud. nr 9 – parter, pokój 100 godzina: 10:30

2018-03-20

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
cena 60,00 
termin dostawy 40,00

Uwagi

Adres:
Kancelaria Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, ul. Dębinki 7, bud. nr 9 – parter, pokój 100
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-20
godzina: 10:30

Data dodania

2018-03-09