Dostawa materiałów laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
31-501 Kraków
Kopernika 36
Tel. 012 424 71 21,012 424 70 46
Fax. 012 424 71 22, 012 424 71 20
E-mail info@su.krakow.pl
WWW http://www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Dostawa materiałów laboratoryjnych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów laboratoryjnych dla Zakładu Patomorfologii Zamówienie zostało podzielone na 6 części. 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: część 11) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Kasetki histopatologiczne - 9 000 szt. 2.Jednprazowe bibułki filtracyjne -10 000 szt 3.Koszyki- 5 zestawów 4.Taśma termotransferowa -18 szt. 5.Płyn do utrwalania i przechowywania niewybarwionych szkiełek -10 szt.a'4 l 6.Płyn utrwalający na bazie alkoholu- 3 op.a'4 l 7.Zestaw do wykonywania "cell-bloków"- 40 op 8.Marker hydrofobowy-25 szt 9.Żel do przymrażania materiału tkankowego w kriostacie -15 szt.a'120ml 10.Zgłębnik stomatologiczny - 30 szt 11.Koszyczek na 24 szkiełka mikroskopowe do barwiacza - 5 szt 12.Pudełka kartonowe lub tekturowe-1 000 szt 13..Pudełka kartonowe lub tekturowe-1 000 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 41045,72
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 18
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: część 21) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Środek do usuwania parafiny-60 op.a '100ml 2.Końcówki polipropylenowe -3 000 szt 3.Mikroprobówki polipropylenowe-10 000 szt 4.Probówki polipropylenowe - 500 szt 5.Probówki polpropylenowe -500 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3545,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 18
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: część 31) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Kasetki histopoatologiczne- 100 000 szt 2.Metalowe przykrywki -800 szt 3.Kasetki histopoatologiczne -20 000 szt 4. Kasetki histopatologiczne -20 000 szt 5. Kasetki histopatologiczne biopsyjne -20 000 szt 6.Torebki do przeprowadzania wyjątkowo drobnych materiałów-200 szt 7.Gąbki do kasetek histopatologicznych - 25 000 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 37862,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 18
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: część 41) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Żyletki zwykłe -500 szt. 2.Patyczki higieniczne - 90 000 szt. a 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 118105,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 18
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5Nazwa: część 51) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Fartuch zabiegowy.-1 500 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9270,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 18
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6Nazwa: część 61) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Taśma nakrywkowa -300 szt 2.Koszyki na szkiełka podstawowe -50 szt 3.Filtr do posiadanej barwiarki-5 szt 4.Nożyk do odcinania taśmy-50 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 120648,20
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 18
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
DFP.271.24.2018.AJ

Specyfikacja

http://www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

LINK do SIWZ

http://www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

CPV

33140000-3: Materiały medyczne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1. Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 4 stosuje się. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, materiały informacyjne, karty charakterystyki, ulotki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta – potwierdzające, że oferowane wyroby są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia . III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. Prosimy również o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do specyfikacji. Prosimy również o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). 3. Oświadczenie w zakresie podanym w załączniku nr 2 do specyfikacji. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców. 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

Wadium

Tak, 1 200,00 zł, 100,00 zł, 1 100,00 zł, 3 500,00 zł, 270,00 zł, 3 600,00 zł

Osoba do kontaktu

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Kopernika 36
31-501 Kraków

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 18
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19,godzina: 12:00 

2018-03-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
cena 100,00

Uwagi

Adres:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-19
godzina: 12:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. Prosimy również o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do specyfikacji. Prosimy również o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). 3. Oświadczenie w zakresie podanym w załączniku nr 2 do specyfikacji. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców. 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

Data dodania

2018-03-09