Dostawa mikroskopów stereoskopowych zoom

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Gdański
80-309 Gdańsk
Jana Bażyńskiego 8
E-mail aneta.kawala@ug.edu.pl
WWW ug.edu.pl

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa mikroskopów stereoskopowych zoom

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopów stereoskopowych zoom dla Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Specyfikacja

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
Gdańsk
80-309
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Kawala, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 115, I piętro
E-mail: aneta.kawala@ug.edu.pl
Kod NUTS: PL634 Adresy internetowe: 
Główny adres: http://ug.edu.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SIWZ.
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy: specyfikacji technicznej zaoferowanego sprzętu, potwierdzającej spełnienie wymagań zawartych w załączniku nr 1a do SIWZ (dopuszcza się katalogi producenta, foldery producenta itp.) – w formie określonej w pkt 7 Rozdziału SIWZ.
Ofertę stanowi: formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy podając:
1) cenę oferty brutto w PLN,
2) okres gwarancji producenta,
3) termin realizacji zamówienia.
Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100 PLN). Szczegóły dot. wadium zawarte są w Rozdziale IX SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. Szczegóły dot. podwykonawców zawarte są w Rozdziale XVIII SIWZ. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia JEDZ dotyczące podwykonawców (rozdział VII pkt 1).
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczki w rozumieniu przepisu art. 151a ustawy Pzp.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegóły dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte w SIWZ (dostępnej na stronie www.ug.edu.pl). Szczegóły dotyczące: warunków udziału w postępowaniu podane są w Rozdz. V SIWZ, wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w posterowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia podane są w rozdz. VII SIWZ, podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 podane są w rozdz. VI SIWZ, kryteria oceny ofert ich znaczenie podane są w rozdz. XIV SIWZ. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia i Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granica opisane w rozdz. VII SIWZ.

LINK do SIWZ

http://www2.ug.edu.pl/pl/zamowienia/?id_kat=20

CPV

38634000-8: Mikroskopy optyczne

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ- projekt umowy.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
Gdańsk
80-309
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Kawala, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 115, I piętro
E-mail: aneta.kawala@ug.edu.pl
Kod NUTS: PL634 Adresy internetowe: 
Główny adres: http://ug.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Gdański
80-309 Gdańsk
Jana Bażyńskiego 8,10;00

2019-05-15

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Uniwersytet Gdański
80-309 Gdańsk
Jana Bażyńskiego 8,11;00

2019-05-15

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 13/07/2019

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji producenta / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SIWZ.
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy: specyfikacji technicznej zaoferowanego sprzętu, potwierdzającej spełnienie wymagań zawartych w załączniku nr 1a do SIWZ (dopuszcza się katalogi producenta, foldery producenta itp.) – w formie określonej w pkt 7 Rozdziału SIWZ.
Ofertę stanowi: formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy podając:
1) cenę oferty brutto w PLN,
2) okres gwarancji producenta,
3) termin realizacji zamówienia.
Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100 PLN). Szczegóły dot. wadium zawarte są w Rozdziale IX SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. Szczegóły dot. podwykonawców zawarte są w Rozdziale XVIII SIWZ. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia JEDZ dotyczące podwykonawców (rozdział VII pkt 1).
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczki w rozumieniu przepisu art. 151a ustawy Pzp.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegóły dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte w SIWZ (dostępnej na stronie www.ug.edu.pl). Szczegóły dotyczące: warunków udziału w postępowaniu podane są w Rozdz. V SIWZ, wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w posterowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia podane są w rozdz. VII SIWZ, podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 podane są w rozdz. VI SIWZ, kryteria oceny ofert ich znaczenie podane są w rozdz. XIV SIWZ. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia i Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granica opisane w rozdz. VII SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art. 179-198).
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 03/04/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161772-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-04-08