Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V oraz testera do badań elektrycznych 60 V

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
61-362 Poznań
Forteczna 12
Tel. +48 612797800
Fax. +48 612797897
E-mail elzbieta.jasielun@claio.poznan.pl
WWW www.claio.poznan.pl

Województwo

wielkopolskie

Powiat

poznański + Poznań

Treść zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V oraz testera do badań elektrycznych 60 V


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są testery do badań elektrycznych 800 V oraz do badań elektrycznych 60 V:
— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie, wyładowanie) 0,00 V ÷ 800,00 V, dwa obwody badawcze lub 2 urządzenia z możliwością połączenia.
— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie) 0,00 V ÷ 60,00 V; (wyładowanie) 60,00 V ÷ 5,00 V, sześć obwodów badawczych z możliwością rozbudowy.

Specyfikacja

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
2754200058
ul. Forteczna 12
Poznań
61362
Polska
Osoba do kontaktów: Elzbieta Jasielun
Tel.: +48 612797800
E-mail: elzbieta.jasielun@claio.poznan.pl
Faks: +48 612797897
Kod NUTS: PL418 Adresy internetowe: 
Główny adres: http://www.claio.poznan.pl
Oprócz dokumentów wskazanych w części III niniejszego ogłoszenia wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:
1. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Wykonawca
Zobowiązany jest, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
a) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);
b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
Dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Uwaga:
Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy),
3. Formularz ofertowy – według Załącznika nr 2 do SIWZ,
4. dokument potwierdzający wniesienie wadium.

LINK do SIWZ

http://claio.poznan.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia/przetarg-nieograniczony-na-dostawe-montaz-i-uruchomienie-testera-do-badan-elektrycznych-800-v-oraz-testera-do-badan-elektrycznych-60-v/

CPV

38540000-2: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej 3 dostawy urządzeń do badań elektrycznych, o łącznej wartości co najmniej 250 000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) brutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:
— wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
2754200058
ul. Forteczna 12
Poznań
61362
Polska
Osoba do kontaktów: Elzbieta Jasielun
Tel.: +48 612797800
E-mail: elzbieta.jasielun@claio.poznan.pl
Faks: +48 612797897
Kod NUTS: PL418 Adresy internetowe: 
Główny adres: http://www.claio.poznan.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


61-362 Poznań
Forteczna 12

2019-07-12

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


61-362 Poznań
Forteczna 12

2019-07-12

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 22
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie Okresu Rękojmi i Gwarancji / Waga: 18

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
Oprócz dokumentów wskazanych w części III niniejszego ogłoszenia wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:
1. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Wykonawca
Zobowiązany jest, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
a) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);
b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
Dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Uwaga:
Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy),
3. Formularz ofertowy – według Załącznika nr 2 do SIWZ,
4. dokument potwierdzający wniesienie wadium.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań 
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 24/04/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:196584-2019:TEXT:PL:...

22/05/2019 S98 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

I.
II.
VI.
VII.

Polska-Poznań: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2019/S 098-237251

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 083-196584)
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu
2754200058
ul. Forteczna 12
Poznań
61-362
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jasielun
Tel.: +48 612797800
E-mail: elzbieta.jasielun@claio.poznan.pl
Faks: +48 612797897
Kod NUTS: PL418

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.claio.poznan.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V oraz testera do badań elektrycznych 60 V.

Numer referencyjny: 3/PN/2019
II.1.2)Główny kod CPV
38540000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są testery do badań elektrycznych 800 V oraz do badań elektrycznych 60 V:

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie, wyładowanie) 0,00 V ÷ 800,00 V, dwa obwody badawcze lub 2 urządzenia z możliwością połączenia.

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie) 0,00 V ÷ 60,00 V; (wyładowanie) 60,00 V ÷ 5,00 V, sześć obwodów badawczych z możliwością rozbudowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 083-196584

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V oraz testera do badań elektrycznych 60 V.

Powinno być:

Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V, testera do badań elektrycznych 60 V oraz stanowiska do przeładowań.

Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia są testery do badań elektrycznych 800 V oraz do badań elektrycznych 60 V, zwane dalej Stanowiskiem.

Skład Stanowska powinien zawierać:

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie, wyładowanie) 0,00 V ÷ 800,00 V, dwa obwody badawcze lub 2 urządzenia z możliwością połączenia,

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie) 0,00 V ÷ 60,00 V; (wyładowanie) 60,00 V ÷ 5,00 V, sześć obwodów badawczych z możliwością rozbudowy.

