Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

ADAMED GRUPA
05-152 Czosnów
Pieńków 149
Tel. 0048 501988868
E-mail marcin.rzepus@adamed.com.pl
WWW platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/56166

Województwo

mazowieckie

Powiat

nowodworski

Treść zamówienia

Dostawa odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Numer postępowania: RFQ 9734
ZAPYTANIE OFERTOWE RFQ 9734 - ONCO_p53 – AKCESORIA   1.1.   HisTrap Fast Flow 5 × 5 mL. Kolumna do preparatywnego oczyszczania rekombinowanych białek znakowanych histydyną za pomocą chromatografii powinowactwa z unieruchomionym jonem metalu (IMAC). 1.2.   HisTrap Excel 5 x 5 mL . Kolumny zapakowane z nośnikiem do wychwytywania i oczyszczania białek znakowanych histydyną wydzielanych przez immobilizowaną chromatografię powinowactwa z jonem metalu (IMAC).   2.     Miejsce dostawy zamówienia: Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 Czosnów k/W-wy.   Warunki udziału w postępowaniu: 1.      Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na: a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego Oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). 2.      Warunkiem udziału w postępowaniu jest bezpłatna rejestracja w systemie Platformy Zakupowej eB2B https://adamed.eb2b.com.pl oraz wczytanie dokumentów rejestrowych (KRS, EDG). Dodatkowe informacje znajdują się poniżej w sekcji: Informacje dotyczące udziału w postępowaniu.   Termin i sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 2.     Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3.     Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4.     Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami należy złożyć w Platformie Zakupowej Adamed pod adresem https://adamed.eb2b.com.pl. W celu złożenia Oferty należy wypełnić i zapisać elektroniczny formularz. Wypełnione Załączniki należy wczytać do systemu. 5.     Dodatkowo Oferent może przygotować również ofertę w swoim formacie. 8.     Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, cenę (PLN lub EUR), termin realizacji (czas potrzebny na dostawę podany w dniach), Ilość (zakres oferty, ilość przedmiotów zawartych w ofercie, podany w postaci liczby całkowitej), termin płatności. 9.     Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu kursu  4,1749 PLN/EUR, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 10.  Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 11.  Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 11.1.   wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert, 11.2.   zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.   Kryteria wyboru i sposób oceny złożonych ofert: 1.      Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna z niniejszym zapytaniem. 2.      Kryteria wyboru ofert: a.     Cena netto (PLN) , waga kryterium - 60% całościowej oceny. b.     Termin realizacji (deklarowany czas potrzebny na dostawę, wyrażony w dniach) - 20% całościowej oceny. c.     Ilość (zakres oferty, liczba przedmiotów z postępowania na które Dostawca złożył ofertę; należy podać liczbę całkowitą. Przykład: jeśli Zamawiający poszukuje 40 przedmiotów a Dostawca oferuje 10, należy wpisać ilość 10) - 20% całościowej oceny. 3.      Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację:   Kryterium
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka | Opis przedmiotu postępowania
Cena netto 1. HisTrap Fast Flow 5 × 5 mL 1 opk. Kolumna do preparatywnego oczyszczania rekombinowanych białek znakowanych histydyną za pomocą chromatografii powinowactwa z unieruchomionym jonem metalu (IMAC).
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka | Opis przedmiotu postępowania
Termin płatności 1. HisTrap Fast Flow 5 × 5 mL 1 opk. Kolumna do preparatywnego oczyszczania rekombinowanych białek znakowanych histydyną za pomocą chromatografii powinowactwa z unieruchomionym jonem metalu (IMAC).
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka | Opis przedmiotu postępowania
Termin realizacji 1. HisTrap Fast Flow 5 × 5 mL 1 opk. Kolumna do preparatywnego oczyszczania rekombinowanych białek znakowanych histydyną za pomocą chromatografii powinowactwa z unieruchomionym jonem metalu (IMAC).
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka | Opis przedmiotu postępowania
Cena netto 2. HisTrap Excel 5 x 5 mL 1 opk. Kolumny zapakowane z nośnikiem do wychwytywania i oczyszczania białek znakowanych histydyną wydzielanych przez immobilizowaną chromatografię powinowactwa z jonem metalu (IMAC).
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka | Opis przedmiotu postępowania
Termin płatności 2. HisTrap Excel 5 x 5 mL 1 opk. Kolumny zapakowane z nośnikiem do wychwytywania i oczyszczania białek znakowanych histydyną wydzielanych przez immobilizowaną chromatografię powinowactwa z jonem metalu (IMAC).
Nazwa | Nazwa przedmiotu postępowania | Ilość | Jednostka | Opis przedmiotu postępowania
Termin realizacji 2. HisTrap Excel 5 x 5 mL 1 opk. Kolumny zapakowane z nośnikiem do wychwytywania i oczyszczania białek znakowanych histydyną wydzielanych przez immobilizowaną chromatografię powinowactwa z jonem metalu (IMAC).

Specyfikacja

platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/56166

LINK do SIWZ

http://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/56166

CPV

-

Wymagania

-

Wadium

brak

Osoba do kontaktu

MARCIN RZEPUS
0048 501988868
marcin.rzepus@adamed.com.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

-

Miejsce i termin składania ofert

ADAMED GRUPA
05-152 Czosnów
Pieńków 149 22:00

2018-02-15

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

nie określono

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena 70%
Termin realizacji 30%
Termin płatności 10%

Uwagi

-

Data dodania

2018-01-10