Dostawa materiałów i odczynników

zamknij
drukuj
 dodaj do schowka

Ogłoszenie nr

8939609

Źródło informacji

BZP

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
31-571 Kraków
ul. Mogilska 109
Tel. 012 6154860, 6154862
Fax. 012 6154887; 6154219
E-mail zzp@malopolska.policja.gov.pl
WWW bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ade50e04-beb6-4aba-97fd-3646fb0d5381

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Dostawa materiałów i odczynników 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

 opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla produktów równoważnych wg Załącznika Nr 3 do SIWZ ich nazwy, numeru katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki. 6. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami, którymi dysponuje Zamawiający, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych oraz wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań. 7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii wydanej przez serwis producenta sprzętu. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zużycie innych materiałów/ odczynników powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii wydanej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 8. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji mających siedzibę poza granicami RP. 9. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109) . 10. Długość okresu gwarancji na dostarczany asortyment została określona w załączniku nr 2 do SIWZ.-1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w celu wykonywania badań (chromatografów, spektrofotometrów itp.), w tym: Zad. 1. Materiały do urządzeń Gilson Zad. 2. Odczynniki 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – formularzu cenowym. 4. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SIWZ. Nie zaznaczenie będzie przyjmowane jak oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy. 5. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 3, w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment jest równoważny do wskazanych przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty:  
 opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla produktów równoważnych wg Załącznika Nr 3 do SIWZ ich nazwy, numeru katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki. 6. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami, którymi dysponuje Zamawiający, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych oraz wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań. 7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii wydanej przez serwis producenta sprzętu. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zużycie innych materiałów/ odczynników powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii wydanej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 8. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji mających siedzibę poza granicami RP. 9. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109) . 10. Długość okresu gwarancji na dostarczany asortyment została określona w załączniku nr 2 do SIWZ.-ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Zadanie 11) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w celu wykonywania badań (chromatografów, spektrofotometrów itp.), w tym: Zad. 1. Materiały do urządzeń Gilson 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – formularzu cenowym. 4. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SIWZ. Nie zaznaczenie będzie przyjmowane jak oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy. 5. Wykonawca oferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 3, w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment jest równoważny do wskazanych przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty:  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696000-5, 38437000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Zadanie 21) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie w celu wykonywania badań (chromatografów, spektrofotometrów itp.), w tym: Zad. 2. Odczynniki 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wielkość zamówienia została określona w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – formularzu cenowym. 4. Wskazane przez Zamawiającego nazwy producentów i numery katalogowe mają na celu dokładną identyfikację zamawianych produktów. Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Oferując produkt równoważny, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w kolumnie „PRODUKT OFEROWANY” w załączniku Nr 2 do SIWZ. Nie zaznaczenie będzie przyjmowane jak oferowanie produktu wskazanego przez Zamawiającego jako przykładowy. 5. Wykonawca o opis oferowanych produktów równoważnych, z podaniem: pozycji ewidencyjnej dla produktów równoważnych wg Załącznika Nr 3 do SIWZ ich nazwy, numeru katalogowego, nazwy producenta, oraz ich dokładnej charakterystyki. 6. Wykonawca w przypadku oferowania asortymentu równoważnego zobowiązany jest wykazać, iż asortyment ten jest w pełni kompatybilny ze sprzętem i materiałami, którymi dysponuje Zamawiający, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych oraz wykazać, że zaoferowane produkty /każdy z osobna/, spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań. 7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii wydanej przez serwis producenta sprzętu. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zużycie innych materiałów/ odczynników powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu na podstawie opinii wydanej przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 8. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w składanej ofercie języka obcego w zakresie nazw własnych odczynników, materiałów lub sprzętu laboratoryjnego, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz instytucji mających siedzibę poza granicami RP. 9. Dostawy realizowane będą do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109) . 10. Długość okresu gwarancji na dostarczany asortyment została określona w załączniku nr 2 do SIWZ.-ferujący produkty równoważne do wskazanych w załączniku Nr 3, w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment jest równoważny do wskazanych przez Zamawiającego jako przykładowe, zobowiązany jest załączyć do oferty:  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696000-5, 38437000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
ZP.112.2018

Specyfikacja

www.malopolska.policja.gov.pl

LINK do SIWZ

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ade50e04-beb6-4aba-97fd-3646fb0d5381

CPV

33696000-5: Odczynniki i środki kontrastowe
38437000-7: Pipety i akcesoria laboratoryjne

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie jest zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, znajdującym się w załączniku nr 4 do SIWZ 3. Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia oświadczenia zawartego w załączniku Nr 4 do SIWZ dotyczących prawdziwości podanych przez niego informacji. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. UWAGA! Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej, a dowody w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich składa odrębne oświadczenie. W przypadku jeśli Wykonawca złoży ww. oświadczenie wraz z ofertą wskazując, że nie należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia 2020-04-30

Miejsce i termin składania ofert

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Wydział ds Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP pok. 101B
31-571 Kraków
ul. Mogilska 109, godzina: 12:00

2018-08-14

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
Cena 100,00

Uwagi

Adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ul. Mogilska 109 31-571 Kraków Wydział ds Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP pok. 101B
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-14
godzina: 12:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie jest zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, znajdującym się w załączniku nr 4 do SIWZ 3. Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia oświadczenia zawartego w załączniku Nr 4 do SIWZ dotyczących prawdziwości podanych przez niego informacji. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. UWAGA! Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej, a dowody w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich składa odrębne oświadczenie. W przypadku jeśli Wykonawca złoży ww. oświadczenie wraz z ofertą wskazując, że nie należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Data dodania

2018-08-06