Stanowisko powinno zawierać:

— Tester wyposażony w niezbędne do pracy akcesoria z możliwością przełączania zakresu pomiarowego 120 V – 800 V oraz w 2 obwody badawcze każdy z możliwością ustawienia natężenia prądu w zakresie 0 A ÷ 300 A. Konieczna możliwość połączenia równoległego obwodów badawczych,

— Tester wyposażony w niezbędne do pracy akcesoria, min. 6 obwodów badawczych każdy z możliwością ustawienia natężenia prądu w zakresie 0 A ÷ 50 A. Konieczna możliwość połączenia równoległego obwodów badawczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest tester do badań elektrycznych 800 V, tester do badań elektrycznych 60 V oraz stanowisko do przeładowań, razem zwane dalej Stanowiskiem.

Skład Stanowska powinien zawierać:

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie, wyładowanie) 0,00 V ÷ 800,00 V, dwa obwody badawcze lub 2 urządzenia z możliwością połączenia.

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie) 0,00 V ÷ 60,00 V; (wyładowanie) 60,00 V ÷ 5,00 V, sześć obwodów badawczych z możliwością rozbudowy.

— Stanowisko do przeładowań w zakresie (ładowanie) 0,00 V ÷ 20,00 V do 150 A; (wyładowanie) 20,00 V ÷ 0,00 V do 150 A, sześć obwodów z możliwością rozbudowy.

Stanowisko powinno zawierać:

— Tester wyposażony w niezbędne do pracy akcesoria z możliwością przełączania zakresu pomiarowego 120 V – 800 V oraz w 2 obwody badawcze każdy z możliwością ustawienia natężenia prądu w zakresie 0 A ÷ 300 A. Konieczna możliwość połączenia równoległego obwodów badawczych.

— Tester wyposażony w niezbędne do pracy akcesoria, min. 6 obwodów badawczych każdy z możliwością ustawienia natężenia prądu w zakresie 0 A ÷ 50 A. Konieczna możliwość połączenia równoległego obwodów badawczych.

— Stanowisko do przeładowań 6 obwodowy, 0 ÷ 20 V, 1 ÷ 150 A z możliwością rozbudowy o dodatkowe obwody.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 05/06/2019
Czas lokalny: 13:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 05/06/2019
Czas lokalny: 14:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

04/06/2019 S106 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

I.
II.
VI.
VII.

Polska-Poznań: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2019/S 106-258788

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 083-196584)
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
2754200058
ul. Forteczna 12
Poznań
61362
Polska
Osoba do kontaktów: Elzbieta Jasielun
Tel.: +48 612797800
E-mail: elzbieta.jasielun@claio.poznan.pl
Faks: +48 612797897
Kod NUTS: PL418

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.claio.poznan.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V oraz testera do badań elektrycznych 60 V.

Numer referencyjny: 3/PN/2019
II.1.2)Główny kod CPV
38540000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są testery do badań elektrycznych 800 V oraz do badań elektrycznych 60 V:

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie, wyładowanie) 0,00 V ÷ 800,00 V, dwa obwody badawcze lub 2 urządzenia z możliwością połączenia.

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie) 0,00 V ÷ 60,00 V; (wyładowanie) 60,00 V ÷ 5,00 V, sześć obwodów badawczych z możliwością rozbudowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/05/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 083-196584

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia są testery do badań elektrycznych 800 V oraz do badań elektrycznych 60 V:

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie, wyładowanie) 0,00 V ÷ 800,00 V, dwa obwody badawcze lub 2 urządzenia z możliwością połączenia.

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie) 0,00 V ÷ 60,00 V; (wyładowanie) 60,00 V ÷ 5,00 V, sześć obwodów badawczych z możliwością rozbudowy.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest tester do badań elektrycznych 800 V, tester do badań elektrycznych 60 V oraz stanowisko do przeładowań.

Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest tester do badań elektrycznych 800 V, tester do badań elektrycznych 60 V oraz stanowisko do przeładowań, razem zwane dalej Stanowiskiem.

Skład Stanowska powinien zawierać:

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie, wyładowanie) 0,00 V ÷ 800,00 V, dwa obwody badawcze lub 2 urządzenia z możliwością połączenia.

