Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
30-663 Kraków
ul. Wielicka 265
Tel. 126 582 011
Fax. 126 581 081
E-mail usd_zp@inetria.pl
WWW bip.usdk.pl

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy odczynników do diagnostyki prowadzonej w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej USD z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, jego zakresu i przewidywanych ilości zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia. 
"Numer referencyjny:
EZP-271-2-14/2018

Specyfikacja

bip.usdk.pl

LINK do SIWZ

http://bip.usdk.pl/index.php?id=160&p=4693

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP; 2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia zgodnie z art. 58 ust. 1 i art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. – o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 211) 2) deklarację zgodności CE dla wyrobów medycznych przeznaczonych do diagnostyki „in vitro” 3) certyfikaty: ISO 9001 i ISO 13485. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
1) Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów dla zaoferowanych krążków, 2) Certyfikat kontroli jakości podłoży gotowych na płytkach dla każdego podłoża na płytce wymienionego w specyfikacji (certyfikat kontroli jakości na płytkach ma dotyczyć gotowych pożywek, a nie surowców użytych do ich produkcji), 3) Karty charakterystyki produktów (dotyczy każdego produktu), III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) W terminie do 3 dni od dnia publikacji na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy, każdy wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz z oświadczeniem wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt 5.1(t.j. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP) niniejszego rozdziału składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wystawia się dokumentu, o którym mowa w pkt 6, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 36
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
30-663 Kraków
ul. Wielicka 265 godzina: 10:45

2018-02-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Termin dostaw systematycznych 40,00

Uwagi

Adres:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-19
godzina: 10:45
Informacje dodatkowe:
Zawartość oferty: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ, 2) Wypełniony i podpisany Formularz – Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ, 3) Wypełnione i podpisane załączniki nr 4 i 4a do SIWZ, 4) Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów dla zaoferowanych krążków, 5) Certyfikat kontroli jakości podłoży gotowych na płytkach dla każdego podłoża na płytce wymienionego w specyfikacji (certyfikat kontroli jakości na płytkach ma dotyczyć gotowych pożywek, a nie surowców użytych do ich produkcji), 6) Karty charakterystyki produktów (dotyczy każdego produktu), 7) Stosowne Pełnomocnictwo, 8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie do 3 dni od dnia publikacji na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy, każdy wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz z oświadczeniem wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt 5.1(t.j. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP) niniejszego rozdziału składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wystawia się dokumentu, o którym mowa w pkt 6, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Data dodania

2018-02-12