Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 61
Tel. 22 5720 336
Fax. (22) 57 20 290
E-mail ewa.cieslikowska@wum.edu.pl
WWW logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Nr
1.
O p i s przedmiotu zamówienia
PBS bez Mg Ca, nr kat.: 21-040-CVR - (6 x 500 ml) lub produkt równoważny*
Ilość
10 op

Specyfikacja

logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

+załączniki

LINK do SIWZ

http://logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

Załączniki do spec.

zaproszenie_do_skladania_ofert_cenowych_14271.pdf
formularz_ofertowy_14271.docx

Wymagania

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Deklaracje zgodności WE lub Certyfikaty CE: Wykonawca zobowiązany jest do określenia
klasy wyrobu medycznego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/42/EWG lub wykazu wyrobów
medycznych do diagnostyki in vitro, zgodnie z dyrektywą Rady 98/79/EWG oraz
załączenia do oferty odpowiednich deklaracji zgodności WE lub Certyfikatów CE
nadanych przez jednostki notyfikowane (dotyczy jedynie tych produktów, w stosunku do
których załączenie wymienionych dokumentów jest wymagane przepisami prawa).
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w
języku angielskim, niemieckim lub francuskim.
2. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnionym w Formularzu
cenowym, zobowiązany jest:
1) wykazać, że oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania
pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności
wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń.
2) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia
dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych.
3) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania
zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej
przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
3. Wykonawca dołączy do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu

Ewa Cieślikowska
Tel 22 5720 336
e-mail: ewa.cieslikowska@wum.edu.pl.
Dział Logistyki
ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Warszawski Uniwersytet Medyczny Dział Logistyki
02-106 Warszawa
ul. Pawińskiego 3, 10:00

2018-01-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena 100%

Data dodania

2018-01-11