Dostawa odczynnika do badań

 

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
85-064 Bydgoszcz
Jana Karola Chodkiewicza 30
Tel. +48 52 341 91 00
WWW www.ukw.edu.pl

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

bydgoski + Bydgoszcz

Treść zamówienia

Dostawa odczynnika do badań

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynnika do badań w ramach grantu Opus 8

Specyfikacja

www.ukw.edu.pl/strona/zamowienia_publiczne/zamowienia

LINK do SIWZ

http://www.ukw.edu.pl/strona/zamowienia_publiczne/zamowienia

Wymagania

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 oraz wypełniony i podpisany Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2.

Wymagany termin realizacji zamówienia

od 2 do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
85-064 Bydgoszcz
Jana Karola Chodkiewicza 30, 13:00

2017-09-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena
90%
Termin realizacji zamówienia
10%

Data dodania

2017-09-12