Dostawa mobilnego chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas wraz z wyposażeniem

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

2 Regionalna Baza Logistyczna
04-470 Warszawa
Marsa 110
E-mail 2rblog.zampub@ron.mil.pl
WWW www.2rblog.wp.mil.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa mobilnego chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas wraz z wyposażeniem


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas wraz z wyposażeniem w ilości 1 kpl.
2. Wymogi, ilości poszczególnych elementów oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej która zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl.oraz https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Specyfikacja

2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Goliszewska
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Kod NUTS: PL Adresy internetowe: 
Główny adres: http://www.2rblog.wp.mil.pl
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu (powyższe opisane w sekcji: III.1.1), III.1.2) i III.1.3) niniejszego ogłoszenia) oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty Oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ opisane zostały w rozdziale VII pkt. 1.1 SIWZ.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdziale VII pkt. 2.2.1-2.2.8 SIWZ (zgodnie z §5 pkt. 1-6, 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
4. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2.2.8 SIWZ tj. Informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego (Platformie zakupowej) https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog informacji z otwarcia ofert. Zamawiający w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert udostępni wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.
6. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdziale IX SIWZ oraz w części niniejszego ogłoszenia.
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
8. Zamawiający informuje, iż opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert określony został szczegółowo w rozdziale XV SIWZ.
9. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zostały określone w rozdziale XVII SIWZ.
10. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące zmian treści umowy zostały określone w rozdziale XIX SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy).
11. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
12. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog. Informacje dotyczące złożenia oferty za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiający szczegółowo określił w SIWZ.

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/230731

CPV

38432210-7: Chromatografy gazowe

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową.
Zamawiający na potwierdzenie warunku żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 22a ust. 1.
W wymienionych przypadkach, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2).
Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda:
1) w przypadku warunku dotyczącego posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej, dokumentu o którym mowa powyżej tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
2) oświadczenia wykonawcy określającego:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Uwaga
W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej:
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 900 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Warunki realizacji umowy zamawiający określił w załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Goliszewska
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Kod NUTS: PL Adresy internetowe: 
Główny adres: http://www.2rblog.wp.mil.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Koniec: 30/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

2 Regionalna Baza Logistyczna
04-470 Warszawa
Marsa 110,08;00

2019-07-11

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

2 Regionalna Baza Logistyczna
04-470 Warszawa
Marsa 110,09;00

2019-07-11

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 08/09/2019

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu (powyższe opisane w sekcji: III.1.1), III.1.2) i III.1.3) niniejszego ogłoszenia) oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty Oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ opisane zostały w rozdziale VII pkt. 1.1 SIWZ.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdziale VII pkt. 2.2.1-2.2.8 SIWZ (zgodnie z §5 pkt. 1-6, 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
4. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2.2.8 SIWZ tj. Informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego (Platformie zakupowej) https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog informacji z otwarcia ofert. Zamawiający w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert udostępni wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.
6. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdziale IX SIWZ oraz w części niniejszego ogłoszenia.
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
8. Zamawiający informuje, iż opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert określony został szczegółowo w rozdziale XV SIWZ.
9. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zostały określone w rozdziale XVII SIWZ.
10. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące zmian treści umowy zostały określone w rozdziale XIX SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy).
11. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
12. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog. Informacje dotyczące złożenia oferty za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiający szczegółowo określił w SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań 
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 04/06/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262595-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-06-06