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie) 0,00 V ÷ 60,00 V; (wyładowanie) 60,00 V ÷ 5,00 V, sześć obwodów badawczych z możliwością rozbudowy.

— Stanowisko do przeładowań w zakresie (ładowanie) 0,00 V ÷ 20,00 V do 150 A; (wyładowanie) 20,00 V ÷ 0,00 V do 150 A, sześć obwodów z możliwością rozbudowy.

Stanowisko powinno zawierać:

— Tester wyposażony w niezbędne do pracy akcesoria z możliwością przełączania zakresu pomiarowego 120 V – 800 V oraz w 2 obwody badawcze każdy z możliwością ustawienia natężenia prądu w zakresie 0 A ÷ 300 A. Konieczna możliwość połączenia równoległego obwodów badawczych.

— Tester wyposażony w niezbędne do pracy akcesoria, min. 6 obwodów badawczych każdy z możliwością ustawienia natężenia prądu w zakresie 0 A ÷ 50 A. Konieczna możliwość połączenia równoległego obwodów badawczych.

— Stanowisko do przeładowań 6 obwodowy, 0 ÷ 20 V, 1 ÷ 150 A z możliwością rozbudowy o dodatkowe obwody.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ..

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest tester do badań elektrycznych 800 V, tester do badań elektrycznych 60 V oraz stanowisko do przeładowań.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie, wyładowanie) 0,00 V ÷ 800,00 V, dwa obwody badawcze lub 2 urządzenia z możliwością połączenia.

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie) 0,00 V ÷ 60,00 V; (wyładowanie) 60,00 V ÷ 5,00 V, sześć obwodów badawczych z możliwością rozbudowy.

— Stanowisko do przeładowań 6 obwodów, 0 ÷ 20 V, 1 ÷ 150 A z możliwością połączenia równoległego obwodów i możliwością rozbudowy o dodatkowe obwody.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:
Zamiast:
Data: 05/06/2019
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 25/06/2019
Czas lokalny: 13:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/06/2019
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 25/06/2019
Czas lokalny: 14:30
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 31/12/2019
Powinno być:
Data: 31/03/2020
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

26/06/2019 S121 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

I.
II.
VI.
VII.

Polska-Poznań: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2019/S 121-296516

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 083-196584)
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu
2754200058
ul. Forteczna 12
Poznań
61362
Polska
Osoba do kontaktów: Elzbieta Jasielun
Tel.: +48 612797800
E-mail: elzbieta.jasielun@claio.poznan.pl
Faks: +48 612797897
Kod NUTS: PL418

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.claio.poznan.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V oraz testera do badań elektrycznych 60 V.

Numer referencyjny: 3/PN/2019
II.1.2)Główny kod CPV
38540000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są testery do badań elektrycznych 800 V oraz do badań elektrycznych 60 V:

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie, wyładowanie) 0,00 V ÷ 800,00 V, dwa obwody badawcze lub 2 urządzenia z możliwością połączenia.

— Tester do przeprowadzania badań elektrycznych w zakresie (ładowanie) 0,00 V ÷ 60,00 V; (wyładowanie) 60,00 V ÷ 5,00 V, sześć obwodów badawczych z możliwością rozbudowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 083-196584

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/06/2019
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 10/07/2019
Czas lokalny: 13:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/06/2019
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 10/07/2019
Czas lokalny: 14:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

11/07/2019 S132 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

I.
II.
VI.
VII.

Polska-Poznań: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2019/S 132-324118

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 083-196584)
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
2754200058
ul. Forteczna 12
Poznań
61362
Polska
Osoba do kontaktów: Elzbieta Jasielun
Tel.: +48 612797800
E-mail: elzbieta.jasielun@claio.poznan.pl
Faks: +48 612797897
Kod NUTS: PL418

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.claio.poznan.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V, testera do badań elektrycznych 60 V oraz stanowiska do przeładowań.

Numer referencyjny: 3/PN/2019
II.1.2)Główny kod CPV
38540000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest tester do badań elektrycznych 800 V, tester do badań elektrycznych 60 V oraz stanowisko do przeładowań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 083-196584

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/07/2019
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 12/07/2019
Czas lokalny: 14:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/07/2019
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 12/07/2019
Czas lokalny: 15:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Data dodania

2019-04-29

Ostatnia modyfikacja

2019-07-11