Dostawa odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
80-952 Gdańsk
ul. Dębinki 7
Tel. 583 491 248
Fax. 58 3492074, 3461178
E-mail ajarocka@uck.gda.pl
WWW bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4ca5ffc6-065e-40d0-bfed-1278e7a08009

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników dla Laboratorium Genetyki Klinicznej w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. 2.Wymienione w punkcie 1 odczynniki muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 3.Zamawiający wymaga, aby odczynniki wskazane w części 1 zał. 5 do SIWZ były kompatybilne z urządzeniem Fragment Analyzer. 4.Zamawiający wymaga, aby zaoferowane odczynniki posiadały okres przydatności do użytku minimum 10 miesięcy. 5.Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określone w załączniku nr 5 do SIWZ są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w poszczególnych pozycjach o 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość umowy nie zostanie przekroczona. 6.Dostawy będą następować sukcesywnie, w ilości i w asortymencie, zgodnie z zamówieniami Zamawiającego w terminie: do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do Laboratorium Genetyki Klinicznej Zamawiającego budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej. 7.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części. 8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 PZP.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Część 11) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odczynniki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 33696500-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Część 21) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oligonuleotydy DNA przeznaczone do reakcji PCR
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 33696500-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: Część 31) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odczynniki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4, 33696500-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena60,00Termin dostawy40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
140/PN/2017

Specyfikacja

www.uck.gda.pl

LINK do SIWZ

http://old.uck.gda.pl/zamowienia.php

CPV

24000000-4: Produkty chemiczne
33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy odczynników, każda z dostaw o wartości brutto co najmniej:Część 1 - 8.700,00 zł, Część 2 - 2.200,00 zł, Część 3 - 9.400,00 zł. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2) lit. c) SIWZ w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według wzoru załącznika nr 7 do SIWZ. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Kopie karty katalogowej (prospektu) z opisem produktu oraz z wyszczególnieniem nr katalogowych. W karcie katalogowej (prospekcie) Wykonawca zaznacza oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz pełny nr katalogowy) - dotyczy asortymentu zaoferowanego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 24
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
80-952 Gdańsk
ul. Dębinki 7, godzina: 10:30

2017-09-20

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Termin dostawy 40,00

Uwagi

Adres:
Kancelaria Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 80- 952 Gdańsk, ul. Dębinki 7, bud. nr 9 – parter, pokój 100
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-20
godzina: 10:30

Data dodania

2017-09-11